Thursday, May 30, 2024

ၽူႈၼမ်းတႆး ထုၵ်ႇလႆႈလဵင်ႉၼမ်ႉၸႂ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ၼုမ်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းလၢႆးၶႃႈ

Must read

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၼုမ်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁပ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ် လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈသွင် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉလၢႆးၶႃႈ။

မွၵ်ႇႁွင်ႉပႃး ၽူႈၼမ်း သၼ်လွႆၶၢင် သၼ်လွႆၶျၢင်း သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တင်ႈတႄႇ ႁူဝ်လိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ တေႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် ပေႃးယဝ်ႉသေ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈတေႃသေ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ  မီးၶေႃႈလႆႈၸႂ် တႅပ်းတတ်း ဝၼ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း လၢႆယၢင်ႇ ပႃးၸဵမ် ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ မၢႆဢဝ်ဝၼ်းဢၼ် ၸဝ်ႈၾႃႉတင်းလၢႆ လိူၵ်ႈလႆႈတူဝ်တႅၼ်း 7 ၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆ လိူၵ်ႈ လႆႈတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 7 ၵေႃႉသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလႆႈ ၶွင်ႊသီႊၸိုင်ႈတႆး SSC ပိူဝ်ႈတႃႇပူတ်းပွႆႇၸိုင်ႈတႆး။

သင်ဢမ်ႇမီး ဝၼ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဝၼ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမီးမႃး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၼ်းၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၶေးတေပဵၼ်ၵႂႃႇ သေၸိူဝ်ႉသေပိူင် ယူႇ။

တွၼ်ႈၵိုၵ်းပိုၼ်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7 February တႄႉ –

  • လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်း ဝၼ်းတီႈ 7 ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းဢၼ်တူဝ်တႅၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼင်ႈတင်ႇပဵင်းၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလႆႈ ၶွင်ႊသီႊၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ မၢႆပဵၼ် “ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး
  • လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်း လိူင် ၶဵဝ် လႅင် ၼႂ်းၵၢင်ဝူင်းလိူၼ် ပဵၼ် “တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး
  • လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်း ၽဵင်းၵႂၢမ်း ၶိူဝ်းတႆး ၶိူဝ်းရႃႇၸႃႇ ပဵၼ် “ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး”

ဢၼ်တႅပ်းတတ်းၽွင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဝၼ်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး “ရှမ်းအမျိုးသားနေ့” ၊ ဝၢႆး ၸွမ်သိုၵ်းၼေႇဝိၼ်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ 1962 ယဝ်ႉ လႅၵ်ႈႁႂ်ႈၸႂ်ႉဝႃႈ ဝၼ်းၸႄႈမိူင်းတႆး “ရှမ်းပြည်နယ်နေ့” မႃး။

ၸဝ်ႈသႅင်ၸိုၼ်ႈ (1958-2011) သၶႁ (ၽူႈထတ်းလိၵ်ႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႄႈ မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ပၢၼ်မႂ်ႇ) ယၢမ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ တုင်းလိူင်ၶဵဝ်လႅင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းတႆးၶိူဝ်းလဵဝ်၊ 7  February ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝၼ်းၶိူဝ်းတႆးၶိူဝ်းလဵဝ် ပဵၼ်ဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ထုၵ်ႇလႆႈၸႂ်ႉဝႃႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ဢိူဝ်ႈၼႆသေ ဢွၼ်တႅမ်ႈ ဢွၼ်လၢတ်ႈ ဢွၼ်ၸႂ်ႉမႃး ၸဵမ်ၽွင်း ပၢၼ် ပီ 2000 ပၢႆပၢႆ မႃးၼႆႉ။

ပေႃးဝူၼ်ႉတူၺ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ 3 ယၢင်ႇ 3 ပိူင် ၼင်ႇလၢတ်ႈမႃးပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ပၢၼ်းၸိင်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် တွင်ႇပႅင်ႇလွႆလူင် (ၸဝ်ႈၾႃႉပလွင်ႈ ပၵ်းႁၢင်ႈႁေႃဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇယၢမ်းလဵဝ်) ၸဝ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႊသီႊၸိုင်ႈတႆး ၼၼ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းတႅပ်းတတ်း မၵ်းမၼ်ႈမႃး။

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၼုမ်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းလၢႆးၶႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ လူင် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင်သေတႃႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ် ၸဝ်ႈၾႃႉတၢင်းလၢႆ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းလၢႆဝႃႈ “ဢဝ်ၵၼ်ဝႃႈ ပႃးၵၼ်ပဵၼ်မႃး”။ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၼုမ်ႇ ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢၼ် “ၽူႈတဵၵ်းၶမ်းလင်ၽြႃး” ဢမ်ႇဢဝ်ၼႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်တႃ သင်မႃး လႄႈ ထိုင်တီႈ ၽႂ်ပေႃး ဢမ်ႇႁူႉ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ လွင်ႈဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင် ပၢင်ၵုမ် လူင်ပၢင်လူင် မႃးၼႆၼၼ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼင်ႇၼၼ်လႄႈ ၽူႈၼမ်းတႆး ႁဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ လီဝၢင်းၸႂ်မႃႇၼ လွင်ႈၶႂ်ႈလႆႈၼႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈတႃ ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢွၼ်ႁဵတ်းဢွၼ်သၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်လႆႈၼၼ်ႉ သေ ၶဝ်ႈႁႃၵၼ်၊ လီပိုၼ်ႉပွႆႇ ပုၼ်ႈလီ သုၼ်ႇတူဝ် သုၼ်ႇၸုမ်းသေ လီမုင်ႈတူၺ်းၶိုၼ်း ပၢၼ် 1947 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ လီႁူမ်ႈၵၼ် ၶုတ်းႁၢၵ်ႈ ထွၼ်တေႃ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ဢၼ်တိုၵ်းတေႃး ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ၼမ်ႉႁူ ၼမ်ႉတႃႇၼၼ်ႉယူႇ။

ႁႂ်ႈၽူႈၼမ်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူႈၶိူဝ်း သၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ပုၼ်ႈပၢင်ႈလုၵ်ႈလၢၼ် ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈသေၵမ်း

သဵင်ၶဝ်ႇႁွၵ်ႈ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း