Saturday, September 30, 2023

ပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ NCA  7 ပီတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ NCAs EAOs  7 ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 15/10/2022 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 7 ပီ ၾၢႆႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မၢႆတွင်း မီးတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 7 ၸုမ်း RCSS/SSA ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ သူင်ႇၶလိပ်ႉဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ NCA 7 ပီတဵမ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ မီး ၸဝ်ႈသႅဝ်းႁၢၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈလွၼ်ႉသၢင် တႅၼ်းတၢင်မူႇၸုမ်းသေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉတေမီး မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း။ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ၶပ်းမၢႆလႄႈ လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးမီးသင်တႄႉႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ ဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မီးၸုမ်းလႂ်လၢႆလၢႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လွင်ႈၼႆႉ တူဝ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ- ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA   ဢၼ်မႃးႁူပ်ႉၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ 7 ၸုမ်း ၼၼ်ႉတေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်း 7 ၸုမ်း။ ၸုမ်း SSPP ၊ UWSA လႄႈ  NDAA တႄႉမႃးႁူပ်ႉၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ NCA  7 ပီ ဝႃႈၼႆ ။

လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း 88 ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း ABSDF လၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ NCA  7 ပီဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၼၢင်းယိၼ်ႇယိၼ်ႇၸူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ- ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၸုမ်း ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU လႄႈၶျၢင်း  CNF  ဢၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ ၼၼ်ႉတႄႉ ၸိူဝ်းၵိုတ်းလိူဝ် 7 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်တင်းမူတ်း- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၶဝ်မွၵ်ႇမႃးၸုမ်း PPST ၼႆတႄႉဢမ်ႇမီးၶႃႈ ။ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတေႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းမူႇပိူင် ႁဝ်းၶႃႈ 3 ၶေႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

မူႇပိူင် PPST 3 ၶေႃႈတႄႉပဵၼ် 1- တႃႇဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း၊  2- တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်မီးမီးတီႈပွင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈဢၼ်ပႃးၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးတင်းမူတ်း၊ 3- တႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ – ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင် NCA တဵမ် 7 ပီ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဢၼ်ႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ တူဝ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်မၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇတႄႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၵူၺ်းသူင်ႇၶလိပ်ႈဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း မႃးၸူး ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵူၺ်း။

ၼႂ်းၶလိပ်ႉၼၼ်ႉမၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ- “လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ NCA ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ၵၢင်ၸႂ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းသေတႅမ်ႈဢွၵ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉလႄႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ၵႃႈၸူဝ်ႈတိုၵ်ႉပႃး ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈမႃးၵၢဝ်ႉၵၢႆႇသုၵ်ႉယုင်ႈၸွမ်းၼႆႉမၼ်းတိုၼ်းတေဢမ်ႇဢွင်ႇ။ လူဝ်ႇပဵၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇမၼ်းၸင်ႇတေဢွင်ႇမၢၼ်။ ပိူင်လူင်မၼ်း ယႃႇပေၵႂႃႇထွမ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈယႃႉလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းသေ လၢတ်ႈမႃး သႄႇသူၼ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႃးလႃး ”-ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ယူႇတၢင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းတႄႉ တွၼ်ႈတႃႇငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ တေလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်တေၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈတႄႉတႄႉမၼ်းၵူၺ်း။ ဢုပ်ႇၵၼ်တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း ၊ ၸုမ်း 2 ၵမ်းယဝ်ႉ။ ၵူႈမူႇၸုမ်းၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉလႆႈၸႂ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဢိင်ၼိူဝ်ၾႅတ်ႊတရႄႊလႄႈတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ယိပ်းၵမ်ပိူင်တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ပႃႇတီႇၸုမ်ႇၵူႊ၊ တေၸုၵ်းမၼ်ႈၸွမ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ  – ဝႃႈၼႆပႃး။

တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းၵူႈၸုမ်း ၵူႈၵမ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶေႃႈတွပ်ႇဢၼ်လီႁၼ်ႉၸႂ်တွၼ်ႈတႃႇၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်း”- ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလၢတ်ႈၵႂႃႇပႃးၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 7 ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ NCA  7 ပီ ၼႆႉပဵၼ် – ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS  ၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO  ၊ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈတီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ လႃးႁူႇ LDU   ၊ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇမိူင်းရၶႅင်ႇ ALP ၊ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ် / တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း / ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ  KNU/KNLA-PC  ၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၵမ်ႉၸွႆႈတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ DKBA ၊ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ  NMSP ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း