ၶၢဝ်ႇ

ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပွႆးၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်

ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 42 ပီတေထိုင်ၼႆႉ တေၶိုၼ်းၸတ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ ပီၵၢႆပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းၸိုင်ႈထႆး တူၼ်တီႈ 9 ႁူမ်ႇပူၼွၼ်းၽႄးၵႂႃႇလႄႈ လႆႈဝဵၼ်ႉဝႄႈ လွင်ႈမူၼ်ႈတၢင်းသိူဝ်းၵူႈပိူင်သေ ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆးလႄႈယွင်ႈယေႃးမုၼ်ၵုၼ်း...

ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 08/12/2017 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 41.71 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =...

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ် ထႆး – မၢၼ်ႈ TBC ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်လၢႆလွင်ႈ

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်လၢႆလွင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 91 တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 06/12/2017 ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈလႅၼ်...

ပၢင်တေႃႇလွင်း ႁၢၼ်ႉၵဵမ်ႊ Game မီးၼမ်ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ မႆႈၸႂ်ၸွမ်းလုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးပၢင်တေႃႇလွင်း ႁၢၼ်ႉၵဵမ်ႊ(လၢၼ်ႉၵဵမ်ႊ)တင်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၸွမ်းလုၵ်ႈ လၢၼ်ၽႂ်မၼ်း ၵူဝ်တၢင်းယၢမ်ႈလူႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ဝဵင်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၵႂႃႇမႃး ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇငၢႆႈလႄႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ႁၢၼ်ႉၵဵမ်ႊ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ်။...

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း 88 တင်း TYO ႁူမ်ႈၵၼ် ၸႅၵ်ႇဝႂ်ပိဝ်ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပိူင်လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်လိူၵ်ႈၽူႈၵွၼ်း ပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း 88 တင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ႁူမ်ႈၵၼ် ၸႅၵ်ႇဝႂ်ပိဝ်ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေ မေႃလိူၵ်ႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၽွင်းတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် သီႇပေႃႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူတ်းယွၼ်ႇၶၼ်ႁဵတ်းဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ...

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢၵ်ႈၸၼ် ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းတဢၢင်း 4 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းတဢၢင်း 4 ၵေႃႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း TWO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတိုၵ်းတေႃး လွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းပေႉၵိၼ်ၼၢင်းယိင်း၊ တေတုၵ်းယွၼ်း တႃႇသုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ၵႂႃႇတေႃႇပေႃးလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

TNLA ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် SSPP/SSA သေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 2 ပွၵ်ႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈ ထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ လႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 10

ၸၢႆးသီၶိူဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်လႆႈလပ်းတႃလိုမ်းမိူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉသူး /ရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 10 တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2017။ ၶွမ်ႊမတီႊမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႈ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးပၼ်ၸၢႆးသီၶိူဝ်း...

TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တွၼ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶတ်းၸႂ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမီးႁႅင်းၸႂ်လႄႈ ၶတ်းၸႂ်ၵၢၼ် လိၵ်ႈလၢႆးၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ။ ပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 02-03/12/2017...

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ၸတ်းပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး ပိူဝ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ဢိူင်ႇၼွင်ၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး ပိူဝ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 03/12/2017 မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ပွၵ်ႈၵမ်း...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလင်ၼိုင်ႈ လႄႈလူတ်ႉၵႃး တူင်းၾိူင်းလမ်းၼိုင်ႈလူႉၵွႆ တီႈဝၢၼ်ႈၵဵင်းတွင်း ဢိူင်ႇမိူင်းဢွတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/11/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11:30 မူင်း၊ ၽွင်းၵူၼ်းၼွၼ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႃးၸၢၵ်ႈထႆလိၼ် ၶဝ်ႈထႆထုၺ်ႇလိၼ် တီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢဝ်ၵႃးၸၢၵ်ႈထႆလိၼ် ၶဝ်ႈထႆထုၺ်လိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း။ ၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်လိၼ်ပၢင်ပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5-6/12/2017 ၶၢဝ်းတၢင်း 2...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တၵ်ႉယမ်ၶႂၼ်ငဝ်း ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တၵ်ႉယမ် ၶႂၼ်ငဝ်းၸဝ်ႈၽူႈၸိူဝ်းတၢၼ်းၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၽွင်းသိုၵ်းတိုၵ်းဢဝ်လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 39 ပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး။ လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 5...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း