Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မေႃယႃ

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃလူင်ၵူတ်ႉၶၢႆ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၶူဝ်းဝိတ်ႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၸွမ်းတၢင်း

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵႂႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သမ်းယႃယႃႈႁႄႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းမိူင်းႁွမ်း မိူင်းၸီးသေ ပွၵ်ႈမႃး ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၸွမ်းတၢင်း မိူဝ်ႈဝႃး၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸင်ႇၵွႆႈႁၼ်တူဝ်တၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/12/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း တွၵ်ႊတိူဝ်ႊတေႃႇဝိၼ်ႉဝိၼ်ႉမႅင်ႇ (ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင့်ဝင့်မြိုင်) ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃ...

ထဝ်ႈၸၢႆးၽူႈမီးၾၢင်ႁၢင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈမိူင်းပၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်

ထဝ်ႈၸၢႆး    ဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းပၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈႁူင်းယႃ ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမႆႈၸႂ်ၵူဝ်မၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း ၊ ၵူဝ်ၵႂႃႇတိတ်းၸပ်းၸူးတၢင်ႇၵေႃႉသေ ၸွမ်းႁႃတူဝ်မၼ်းၸၢႆးယူႇ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ထဝ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၵႂႃႇတီႈႁွင်ႈယႃ/ ဆေးခန်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ မေႃယႃၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းမၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆ ၊ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ မေႃယႃႁႂ်ႈမၼ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁူင်းယႃလူင်။ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁူင်းယႃသေ...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 50 ပၢႆ

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 50 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းတေႃႇထိုင်   လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢႈၼ်ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းမေႃယႃတီႈ ႁွင်ႈယႃ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းႁႃၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူၼ်းပဵၼ် (ႁွင်ႈယႃ ၵွင်းၸၢၼ်ႇ သေးၶၢၼ်း) တီႈမူႇၸေႊ  ၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ  ။ ဝၼ်းတီႈ 27/4/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ - တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးမွင်ႇ တင်း...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၾၢႆႇမေႃယႃ ၵူၼ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆတီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

မွင်ႇၶၢၼ်ႉၺႃးႁဵင်း (ဢႃႇၵႃႇၸေႃႇ) ဢႃယု 18 ပီ ၸၢႆးၼုမ်ႇဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူႉတၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/3/2021။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၾၢႆႇပၢႆးမေႃယႃ ပီ 1။ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ ပႃးၵၼ်ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ လႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ။ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ...

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ ၵူၼ်းၺႃးတီႉၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ

ပၢင်ၼႄ ၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင် သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၺႃးတီႉၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ။ “သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ သႂ်ႇၶူဝ်း ၵူၼ်းၽၵ်းၵႃႇသေမႃးၸွမ်းၶဝ် ဢၼ်မႃး တဵၵ်းႁွင်ႉၶဝ်ၵႂႃႇ သမ်ႉပဵၼ်  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈထၢမ်ၸွမ်းပွၵ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽႂ်ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆသေ မႃးတီႉၵႂႃႇဢေႃႈ”- ...

မေႃယႃတူၼ်ႈတီး ၵႂႃႇၸွႆႈတီႈတႃႇၵုင်ႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တႃႇ 6 ၵေႃႉ

မေႃယႃ  တီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸုမ်းၼိုင်ႈ လူင်းၵႂႃႇတႃႈၵုင်ႈ တႃႇၸွႆႈလွင်ႈႁႄႉၵင်ႈယူတ်းယႃ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19၊ ၽွင်းတိုၵ်ႉထိုင်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉၺႃးၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တႃႇ 6 ၵေႃႉ ၸွမ်းသွပ်ႇထၢမ်ၵူၼ်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းယူႇၸမ် မီး 100 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။      ဝၼ်းတီႈ 4/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မေႃယႃၸုမ်းၼိုင်ႉၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ ဢၢၼ်းၵႂႃႇၸွႆႈလွင်ႈၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ...

တွမ်ႇၼမ်ႉတႃ လပ်ႉလင်မိူင်ၶမ်း

ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၼႆႉ ပဵၼ်ယွင်ၶဝ်ႈ ယေးၶဝ်ႈ ပဵၼ်ထုင်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇ ၶဝ်ႈၶႅမ်ႉ၊ ၶဝ်ႈလီ၊ လိၼ်ၸမ်ႉ ၼမ်ႉလိူင်ႇ၊ သၽႃႇဝ မီးၵႃႈၶၼ်လႄႈ ၵေးၼမ်ႉၵေႃႈ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၼမ်ႉၶမ်း၊ တေးလွႆလူင် ဢၼ်မီး တၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁိၵ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈလွႆၶမ်း။ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၵျေႃႇ ယူႇသႃႇ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီး ၽေးသိုၵ်းသိူဝ်၊ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီး...

ပေႃႈတႄႉမႄႈတႄႉၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈယဝ်ႉထိုမ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈႁူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၽူႈၸႂ်လီႁပ်ႉၵဵပ်းၵႂႃႇလဵင်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပေႃႈမႄႈတႄႉ (ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်)ၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈယဝ်ႉ ဢဝ်လုၵ်ႈလႅင်ထိုမ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ႁူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးၵူၼ်းႁူပ်ႉႁၼ်သေ မွၵ်ႇႁွင်ႉၾၢႆႇယူႇလီၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း၊ ၵူၼ်းၸႂ်လီ ႁပ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇလဵင်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈပဵၼ်လၢင်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ငိၼ်းသဵင်လုၵ်ႈဢွၵ်ႇႁွင်ႉႁႆႈ ၼႂ်းႁူၺ်ႈ တီႈၵွင်းလွႆႁိၼ်ၵေႃႇ (ဢၼ်မီးႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၵုင်းတီး) ႁူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ (ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸူးတၢင်းပၢင်လူင်) ပဵၼ်ၾၢႆႇၶႂႃမိုဝ်း။...

ဝူင်ႈၼႆႉၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 မီးၵူၼ်း 100 ပၢႆ ပႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႉ႞

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊဝၢႆႊရၢတ်ႉ မီး  100 ပၢႆ  ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ် ၵူၼ်းတၢင်း ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸႃႇတိဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ၸပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 26/8/2020 ၼႂ် ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅၼ်းလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်...

ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ ၽဝႃႉလုင်းႁဵင် မိူင်းၼၢႆး

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်မိူၼ် မၢၵ်ႇမူႉၵႄႈႁိပ်ႇ၊ ၶေႃးၵႆႇတႃႈၼိူဝ်ၶဵင်ၽၵ်ႉၼိူဝ်ႉ။ ပေႃးၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇၶဝ် ပူင်သင်ႇမႃး ၵႃႈလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း၊ ဢေႃႈၸဝ်ႈဢေႃႈၶႃႈ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတွပ်ႇၸၢင်ႈထဵင်၊ ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈ၊ ပဵၼ်လၢႆး ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ။ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ (ပူႉၵၢင်ႉပူႇၵႄႇ)၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ (ပူႇႁဵင်) ၊ ၽူႈမၢႆဢိူင်ႇလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ်၊ ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃဢိူင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈငၢႆႈငႅမ်ႈ၊ လႆႈႁိူဝ်ႉလႆႈယၢပ်ႇ၊ ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်း၊...

မေႃႊတႄႊလ်လႄႈမေႃယႃ ၼၢင်းမူၺ်ၸၢမ် ၺႃးယိုတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မေႃယႃ ယွၼ်ႉသႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းပူၺ်ဢွၵ်ႇၼႃႈၵူၼ်းၼမ်

မေႃယႃၼၢင်းမူၺ်ၸၢမ် ဢၼ်ပဵၼ်ပႃးၼၢင်းႁၢင်ႈလီ မေႃႊတႄႊလ် ၼၼ်ႉယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းမၢင်လိူဝ်ႁႅင်း Sexy ႁႅင်းၽႅဝ်ၼႆသေ   ၶွင်ႊသီႊၾၢႆႇယႃႈယႃ မိူင်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းၶိုၼ်းဝႂ်လၢႆႊသိၼ်ႊႁဵတ်းၵၢၼ် မေႃယႃမၼ်းၼၢင်း။ ၶူးလူင်ပႃႇမွၵ်ႉၶ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊဢႅတ်ႉသ်ၵျေႃႇလႃႉ  ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႊသီႊ ၾၢႆႇယႃႈယႃၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2019 ၼႆႉဝႃႈ - မေႃယႃ ၼၢင်းမူၺ်ၸၢမ် ၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img