Wednesday, March 22, 2023

ပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈလွႆတႆးလႅင်း မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇပၢႆးမွၼ်းတႆး 7 ၵေႃႉ

Must read

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းပႃးပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း လႄႈဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး 7 ၵေႃႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 18-19/11/2017 ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးရၢင်းဝလ်းလႄႈ ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ပၢႆးမွၼ်းတႆး ပၢၼ်ၵဝ်ႇလႄႈ ပၢၼ်မႂ်ႇ။ ဢၼ်ထုၵ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈၼၼ်ႉ မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း/ ၽူႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်း ပၢၼ်မႂ်ႇ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်၊ မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၼၢင်းၼၢင်း၊ ၸၢႆးသႅၼ်ၾႃႉ၊ ၼၢင်းႁွမ်ၼုတ်း၊ မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇ ၸၢႆးၶိူဝ်းသုင်၊ ၼၢင်းၸၢမ် ၶမ်းလႄႈ ၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ပီၼႆႉ ယူႇတီႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းသေ မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇပၢႆး မွၼ်းတႆး ပၢၼ်ၵဝ်ႇ/ မႂ်ႇ ဢၼ်တႅမ်ႈ/ ႁွင်ႉ လွင်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵမ်ႈၼမ်။ မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ပႃး ၶႅပ်းၶမ်း (ၼမ်ႉၼၵ်း 1 ၵျၢပ်ႈ) တႃႇပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းလႄႈ ၽိုၼ်ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ၽူႈမီးၸၼ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးၼႆႉ မီးၶႅၵ်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ် မိူၼ် တပ်ႉၸုမ်းဝႃႉ UWSA ၊ ၸုမ်း S 3 တူဝ်၊ ၸုမ်းပၢင်ႇလႅင်းသႂ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶၢင် ႁူမ်ႈပႃး ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ ၼႄပႃး တၢင်းၵႃႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး၊ ၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်ၵဝ်ႇ/ မႂ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢၼ်းၶဝ်ႈသွမ်း သင်ၶၸဝ်ႈ၊ လဵင်ႉလူပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ လႄႈ လဵၼ်ႈၸဵင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း