Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တပ်ႉသိုၵ်း

မႃးႁူမ်ႈ ၶိုၼ်းပူ မႄးပၢႆး တပ်ႉသိုၵ်း ပႃႇတီႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်

ယူႇၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် တပ်ႉမၢၼ်ႈ လႄႈ ဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်သေ လႆႈတုၵ်ႉလႆႈယၢၵ်ႈ၊ လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ၊ လႆႈမၢတ်ႇလႆႈတၢႆ၊ လႆႈလူႉလႆႈသုမ်း ၼႃႇလိူဝ်ၵဝ်ႇမႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ယိၼ်းၵူဝ်ႁေလူၼ်ႉလိူဝ်သေ ၸိူဝ်းၸူဝ်းၵၼ်ထိုမ်ႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ တိူၵ်ႇႁႆႊလွၵ်းၼႃး တီႈၽင်ႁူၵ်ႈၽင်ႁေႇသေ သွင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်းၵႂႃႇၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈဝၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉမီးထိုင် ပၢၵ်ႇတေႃႇႁဵင်ဝႃႈၼႆလႄႈ ၸိူဝ်းမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၵူဝ်မၢၼ်ႈသူၼ်လိၼ်မိူင်းႁဝ်း ယဵၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇ ယူဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈၶိုၼ်းသေ၊ ထိုင်ၵႂႃႇတၢင်ႇၸိုင်ႈ တၢင်ႇမိူင်းယဝ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၸဵပ်းၸမ်ႉ ယွၼ်ႉၼမ်ႉမိုဝ်းသိုၵ်း

ၶိူဝ်းၵူၼ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၽႃးသႃၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆၾၢင်ႁၢင်ႈၵိုၵ်းတူဝ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းဝူင်ႇဝွၵ်ႇထိုင်ၶိူဝ်းႁိူၼ်း တီႈမႃးၼႂ်းၵုမ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႂ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းသင် ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းၵုမ်ႇလဵၵ်ႉႁိုဝ်ၵုမ်ႇယႂ်ႇ တၵ်းမီးတီႈမႃးႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈၶိူဝ်းၵူၼ်းတင်းလၢႆၼႆႉ ၶိူဝ်းၵူၼ်းဢၼ်မီးလၵ်းၶၼႃႇၾၢင်ႁၢင်ႈ မီးၽႃးသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ မီးလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတူဝ်ၵဝ်ႇ မီးၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆတူဝ်ၵဝ်ႇ မီးၽႅၼ်ႇလိၼ်ထိၼ်ႇထၢၼ်ပိုၼ်ႉတီႈယူႇႁင်းၵွႆး မီးၵၢၼ်ၽုၵ်ႇ သွမ်ႈလဵင်ႉတူဝ်ၸႂ် မီးၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမေႃၵပ်းသိုပ်ႇလႅၵ်ႈပိၼ်ႇၶွင်တူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈပဵၼ်ၶိူဝ်းၵူၼ်းဢၼ်မီးပိုၼ်းမႃး ယၢဝ်းၼၢၼ်းလႄႈပဵၼ်ၶိူဝ်းၵဝ်ႇၵႄႇၶိူဝ်းၼိုင်ႈယူႇ။ ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ၼႂ်းၵႄႈၶွင်ၶိူဝ်းၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈၸၢင်ႈမီးၵူၼ်းထႅင်ႈၵုမ်ႇၼိုင်ႈ ၶိူဝ်းၵူၼ်းလႂ်ၶိူဝ်း...

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ႁိုဝ် လဵၵ်းမၼႃး ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းတႆးလႅင် တူၵ်းသုမ်းၼႃႈသိုၵ်း

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင် SNA ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း ၼႂ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ငွႆးယိုဝ်း လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် ၽွင်းလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူင်ႉၼိုင်ယူႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင်ယူႇသဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ႁိုဝ် ယႄးပေႃႇတၢၼ်ႇၶျွင်း (ၵေႃႉႁၢၼ်လဵၵ်းမၼႃး) ၽူႈၼမ်း တပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင်...

ၵူၼ်းမိူင်းသူပ်းမိူၺ်း ၾင်ႇမိူင်းထႆး ယိုၼ်ႈယွၼ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶၢႆႉပၼ်ထူင်ၶဝ်ႈသၢၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 23/3/2021 ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈသူပ်းမိူၺ်း ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မႄႈသရဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် မိူင်းထႆး လူင်းၵႂႃႇတူၺ်းၵွင်ၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶူင်း(ၾၢႆႇထႆး) ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးၾၢႆႇတူၵ်းၶူင်း ယိုဝ်း ၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ႁႃတၢင်းပၢႆႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းသူပ်းမိူၺ်းလူင်းၵႂႃႇတူၺ်းၵွင်ထူင်ၶဝ်ႈသၢၼ် 700 ထူင် ဢၼ်ဢမ်ႇမီၸဝ်ႈၶွင် ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၾၢႆႇတူၵ်းၶူင်း...

ထႆး ၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မၢၼ်ႈ – ထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ထႆးၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် - မိူင်းထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၸိၵ်းၸွမ်ၼႂ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၵႂႃႇ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တီႉၺွပ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ တင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉမႃးၼႆႉၶႅပ်းမႄးဢမ်ႇတြႃးပႃး 8 လၢၼ်ႉပၢႆ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/1/2021 ၸီႉၸမ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းဝႃႈ ၶႅပ်းမႄးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ပႃးၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လိူဝ် 8 လၢၼ်ႉပၢႆ။ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၶိုၼ်းထတ်းပၼ် ၽွၼ်းပၢင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႆသေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတၢင်ႇထိုင်ၼႆႉ မီး 29 ၵမ်းယဝ်ႉ-...

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တေႁႂ်ႈသူင်းဢူၼ်ႈ ၼွမ်းၵူမ်ႈတႂ်ႈလွင်ႈ ၵမ်ပႃယဵၼ်ႇၶိုၼ်ႈ ၾႃႉ ၶဵင်ႇတႃႉတေႃႇၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် တေႁႃလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၶိုၼ်ႈၼႃႈ?

ပွႆႇဝႃႈ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇသိုၵ်းတႆး(2)ၸုမ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆၵေႃႈ သဵင်ဢိုတ်ႇႁႆႈသဵင်ၶၢင်းပွင်ႉ သဵင်လႃႇၵူၼ်းမိူင်းပေႃးဢူၼ်ဢၢၼ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ၊ မၢင်ၸိူဝ်းႁွင်ႉလႃႇတဵမ်သူပ်းတဵမ်ပၢၵ်ႇ၊ မၢင်ၸိူဝ်းပွင်ႉဢုမ်းဢုမ်းဢၢမ်းဢၢမ်း၊ မၢင် ၸိူဝ်းၵေႃႈဝႃႈသိုဝ်ႈသႅတ်ႉ ဢမ်ႇၵိုင်ႇတၢင်းလဵင်ႉၶဝ်ႈၶဝ်ၼႆၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ​သဵင်ၶၢင်းသဵင်ပွင်ႉသဵင်လႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ လင်သေသဵင်ၵွင်ႈတီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ၼင်ႇႁၢင်ႈပႆႇဢဝ်သႂ်ႇၸႂ်သႂ်ႇၶေႃးၶဝ်သႄႈ။ ယင်းတိုၵ်ႉၶႂ်ႈဝႄႈတၢင်းၽိတ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢဝ်ၵႂၢမ်းၽိတ်းၵႂၢမ်း ၾူၼ်သႂၢင်းသႂ်ႇႁူ၊ တႅမ်ႈလွင်ႈၽိတ်းလွင်ႈၾူၼ်ၼႄၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းယိုင်။ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈသဵင် လင်လင်ဝႃႈ ဢဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၼႆ လၢႆးႁဵတ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းမိူၼ်ၼင်ႇသဵင်လၢတ်ႈ...

ပေႃးဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸၢင်ႈ ...

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၼႂ်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း မီးလွင်ႈတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လိူင်ႇၽႄႈမႃးသေယဝ်ႉ ထိုင်တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇတင်းမိူင်းပေႃးလႆႈ ႁဵတ်း Lock Down သေ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်ပဵၼ် ပိုၼ်ႉထၢမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၶိုၼ်းတင်းသဵင်ႈၼႆ တေလႆႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇၶႃႈၼေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈလႆႈဢိုတ်း မိူင်းရၶႅင်ႇၵေႃႈလွင်ႈၵႂႃႇတင်းပႆ လႆႈဢိုတ်းဝႆႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ တေလိူင်ႇၽႄႈၸွတ်ႇၵႂႃႇ...

လုမ်းတြႃးၼမ်ႉၸၢင် ဢၼုယၢတ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၶူဝ်လမ် ဝႆႉတူဝ်တႅၼ်း 5 ၵေႃႉတႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး

  ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆးတြႃးဝႆႉၼၼ်ႉ ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႆႉတီႈ လုမ်းတြႃး ဝႃႈ  ၶႂ်ႈဝႆႉတူဝ်တႅၼ်းတႃႇမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်း ၼႆၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃးၸေႈတွၼ်ႈ ဢၼုယၢတ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဢူးလႃႉထုၼ်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းၸွႆးတြႃးဝႆႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ    ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ လုမ်းတြႃးတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပၼ်ဝႆႉတူဝ်တႅၼ်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး 5 ၵေႃႉ...

ငိုၼ်းၸေႈမၢင်မႂ်ႇ 500 ပျႃး ပႃးႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ငိုၼ်းၸေႈမၢင် 500 ပျႃးဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်း ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၸႂ်ႉၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 ၵျူႊလၢႆႊမၢႆတွင်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ငိုၼ်းၸေႈမၢင်ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၽဵဝ်ႈ၊ ၵဵပ်းပႅတ်ႈမိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း ၼဢၽ ၼၼ်ႉ  ၼႂ်းပီၼႆႉၵူၺ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းၶိုၼ်း ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄ 2 ပွၵ်ႈပႃးၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵမ်းတီႈ 1 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/1/2020 ဢိတ်ႇငိုၼ်းၸေႈ မၢင်...

တပ်ႉသိုၵ်းဢဝ်လိူင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈလႄႈ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၼႄးယႃႉႁူဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလွမ်ႉဝႆႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၵႂႃႇမႃး ပႆတၢင်းယၢပ်ႇလႄႈ ယႃႉႁူဝ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းလွမ်ႉဝႆႉ တီႈၸေႈဝဵင်း သီႇသႅင်ႇ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိၵ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 13/3/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉပလိၵ်ႈ သိုပ်ႇၾူၼ်းႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈ လုမ်းတြႃးၼႆလႄႈ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢဝ်လိူင်ႈတၢင်ႇလုမ်း။ တေႃႇၶဵဝ်ႇၶဵဝ်ႇဝိၼ်း ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈသူၼ် ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပလိၵ်ႈ သိုပ်ႇၾူၼ်းမႃးတီႈၶႃႈဝၼ်းတီႈ 13 ၵၢင်ၼႂ်။  ၸင်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢႆယူႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးပုတ်ႈတူင်ႉၼိုင်တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸေႈဝဵင်လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ  တဵၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ သူင်ႇရူတ်ႉၵႃးလႄႈထေႃႈလႃႈၵျီႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈၼႂ်းတပ်ႉၶဝ်ၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶမယ 362 ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းၶျၢင်း မႃးပုတ်ႈလၢႆႈတပ်ႉ 368 တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ် ဢၼ်ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉယဝ်ႉ သင်ဝႃႈလူဝ်ႇၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃး လႄႈထေႃႈလႃႈၵျီႈ ၶၢဝ်းလႂ်ၵေႃႈ ႁွင်ႉၶၢၼ်းထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း  ...

Latest news

- Advertisement -spot_img