Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းပၢင်လူင်

မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးယွႆႉ လူႉသဵင်ႈ

ၸၢႆးယွႆႉ မေႃၵႂၢမ်းတႆး (ႁိုဝ်) မေႃႁုၼ်ႉၼူဝ် ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉသဵင်ႈ ၽွင်းဢႃယု 68 ပီ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/1/2024 လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 2:50 မူင်း ၸၢႆးထုၼ်းသူၺ်ႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးယွႆႉ...

ၵူၼ်းမဝ်းယႃႈ ၶဝ်ႈၵဝ်းၼႂ်းယေးငိုၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/01/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းမဝ်းယႃႈ ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႃးၽႃႉသၢင်ႈလူင်သေ ၶဝ်ႈၼႂ်းယေးငိုၼ်း ၵမ်ႇပေႃးၸ KBZ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ဝႃႈတေ ထုၵ်ႈထွၼ်ငိုၼ်းၼႆသေ...

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် မႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈႁႅင်း

တင်ႈတႄႇ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈၸူၼ်ၶၢႆႁၢၼ်ႉၶမ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၾႆးၾႃႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ထပ်းၵၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ယူႇတႃႇသေႇ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶမ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈၵႂႃႇၶမ်း 3...

ၽူႈၸၢႆး ပေႃႈၵႃႉမၢၵ်ႇၵဵင်ၵူၼ်းပၢင်လူင်ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်

တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် မီးပၢင်တေႃႇလွင်းဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၽူႈၸၢႆးပေႃႈၵႃႉမၢၵ်ႇၵဵင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၽွင်းၵႂႃႇသူင်ႇမၢၵ်ႇၵဵင်။ ဝၼ်းတီႈ 24/07/2023 ၸၢႆးၼုမ်ႇ ဢႃယု 30 ပီၵူၼ်းပၢင်လူင် ၵႂႃႇသူင်ႇမၢၵ်ႇၵဵင်သေ ဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃးထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ ထိုင်ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 25/07/2023 ၸင်ႇႁၼ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆး တီႈတၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်း။ ရူတ်ႉၵႃးလႄႈ ငိုၼ်းတွင်းၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ပႃးၵႂႃႇၸွမ်း ႁၢႆမူတ်း ဝႃႈၼႆ။ “တီႈတူဝ်တၢႆၼၼ်ႉ မီးႁွႆးတႅင်းတီႈဢူၵ်း တီႈၵွင်းလင် ။...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ဝၢၼ်ႈၵုင်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ဝၢၼ်ႈၵုင်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇ ပႆႇယဝ်ႉ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လူႉသုမ်းၼမ်။   ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဝၢၼ်ႈၵုင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၾႆးၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ မႆႈမႃးတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ ၽႂ်ပႆႇႁူႉ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းလီလီ။...

ပၢင်ၵုမ်လူင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 15 တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ပၢင်ၵုမ်လူင် သင်ႇၶမႁႃႇသၼ်ႇၼိပႃႇတ ပွၵ်ႈၵမ်း 15 တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 300 ပၢႆ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ် တီႈလႆႈတူင်ႉၼိုင်မႃးလႄႈ လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15-17/5/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်...

မုၼ်ၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ

မုၼ်ၸဝ်ႈ ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်သေလူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တီႈၵွင်းမူးၼွင်ႁူး ဝဵင်းပၢင်လူင် ၊ ၵူၼ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸူင်ၵွင်းမူး လႆႈ ၵႂႃႇၶူဝ်းငိုၼ်းၶမ်း တင်းၼမ်။ ပူၼ်ႉမႃး ၵၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉ မုၼ်ၸဝ်ႈ ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၶၢႆႉမႃးယူႇမႂ်ႇ တီႈၵွင်းမူးၼွင်ႁူး ၾၢႆႇ...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၶူဝ်းၶွင်ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇလူႉသုမ်းႁၢႆၼမ်

ၾႆးၾႃႉမွတ်ႇ 2-3 ၶိုၼ်းထပ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း 2 ႁၢၼ်ႉတိတ်းၵၼ် ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆဝႆႉ တၢင်းၼွၵ်ႈၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ သုမ်းၾူၼ်းမွၵ်ႈ 90 ၶိူင်ႈလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းပွၵ်ႉ 4 ၵေႃႈပႃးၵႂႃႇ လမ်းၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 2/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 60 တူၼ်  တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်  ပဵၼ်ၶီႈႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/3/2023 ယၢမ်းၸဝ်ႉ ဝၢႆးသုင်းသွမ်းၼႂ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 60 တူၼ် ဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်ၶီႈႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶိင်ႇၶဝ်သုင်းသွမ်းၼႂ်ယဝ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ်ႁၢၵ်ႈပဵၼ်မဝ်း ပေႃးလႆႈၵႂႃႇၼႄႁွင်ႈယႃ တၢင်းၸၼ်း။ဢၼ်ပဵၼ်ၼႆႉ မွၵ်ႈ 60 ပႃးၼႆႉဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ...

လၢႆးႁဵတ်း တူၼ်ႈဝူၺ်ႇၸယၼ်ႇတႃႇ လႄႈ  တၢင်းယုမ်ႇယမ်  လွင်ႈလူႇတူၼ်ႈ

ပေႃးႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်းယႂ်ႇလူင်ၼႆ လႆႈႁၼ်မီးပႃးတူၼ်ႈတၢင်းလူႇ (တူၼ်ႈပတေႇသႃႇ/ တူၼ်ႈတပေႇသႃႇ ) တူၼ်ႈဢၼ်ၸၢင်ႈယိပ်း/ႁၢမ် ၵႂႃႇလႆႈ လႄႈတၢင်း  တူၼ်ႈ(ဝူၺ်ႇၸယၼ်ႇတႃႇ) ဢၼ်မီးပဵၼ်ၸၼ်ႉပဵၼ်ၽုင်ႇ ၸႂ်ႉၵူၼ်း 8-9 ၵေႃႉ ႁၢမ်ဢဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႆႉၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်။ တႃႇတေႁဵတ်းတူၼ်ႈတၢင်းလူႇ ဝူၺ်ႇၸယၢၼ်ႇတႃႇ  ၼႆႉ လၢႆးႁဵတ်းမၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ လုင်းၸလေး သုပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ လုင်းၼၼ်ႇတ...

သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၶိုၼ်းမေႃးလင်ႁႅင်း

ဝၢႆးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း တီႈၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလင်ႁႅင်းမႃးၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၼွၼ်းလပ်းလီ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/3/2023 ၼႆႉမႃး သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း တီႈၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ယၢၼ် ဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ...

ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၺႃးၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်း

ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ပွၵ်ႉ 4 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/3/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 2 မူင်း။ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၽူႈလၵ်ႉၼၼ်ႉ တၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၵမ်းလႂ် ဢမ်ႇတၼ်း ႁူႉ။ ၵူၼ်းႁိူၼ်းႁဝ်းသမ်ႉ ယူႇတႂ်ႈလၢင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇၼိူဝ်ႁိူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ၼိူဝ်ႁိူၼ်းႁဝ်း သမ်ႉမီးသွင်ႁွင်ႈၼွၼ်း။ ၽူႈလၵ်ႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းမႄႈႁဝ်း။မၼ်းၵေႃႈ...

သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ယဵၼ်လူင်း ၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ဢၼ်ပိုတ်ႇသဵင်လင်ႁႅင်း မႃးၵူႈၶိုၼ်း တုမ်ႉယွၼ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇ လႆႈၼွၼ်းလပ်းလီၵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/3/2023 ၼၼ်ႉမႃး သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းလင်ႁႅင်း တီႈၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈ ဢႅၼ်ႇ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ လၢမ်းထိုင် 2 လင်

ႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆႉမႃး ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ထုၵ်ႇၾႆးလမ်းမႆႈသွင်လင်ထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၶူဝ်းႁိူၼ်း ၶူဝ်းယေးဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လူႉသုမ်းမႆႈၸွမ်းၾႆးမူတ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:19 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်လင်ထပ်းၵၼ် တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းပၢင် လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:19 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img