Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ

သူး ပူႊလီႊၸႃႊ ၾၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပီ 2024 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝေႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊ လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၼိဝ်ႊယွၵ်ႊထၢႆးမ် လႆႈၼမ်သုတ်း

ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး ပူႊလီႊၸႃႊ ၾၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလီ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပီ 2024 ၼႆႉ မီး 23 သူး။ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 15 သူးလႄႈ ၾၢႆႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးႁဵတ်းဢွၵ်ႇပပ်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢိၵ်ႇ ၸၢတ်ႈၸိူင်းလီ - ၶႅမ်ႉ - မီးၽွၼ်းလီသမ်ႉ မီး 8...

ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း ႁိမ်းၸမ် 40 ၸုမ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွင်ႊသီႊ မီႊတီႊယႃႊသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ Independent Press Council Myanmar

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ သုၵ်ႉယုင်ႈလိူဝ်ႁႅင်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇပွမ် ၶၢဝ်ႇၸပ်းၽၢၵ်ႇၵေႃႈၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႈၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢိၵ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၾၢင်ႁၢင်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် 38 ၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွင်ႊသီႊ မီႊတီႊယႃႊသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ Independent Press Council Myanmar ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၶုတ်းႁၢၵ်ႈထွၼ်တူဝ်လွင်ႈဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း၊ တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈလွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈပဵၼ်ထမ်း၊ တႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႆသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈ IPCM ၼႆႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ၾိင်ႈတိုဝ်းၵမ် လႄႈလွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ (ၸႃရိယထမ်း ႁိုဝ် သၸ်ႉၸႃထမ်း “သိုဝ်ႇ”)

ၵၢပ်ႈပၢၼ် “သိုဝ်ႇ” ပဵၼ်ယႂ်ႇ မီးဢူငဝ်း လႅမ်ၶူမ်း၊  မီးတင်း “သိုဝ်ႇ” ဢၼ်မီး ၸႃရိယထမ်း (ကျင့်ဝတ် / ၾိင်ႈတိုဝ်းၵမ်) ႁိုဝ် သၸ်ႉၸႃထမ်း (အမှန်တရား/လွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ) တေႃႇ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵၢၼ်ပဵၼ် “ သိုဝ်ႇ ” ဢၼ်သၢင်ႈ ၵုၼ်းငၢမ်းၵႂၢမ်းလီ (လွင်ႈလီ) ၸိုဝ်ႈသဵင်...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၸုၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၸုၵ်းမၼ်ႈယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇ ၼိမ်သဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 3/5/2023 ၼႆႉ မႅၼ်ႈဝၼ်းသိုဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း လုမ်ႈၾႃႉ (World Press Freedom day) သေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼွၵ်ႇမိူင်း/ ၼႂ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 40 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်...

ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 43 ၸုမ်းတိုၵ်းသူၼ်း Facebook ယႃႇလႅၵ်ႈ ပိူင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ News Feed မႂ်ႇ တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉ ၸုမ်း Facebook (Meta) တေလႅၵ်ႈပိူင် ၼႃႈလိၵ်ႈ News Feed  ၊ ၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇဢၼ် Facebook (Meta) တေလႅၵ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ လႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇသၢၼ် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈပဵၼ်ၵၢင် ၼႆသေ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 43...

လွၼ်ႉၵႅၼ်ႁူဝ်ၸႂ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ (တွပ်ႇၵုင်ႇ သၶႁ ၽူႈသိူဝ်ႇတၢင်းသိုဝ်ႇတႆး)

သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 15 - မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 11 ပီၼၼ်ႉ ပီႈသႅင်ၸိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သၶႁ ၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၽူႈဢၼ်ၵေႃႇတင်ႈၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်။  ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 11 ပီယဝ်ႉ ။သၶႁၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လိၵ်ႈလၢႆး ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ တိုၵ်းတေႃးမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေမီးသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ပဵင်းၼင်ႇပိူၼ်ႈ...

ၸုမ်းသိုဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း MPFI-D ဝႃႈ ၼၵ်းၶၢဝ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉဝႆႉမီး 50 ပၢႆ

ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းလိုၵ်ႉလမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ MPFI-D ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၺႃးတီႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး လိူၼ် ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႄႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ။ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း 80 ၵေႃႉပၢႆ။  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇဢၼ်ၺႃးသင်ႇႁၢမ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵိုတ်းၵၢၼ်မီး 8 ဢၼ်။ လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းလိုၵ်ႉလမ်ႇ Myanmar Press Freedom...

မီႊတီႊယႃႊလႄႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ပေႃးၶွင်ႉၵဵဝ်ႇၵၼ် ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်?

မီႊတီႊယႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁိုဝ် ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ပေႃးသမ်ႉပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႆ မၼ်းၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီႊတီႊယႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လူတ်းယွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵၢၼ်ႉသုမ်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်၊ ၶဝ်ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၶဝ်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းႁူႉယဝ်ႉၵေႃႈ တေမီး၊ ၸိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းယူႇၵေႃႈ တေမီးယူႇ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တၵ်းလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၶျွင်ႉၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းၵူႈဢၼ်သေဝႆႉၶျွင်ႉၶၢဝ်ႇ MWD ၶွင်သိုၵ်းၵူၺ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၶျွင်ႉၶၢဝ်ႇၵူႈဢၼ်ၼႂ်းသလွင်း PSI ပႃးၸဵမ် Mizzima တင်း DVB  ဝႆႉၶျွင်ႉၶၢဝ်ႇမျႃႉဝတီႇ   ၵူၺ်းတႃႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼႄၵူၼ်းမိူင်း  ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/4/2021 ၼႆႉမႃး ၶျွင်ႉၶၢဝ်ႇ Mizzima တင်း DVB ဢၼ်ပိုတ်ႇၼႄတီႈ PSI Satellite Myanmar ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mizzima သွင်ၵေႃႉ

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇမိတ်ႉၸီႉမ ႁႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇသွင်ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/4/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၵဝ်ႇ ၶွင်ၸုမ်းမိၵ်ႉၸီႉမ 2 ၵေႃႉ ၊ မတိၼ်းတိၼ်းဢွင်ႇ လႄႈ ၵူဝ်ႇၸဵင်းပုထူင် ၼႆယဝ်ႉ။ မတိၼ်းတိၼ်းဢွင်ႇတင်း ၵူဝ်ႇၸဵင်းပုထူင် ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဝ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵမ်ႇပေႃးၸ တၢႆး တီႈႁူဝ်ပူင်း

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း  ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇတီႈၵမ်ႇပေႃးၸ တၢႆး  ၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၼၢင်းၼၢင်းတိုဝ်း ၽူႈထတ်းလိၵ်ႈ၊ ၼၢင်း ဝိၼ်းလီႇ ၽူႈသိုဝ်ႉၶၢဝ်ႇ လႄႈ ဢူးတိၼ်ႇဢွင်ႇၵျေႃႇတင်း ၸၢႆးသီႇတူႇ ၽူႈပိုၼ်ၽႄႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၵမ်ႇပေႃးၸ တၢႆး...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈလၢႆလၢႆၸုမ်း

ဝၼ်းတီႈ 8 လႄႈ 9/3/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ႁွင်ႈလုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မၢၼ်ႈလၢႆလၢႆဢၼ် လႄႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းပႅတ်ႈဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇလၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ။ ၽွင်းၶၢဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ 2 သိုပ်ႇ 2 ပၢၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉ ပၼ်တီႈယူႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမီႇတီႇယႃႇပဵၼ်သင်ႉလၵ်းတီႈ 4 ၼႂ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဝၼ်းတီႈ 8 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈလုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မျၢၼ်ႇမႃႇၼၢဝ်း Myanmar...

Latest news

- Advertisement -spot_img