Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ

KNU ဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တၵ်းတေလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉၵွၼ်ႇ တႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇလႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ်

သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းတေၵႂႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶဝ် ၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/04/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမူႇပိူင်ပေႃႇလသီႇၶဝ် - ပႃးပေႃႇလသီႇၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်း တေၶဝ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉဢၼုယၢတ်ႈၵွၼ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈလၢတ်ႈၼႄပႃးလွင်ႈတၢင်း...

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ႁၢမ်းလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ့ ဝၢၼ်ႈမိူင်း တူၵ်းတႅမ်ႇၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇ ၊ ၵူၼ်းမိူင်း လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ် ၊ မၢင်ၸိူဝ်း သိုပ်ႇယိပ်းပၢႆၵမ် ႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသေ ၸုၵ်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းမႃး ၊ ႁၢႆးငၢၼ်းၼႄ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇ ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၊ ထုၵ်ႇပူၼ့်ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၼင်ႁိုဝ်တေပိၵ်ႉၵၼ်ႈႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉဝႆႉၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ မီး 100 ပၢႆ ယင်းပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 3/5/2022 ၼႆႉ UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးသၢႆႈလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉပဵၼ် ဝၼ်း လွတ်ႈလႅဝ်း ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ လုမ်ႈၾႃႉ World Press Freedom Day...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင် ၼႄးဝႃႈတႅမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ  

ၵူၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ႈ  ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၶဝ်ႈတီႉထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း  ၼႄးဝႃႈတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလၢႆး ဝႃႈၼႆ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ် 7/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်း   သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၵုမ်းတူဝ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇ ၵူဝ်ႇတၢၼ်းၸူဝ်းဢွင်ႇ တီႈႁိူၼ်းမၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၊ ယၢမ်းလဵဝ် တီႉဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၼမ်ႉၸၢင် လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈ ပၢႆးယူႇလီမၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ။  ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ...

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵၢမ်ႇပေႃးၸတၢႆး ၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ ၵေႃႉသၢမ်ပီ

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵၢမ်ႇပေႃးၸတၢႆး 3 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉ႞ ထုၵ်ႇမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵၢမ်ႇပေႃႉၸတၢႆး ၼႆသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးဝႆႉ လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (က) ၼၼ်ႉ   သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ်သၢမ်ပီ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2021 ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႈၶွၵ်ႈတွင်ႇလေးလူင်း ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇၸုမ်းၶၢဝ်ႇသူၺ်ႇၽီႇမျေႇ

လူၺ်းဢမ်ၽွင် ဢႃယု 20 ပီ ၼၵ်းၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ သူၺ်ႇၽီႇမျေႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်းတဢၢင်းပလွင်ႈ ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/9/2021 ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ၶၢမ်ႈႁူဝ်ႉႁိူၼ်းၶဝ်ႈမႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်မၼ်းၼၢင်း တီႈႁိူၼ်းဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ 12 မူင်းပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26...

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိုဝ်ႈလူၺ်ႈ 505 (က)

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ သႅၼ်ပၢႆး ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈ မတ်ႉတႃ 505 (က)။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၼႂ်း TV ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ၸိူဝ်းထုၵ်ႇၸွႆးတြႃးလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (က)။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်သႅၼ်ပၢႆးၵေႃႉ ၼိုင်ႈ...

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းၶၢင် 2 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း

 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် သွင် ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/3/2021 ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် The 74 Media လႄႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ Kachin Wave  ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇပၵ်းဝႆႉတီႈ...

မိူင်းတႆး လီမီးၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ၼမ်

ဝၼ်းတီႈ 3/5/2020 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း လွတ်ႈလႅဝ်းသိုဝ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ  World Press Freedom Day လႄႈ ၶုၵ်းၸႂ်ထိုင်ဝႃႈ မိူင်းႁဝ်းၶႃႈလူး သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸွင်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸွင်ႇပႃႈလႆႈ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းႁိုဝ်။ တီႈဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်း ပိုတ်ႇၸႂ်ၶဝ်ႈၸမ် ႁဵတ်းၵေႃႉ မိုတ်ႈ ၵိုဝ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ Journalism...

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၺႃးတီႉတီႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼၼ်ႉ လွတ်ႈမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Frontier Myanmar  လႄႈ ၽူႈထၢႆႇႁၢင်ႈတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ  Myanmar Times ၺႃးတီႉၺွပ်းတီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼၼ်ႉ လွတ်ႈမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၼေႃႇပႅတ်ႇတီႇႁၢၼ်ႇ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၾရွၼ်ႊထီႊယႃႊ ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လႄႈတင်း ၵူဝ်ႇမႃႇၼေႃႇ ၽူႈထၢႆႇႁၢင်ႈ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ မျၢၼ်ႊမႃႊထၢႆႊမ် ၺႃးတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ တီႉၺွပ်းတီႈ ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/3/2020 ၽွင်းၶႃသွင်ၵေႃႉၵႂႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img