Friday, July 19, 2024

မေႃႊတႄႊလ်လႄႈမေႃယႃ ၼၢင်းမူၺ်ၸၢမ် ၺႃးယိုတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မေႃယႃ ယွၼ်ႉသႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းပူၺ်ဢွၵ်ႇၼႃႈၵူၼ်းၼမ်

Must read

မေႃယႃၼၢင်းမူၺ်ၸၢမ် ဢၼ်ပဵၼ်ပႃးၼၢင်းႁၢင်ႈလီ မေႃႊတႄႊလ် ၼၼ်ႉယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းမၢင်လိူဝ်ႁႅင်း Sexy ႁႅင်းၽႅဝ်ၼႆသေ   ၶွင်ႊသီႊၾၢႆႇယႃႈယႃ မိူင်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းၶိုၼ်းဝႂ်လၢႆႊသိၼ်ႊႁဵတ်းၵၢၼ် မေႃယႃမၼ်းၼၢင်း။

Photo Credit to Nang Mwe San Page- မေႃယႃၼၢင်းမူၺ်ၸၢမ်ၶဝ်ႈပွႆးၼေငဝ်းတူင်ႉ လေႊတီႊပၢႆႊ Red Carpet Show တီႈတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/6/2019

ၶူးလူင်ပႃႇမွၵ်ႉၶ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊဢႅတ်ႉသ်ၵျေႃႇလႃႉ  ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႊသီႊ ၾၢႆႇယႃႈယႃၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2019 ၼႆႉဝႃႈ – မေႃယႃ ၼၢင်းမူၺ်ၸၢမ် ၼႆႉ သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းပူၺ် Sexy  လိူဝ်ႁႅင်း သၢၼ်ၶတ်းၵၼ်တင်း ၾိင်ႈငႄႈ ၵၢၼ်ၼုင်ႈဝႆမၢၼ်ႈ ၊  ပွႆႇပူၺ်ထၢႆႇႁၢင်ႈ ထၢႆႇဝီႊတီႊဢူဝ်ႊတၢင်ႇၾေႉသ်ပုၵ်ႉတိၵ်းတိၵ်း၊  ပၼ်ၾၢင်ႉလၢႆလၢႆၵမ်း၊ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉလၢႆလၢႆၵမ်းယဝ်ႉဝႃႈတေဢမ်ႇႁဵတ်းထႅင်ႈ။ ဝၢႆးလင်တူၵ်းလူင်းၵၼ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ ပီ2019 ၼႆႉယဝ်ႉ မၼ်းၼၢင်းယင်းတိုၵ်ႉသႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းပိတ်းပွတ်းလိူဝ်ႁႅင်း ထႅင်ႈယူႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ  ယိုတ်းဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မေႃယႃ မၼ်းၼၢင်း – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/6/2019  ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၼၢင်းလႆႈသႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းမၢင်  Sexy သေ ၶဝ်ႈပၢင်ပွႆးၼေငဝ်းတူင်ႉ လေႊတီႊပၢႆႊ  Red Carpet Show တီႈတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလင်ၼႂ်းၵႄႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ  ဢိၵ်ႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ။

မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ- “ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် မေႃယႃၼၼ်ႉ ၶႃႈ သေးလၢႆ တႄႉတႄႉ။ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႃႈၼၢင်းလႆႈၶတ်းၸႂ်ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ၊ ဢွင်ႇၸၼ်ႉသိပ်း လူၺ်ႈ လၢဝ်ၸွင်ႈ 5 လုၵ်ႈသေ ၸင်ႇလႆႈႁဵၼ်းၾၢႆႇမေႃယႃသေ ပဵၼ်မေႃယႃမႃး။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် မေႃယႃသေတႃႉ ပေႃးဢႃယုယႂ်ႇမႃး ထဝ်ႈမႃး ယူဝ်ၸၢင်ႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်မေႃယႃၶိုၼ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၶႃႈတေၵႂႃႇ ယွၼ်းၼွမ်း  တီႈၶူးဝႃးမေႃသွၼ်လူင်ၶဝ်ၸဝ်ႈသေ တေယွၼ်းတူၺ်းၶိုၼ်းယူႇ။   မိူဝ်းၼႃႈမႃး  တိူၵ်ႈ တီႈဝႃႈ ၶႃႈတေႁဵတ်းမေႃယႃၶိုၼ်းၵေႃႈလီ ဢမ်ႇႁဵတ်းမေႃယႃၵေႃႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းဝႆ ဢွၼ်ႇၼႆႉသေ မႃးယိုတ်းပႅတ်ႈ ဝႂ်မေႃယႃၶႃႈၼႆႉတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း တႄႉတႄႉ ။ ဢၼ်ပဵၼ်မေႃယႃသေ သႂ်ႇၶူဝ်းပိတ်းပွတ်းၼႆႉဢမ်ႇမီးၶႃႈၼၢင်းၵေႃႉလဵဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဵတ်းသင်သမ်ႉမႃးဢဝ်ၽိတ်းၶႃႈၼၢင်းၵေႃႉလဵဝ်ၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီဝူၼ်ႉတႄႉတႄႉ” – ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃၼၢင်းမူၺ်ၸၢမ်ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး။ ၸႃႇတိတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ် ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။   မၼ်းၼၢင်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈမွၵ်ႈပီ 2003  သေ လႆႈၶဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၾၢႆႇပၢႆးမေႃယႃ။ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးလင်ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇမေႃယႃ ယဝ်ႉ တၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မေႃယႃၵမ်းၼိုင်ႈသေ ယင်းလႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၶူင်းၵၢၼ် NGO ၵႂႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ယူတ်းယႃ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်းမိူင်းၶၢင်လူးၵွၼ်ႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉထၢႆႇႁၢင်ႈ Sexy သေၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်မႃးၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ။ လိုၼ်းသုတ်းထိုင်တီႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ႁပ်ႉမၼ်းပဵၼ် Sexy Model မွၵ်ႈပီ 2015  မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း