Saturday, May 25, 2024

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ဝၢၼ်ႈၵုင်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ဝၢၼ်ႈၵုင်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇ ပႆႇယဝ်ႉ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လူႉသုမ်းၼမ်။  

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ဝၢၼ်ႈၵုင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ဝၢၼ်ႈၵုင်း ဝဵင်းပၢင်လူင်

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဝၢၼ်ႈၵုင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾႆးၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ မႆႈမႃးတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ ၽႂ်ပႆႇႁူႉ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းလီလီ။ ၾႆးၼႆႉ တႄႇတီႈတိၼ်သဝ်သေ မႆႈၶိုၼ်ႈလႅမ်ႈလဵဝ် လႅပ်ႈတေပဵၼ်ၾႆးလႅၼ်ႈယႃႈႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ။ တေ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၵႅၼ်လႅၼ်းယႃႈၼၼ်ႉ ၾႆးတေဢမ်ႇမွတ်ႇလီသေ ၵႂႃႇၸုၼ်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ၊ ယိူဝ်ႇမႆႉ ႁိမ်းသဝ်ၼၼ်ႉသေ လမ်းမႆႈ သဝ်ၼၼ်ႉၶိုၼ်ႈၵႂႃႇႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ။ ၵျွင်းၼႆႉသမ်ႉ တိုၵ်ႈႁဵတ်းမႂ်ႇ ပႆႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ပူၼ်ႉမႃးလၢႆလိူၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်မႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾႆးလႅၼ်ႈယႃႈ ၸုၼ်းမႆႈတီႈၸၢၵ်ႇမႆႉ ၵတ်းၵႃႈ မုၼ်ၸၢင်းၶဝ် တၼ်းႁၼ်သေ ၶႄၾႆးၶိုတ်းလႆႈလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈမႆႈသင်”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပူၼ်ႉမႃး မွၵ်ႈ 3 လိူၼ်ၼၼ်ႉ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ဝၢၼ်ႈၵုင်ၼႆႉ ၾႆးလႅၼ်းယႃႈ ယၢမ်ႈၸုၼ်းမႆႈ တီႈၸၢၵ်ႇမႆႉၽွင် တီႈၶႃႇပၢၼ်း မႃးယဝ်ႉၵမ်ႉၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈ မုၼ်ၸၢင်း တၼ်းႁၼ်ၶိုတ်းသေ ဢဝ်ၼမ်ႉႁူတ်းမွတ်ႇၵႂႃႇၶိုတ်းလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းပဵၼ် သင် ဝႃႈၼႆ။

ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ဝၢၼ်ႈၵုင်းၼႆႉ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 5 ပီယဝ်ႉ ပႆႇယဝ်ႉလီ ပေႃးဢဝ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းဝႃႈၸိုင် ယဝ်ႉၵႂႃႇ 85 % ၵိုတ်း 15 % တႄႉ ပႆႇယဝ်ႉလီ။ ငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉမႂ်ႇၼႆႉမႃးသမ်ႉ တေပဵၼ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ဝတ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ငိုၼ်းတၵ်ႉၵႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ သၢင်ႈမႃး ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ႈငိုၼ်းၵႂႃႇ 3,000 သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။

“တႃႇတေပဵၼ်မႃးၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ တႃႇတေလူႉၵွႆၼႆႉ ၸူဝ်ႈၽႅပ်ႉတႃၵူၺ်းၵေႃႈ လူႉမူတ်းယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဝတ်ႉၼႆႉ 4 ပုၼ်ႈ လႂ် တေၸႂ်ႉလႆႈ 1 ပုၼ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မႆႈၸွမ်းၾႆးမူတ်း ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶဝ်ဝႃႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႆႈလူႉၵွႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈသေ ဢဝ်ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈၼၼ်ႉ မႃးၶိုၼ်းၵပ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ တႃႇ တေယႃႉ မူတ်းမူတ်းသေ ႁဵတ်းမႂ်ႇၶိုၼ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီးႁႅင်းငိုၼ်းယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးႁဵတ်းမႂ်ႇၼႆ တေသဵင်ႈငိုၼ်းမွၵ်ႇ 6,000 သႅၼ်ပျႃးၼႆႉဢေႃႈ”- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဝၢၼ်ႈၵုင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ဝၢၼ်ႈၵုင်းၼႆႉ သၢင်ႈဝႆႉ ၵျွင်း/ ဝတ်ႉဢုတ်ႇ သွင်ၸၼ်ႉ။ ၵွၼ်ႇၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ပီၼႆႉ တေဢၢင်းသၢင်ႈယဝ်ႉ ၸၼ်ႉၼိူဝ်။  ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်ပႅတ်ႈမႂ်ႇ (သွၼ်ႉ) 13 ၶမ်ႈၸိုင် တေဢၢင်ႈၶိုၼ်ႈဝတ်ႉမႂ်ႇယဝ်ႉ တႃႇပူႇသိလ်ၼၢႆးသိလ်ၶဝ် ပေႃးတေလႆႈၼွၼ်း ဝတ်ႉတိုဝ်းၵမ်သိလ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းၾႆးတိုၵ်ႉမႆႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈၶႄႁူတ်ႉ ၵႃးၶႄၾႆး တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၵေႃႈ လႆႈ မႃးၸွႆႈၶႄ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၾူၼ်သိင် တၢင်းလိုၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃးဢမ်ႇႁေႃႈဝႆးလႆႈ သင်ဝႃႈ ၵႃးၶႄၾႆး မႃးတူၵ်းလိုၼ်း 30 မိၼိတ်ႉတႄႉ တီႈဝတ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိူဝ်သင်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၾႆးမႆႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ် သီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၼွင်သႅင်ၸုမ်ႉမိူင်းၵုင်းႁေႃ ဝၢၼ်ႈၼွင် ၵေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝိႁၢရ် ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈမူတ်း လူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 3,000 သႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း