Tuesday, May 21, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်၊ပေႃႈလဵင်ႉ၊လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး/မၢၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃႁႅင်းၵၢၼ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၊ၾၢႆႇလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉႁူပ်ႉ ဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ တႃႇၸွႆႈလူတ်းယွၼ်ႇလွင်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 18/12/2017 ဢိင်ၼိူဝ်ပဵၼ်ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉသေ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်း ၵၢၼ်၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် (NGO) တူဝ်တႅၼ်းပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉ (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ ၸုမ်း ILO ၊ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းၼႂ်း...

ၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းၵဵင်းတုင် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉတီႈတႃႈပိင်း ၵဵင်းတုင်-မိူင်းလႃး ဢမ်ႇပိုတ်ႇ

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းထုင်ႉၵဵင်းတုင် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉတီႈတႃႈပိင်း ဢမ်ႇပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃး ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵႃႉၶၢႆလူင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တင်း မိူင်းၶႄႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ပီ 2016 ၼၼ်ႉမႃး ထိုင်တေႃႈလဵဝ် တီႈလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းလႃး-ၵဵင်းတုင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 20/12/2017 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 41.38 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1354 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 205.49 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။ ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5 ၵေႃႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ(မူႇလ) 5 ၵေႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးမၢၵ်ႇႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇၶဝ်သေ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/12/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၼႂ်းၵႄႈ 3:30-4:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းလူင်းႁူင်းႁဵၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ်မီးဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး...

တီႈပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈသေတႃႉ ၶွမ်ႊမတီႊႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း သိုပ်ႇႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်မီးဝဵင်းတေႃႇဝဵင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၶွမ်ႊမတီႊႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း သိုပ်ႇႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်မီး ဝဵင်းတေႃႇဝဵင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/12/2017 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ၶူဝ်လမ်) ၸွမ်ႁၢၼ်တၢၼ်းလၢႆႇ သင်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊလူင်းၵဵပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်း၊ ဢၼ်လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈမႃးႁၢမ်ႈ...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝၼ်းတေၸတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်းသိပ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇပၢႆးပၺႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း တေလႆႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 7-16/3/2018 ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇပီသွၼ်လိၵ်ႈပီ 2017- 2018 ။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2017 ၼၼ်ႉဝႃႈ- ဝၼ်းတီႈ 7/3/2018 တွပ်ႇလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ (Myanmar)။ ဝၼ်းတီႈ 8/3/2018 တွပ်ႇလိၵ်ႈဢိင်ႊၵလဵတ်ႈ(English)။ ဝၼ်းတီႈ 9/3/2018 တွပ်ႇပၢႆးၼပ်ႉ (Mathemetic)။ ဝၼ်းတီႈ 12/3/2018...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၽွင်းၵူၼ်းတေႃႉဢဝ်တၢင်းမိူင်းတႆး – ၶဝ်ႈၸူးမိူင်း ထႆးၾင်ႇမႄႈသၢႆ

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ်ႈၸူးမႄႈသၢႆ ယိုတ်းလႆႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉသႅၼ်မဵတ်ႉ/ယႃႈဢႆသ်ႊ 50 ၵီႊလူဝ်ႊ ပၢႆ။ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈပၢႆႈလွတ်ႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 18/12/2017 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈသၢႆ ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ထူပ်းႁၼ် ၽူႈၸၢႆး 3-4 ၵေႃႉ ပိူဝ်ႉတင်းထူင်ၸၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း -...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း 30 ပၢႆလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လၢႆးၸတ်းပွင်ၵၢၼ်ငိုၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း 30 ပၢႆ ၶဝ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်တၢင်းႁူႉလၢႆးၸတ်းပွင်ၵၢၼ်ငိုၼ်း ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈမေႃၸတ်း ဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ငိုၼ်း မိူဝ်းၼႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 18/12/2017 ၸုမ်းပႃႇရမီႇ ၼႅင်ႈသၢၼ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် Parami Development Network ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈတီးၶမ်း ဢိူင်ႇပွင်ႇလႅင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ် ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၸၢႆးဝုၼ်ႇၼႃႉ ၽူႈပၼ်ပၢင်သွၼ်လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 19/12/2017 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 41.63 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1362 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 205.88 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။ ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း...

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပူၵ်းပွင်ၼႃႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

ၽူႈတႅၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶပ်းၶိုင် ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ႁဵင်သႅၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းပီ 2017-2018 ၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်သၽႃးငိုၼ်းႁဵၼ်သႅၼ် တႃႇပူၵ်းပွင် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း သၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း၊ ၶူဝ်လႄႈ တေႃႇၵပ်းပၼ်တေႃႈၼမ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸၢႆးထုၼ်းဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ...

ၼၢင်းငၢမ်းတႆးၼမ်ႉၶမ်း တေတၢင်တူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၵႂႃႇၶႅင်ႇတၢင်းႁၢင်ႈလီ တီႈမိူင်းၶႄႇ

ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း ၼၢင်းငၢမ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်လႆႈသူးရၢင်းဝလ်း(ၼၢင်းငၢမ်း Miss All Nation Myanmar) ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇၶႅင်ႇ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2018 ဢၼ်တေထိုင်ၼႆႉ။ ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း သၢဝ်တႆးၼမ်ႉၶမ်း Miss All Nation Myanmar 2017 တေတၢင်တူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေၵႂႃႇ ၶႅင်ႇၼၢင်းႁၢင်ႈလီ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈမိူင်းယၢၼ်ႇၵျိၼ်း...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 18/12/2017 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 41.84 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1362 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 205.98 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။ ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၽိတ်းၵၼ်ယွၼ်ႉငိုၼ်း 2 ႁဵင်ဝၢတ်ႇသေ ႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ

တႆးၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ 2 ၵေႃႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ယွၼ်ႉငိုၼ်း 2 ႁဵင်ဝၢတ်ႇသေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈလူင်းမိုဝ်း ဢဝ်မိတ်ႈတမ်တႅင်းၵၼ်တၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးငႄး တင်း ၸၢႆးတွင်ႇ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်၊ ၸၢႆးတွင်ႇၵူႈငိုၼ်း ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ 2 ႁဵင်ဝၢတ်ႇသေ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉလူတ်ႉၶိူင်ႈ၊...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢတ်ႈ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/တိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢတ်ႈ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 6 ၵမ်းထူၼ်ႈ 68 တီႈဝတ်ႉထမ်မသဝၼ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ တေထိုင် ဝၼ်းတီႈ 22/12/2017-02/01/2018 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ထိုင်...

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မထႅင်ႈ

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ မေႃသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ မီးမေႃသွၼ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 153 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 15-20/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈတင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း