Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ တီႉလႆႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ 2 ၵေႃႉ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵႆႉၺႃးၽူႈလၵ်ႉ ၸၵ်ႉၶုတ်ႈလႄႈ တီႉၺွပ်းဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ဝႃႈၼႆ။ ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉလႆႈၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ 2 ၵေႃႉ တီႈႁိမ်းၽၵ်းတူ ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

ၵူၼ်းမိူင်းတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းၸီး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၽူႈလၵ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းသူႇ သမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းၸီး ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ၽဵဝ်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ တီႉၺွပ်းမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းၸီး ႁူမ်ႈၵၼ်...

သွင်ဝၼ်းၵူၺ်း ၽူႈလၵ်ႉၶိုၼ်ႈႁိူၼ်း သၢမ်လင် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်လင် တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၵဵင်တွင်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် လၵ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵႂႃႇ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁိူၼ်းယေး ပႃႈၼၢင်းသေး ပဵၼ်ႁိူၼ်းၸၼ်ႉလဵဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇၶမ်း ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ (တူၼ်ႈတီး )  ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ ၵူႈဝၼ်း  

ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇ  ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း ၺႃးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဢေးသႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃး လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း လမ်း။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ၶၢင်းပွင်ႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းလိူတ်ႈလိူင်ႇၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ တီႈဢေးသႃႇယႃႇၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ...

ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း လႆႈၵႂႃႇၶမ်းလႄႈငိုၼ်း

ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် လၵ်ႉလႆႈၵႂႃႇငိုၼ်း 20 သႅၼ်ပျႃးပၢႆလႄႈ ၶမ်း 1 ၶၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ ၼႂ်းႁိူၼ်း ပႃႈၶမ်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသႃႇ ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်း ၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ၵူၼ်းလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ်ယႃႉၽၵ်းတူၶဝ်ႈႁိူၼ်း 3 လင်လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇ 3 လမ်း

ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 3 လင် ၺႃးၵူၼ်းလၵ်ႉယႃႉၽၵ်းတူႈၶဝ်ႈဝၢင်းသေ လႆႈၵႂႃႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လမ်း။ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းယေးသေ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႈ ႁၢႆပဵၼ်လၢႆႁိူၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼိူဝ် ၊ ပွၵ်ႉလူင် ၊ ပွၵ်ႉႁူဝ်ၼွင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းသဵင်ႈႁိူၼ်း 3 လင်ၺႃးလၵ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇ 3 လမ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၺႃးၸၵ်ႉၶုတ်ႈထူင်သုမ်းငိုၼ်းလႄႈၶမ်းတင်းၼမ်

ၼၢင်းယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးၵူၼ်းၶီႇရူတ့်ၶိူင်ႈသွင်ၵေႃ့ မႃးၸၵ့်ဢဝ် ဢႅပ်ႇငိုၼ်းမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၵႂႃႇႁွင်ႈယႃသေပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 24/11/2022 ယၢမ်းၶမ်ႈ 6 မူင်း ၼၢင်းမိငႄႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လေႃးၵပႃႇလပရႁိတ  ယူႇဝၢၼ်ႈ သၼ်သၢႆး (ၵ) ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း   ၺႃးၵူၼ်းၶီႇရူတ့်ၶိူင်ႈသွင်ၵေႃ့ မႃးၸၵ့်ဢဝ် ဢႅပ်ႇငိုၼ်းမၼ်းၼၢင်း တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ပုင်ႇလူဝ့် ၽွင်းမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇၼႄႁွင်ႈယႃ(သေးၶၢၼ်း)သေၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃး...

ထဝ်ႈယိင်း ဝဵင်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ဢႅပ်ႇငိုၼ်း သုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2:40 မူင်း  မႄႈပႃႈၵူႇ ဢႃယု 68 ပီ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးၸၵ်ႉၶုတ်ႈထူင်ငိုၼ်း ။ ၵူၼ်းၸၵ်ႉၶုတ်ႈၼၼ်ႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး၊ ၸွမ်းလင်ပႃႈၵူႇမႃးသေ ၽွင်းႁွတ်ႈထိုင်တီႈ တုမ်ႇမူဝ် ပွၵ်ႉ 4 ၼၼ်ႉ...

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ဝဵင်းပၢင်လူင်  ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သူၼ်းႁူၺ်းၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွၵ်ႉယွမ်ႇၽႂ်မၼ်း ပေႃးမီးလွင်ႈသင်မႃး ႁႂ်ႈၸၢင်ႈႁွင်ႉၵၼ်ငၢႆႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈပၢင်လူင်ၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ် ။ ၵမ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆဝႃႇ၊ ၵမ်ႉမီးၶၢဝ်ႇလၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈ တီႈၼႆႈဝႃႇ ပဵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈပွၵ်ႉယွမ်ႇၽႂ်မၼ်းသေ...

ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယႆ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ဝၢႆးလင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူၼ်းမိူင်း  ပွတ်းမိူင်းယႆ မႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/6/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၽႅမ်း ၵႂႃႇၽၼ်းမႆႉသေ ထူပ်းႁၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈသႅၼ်း 125 Canda လမ်းၼိုင်ႈ သိူင်ႇမူၵ်းယုမ်းဝႆႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၽႅမ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၽႅမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img