Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ပီၼႆႉ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ  

ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ/ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶိုၵ်ႇယႂ်ႇလူင် ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ထပ်းၵၼ်မႃး မီးသွင်ပီယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တီႈႁူင်းႁေႃး ၸွမ်သႅင်...

လၵ်းထၢၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်

မွၼ်းၶိူဝ်း - ၶူၼ်ႉၶွၵ်းၶိုၼ်းပိုၼ်းမိုၼ်ႉသိုၼ်း ၵွမ်ႉၵႃႈတူၵ်ႇၸိုဝ်ႈဝၼ်းၸၢတ်ႈ(ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ) ဢၼ်ပၼ်ႇႁွပ်ႈၶွပ်ႈထိုင်ၵူႈပီပီသေႁူမ်ၸူမ်းယူႇၼၼ်ႉၵွႆးပႆႇပေႃး ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းဢၼ်တေလႆႈႁဵတ်းမီးထႅင်ႈတင်းၼမ် ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈယုမ်ႇယမ်လႄႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်း ႁဵတ်းထိုင်လႂ် ႁွတ်ႈထိုင်တီႈလႂ်ယဝ်ႉ ၵိုတ်းယူႇထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၵႃႈႁိုဝ်တေထိုင်ယိူင်းမၢႆ ပႆႇမီးၽႂ်ပၼ်လႆႈၵႂၢမ်းတွပ်ႇ။ ပေႃးပႆႇမီးၵႂၢမ်းတွပ်ႇၵေႃႈပွင်ႇဝႃႈႁဝ်းပႆႇလႆႈႁဵတ်းလူၺ်ႈၵႂၢမ်းတင်ႈၸႂ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈတိုၵ်ႉႁဵတ်းယူႇ ၵွႆးၵႃႈပႆႇယင်ႇ ထတ်းၼပ်ႉသွၼ်ႇလၢမ်းလႆႈ။ မၼ်းၵေႃႈပွင်ႇဝႃႈ ၵႂၢမ်းတင်ႈၸႂ် လွင်ႈဢဝ်ၸႂ်သႂ်ႇယင်းတိုၵ်ႉလူမ်လၢမ်ဝဝ်ဝၢင် ယင်းပႆႇ မီးလွင်ႈမၼ်ႈၸႂ်ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ။ လႆႈပၵ်းလၵ်းပၵ်းထၢၼ်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈမီးၼႃႈမီးတႃႇၼႂ်းလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) လုၵ်ႈၼႆႉၼင်ႇပိူၼ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႆႈပဵၼ်မႃးတုင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ႁူဝ်ဝႃႇပဵင်းၵၼ်တင်းမၢၼ်ႈယူႇၼႆ ပဵၼ်လၵ်းထၢၼ်...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး

7 ဝၼ်း ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ2023 ပီၼႆႉ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 76 ပီ “ဝၼ်းၸၢတ်ႈ (ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ)” ၸိုင်ႈတႆး ထိုဝ်ဝႃႈပဵၼ်ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ တႃႇဢဝ် “မိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ” ဢိၵ်ႇတင်း ဝၼ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ လႆႈမီးၵၢၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇၶွၼ်ႈႁႅင်းၽွမ်ႉၽဵင်ႇႁူမ်ႈၸႂ်ႁူမ်ႈၺၢၼ်ႇပၢႆးႁူႉတၢင်းမေႃၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇ မုင်ႈၼႃႈတင်ႈတႃ ၶတ်း ႁႅင်း ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်မိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃၵွႆးလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉႁၢင်ႈႁူႉတူဝ် ဢမ်ႇလႆႈတင်ႈၸႂ်သေ...

ၽူႈၼမ်းတႆး ထုၵ်ႇလႆႈလဵင်ႉၼမ်ႉၸႂ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ၼုမ်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၼုမ်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁပ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ် လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈသွင် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉလၢႆးၶႃႈ။ မွၵ်ႇႁွင်ႉပႃး ၽူႈၼမ်း သၼ်လွႆၶၢင် သၼ်လွႆၶျၢင်း သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တင်ႈတႄႇ ႁူဝ်လိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ တေႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် ပေႃးယဝ်ႉသေ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်။ ဢိင်ၼိူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈတေႃသေ...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ 76 ႁွပ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၵူႈပီ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ဝၼ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးမႃး တင်ႈဢဝ်ပီ 1947 တီႈထုင်ႉပၢင်လူင် မိူင်း လၢႆးၶႃႈ (Pannglong of Lai Hka State)။ ဢၼ်ၸိူဝ်းႁဝ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၸႂ်ႉဝႃႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး (သျှမ်းပြည်အ အမျိုးသားနေ့- Shan State National Day) ၼႆမႃးသေတႃႉ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ႁဵတ်းဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶိုၵ့်ယႂ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း သင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၶိုၵ့်ယႂ်ႇ ဢၼ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 76 ပီတဵမ်ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 6 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 12/2/2023  ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ(ထႃႇၼသႅင်ႇယႃႇ) ႁူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တေၸတ်းယႂ်ႇ

 ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး 76 ပီ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  ႁိုၵ်ႉၵၼ် တင်းပၢင်ပွႆးၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ ၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်း ၶိူဝ်းလႄႈ တေမီးပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ် ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ၸိုင် တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီလႄႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တေၵမ်ႉယွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇႁိုဝ်

ဝၼ်းဢွင်ႇပွႆးၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ့် ၸၵၸပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၸမ်ၸမ် 6000 ၵေႃ့ ၼႂ်းၼၼ့် ပေႃးၶိုၼ်းႁုပ်ႈသဵၼ်ႈႁူမ်ႈၼႆၸိုင် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၶဝ်ႈပႃး 440 ၵေႃ့ၼႆ လႆႈႁူ့ၸွမ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ AAPP ၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ပိုတ်ႇဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼၼ့် ပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ့်ၽိုၼ့် 41 ၵေႃ့ ၊လုၵ်ႈၸုမ်းၾၢႆႇ AA တပ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ 17 ၵေႃ့ ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img