Friday, July 19, 2024

တပ်ႉသိုၵ်းဢဝ်လိူင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈလႄႈ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၼႄးယႃႉႁူဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလွမ်ႉဝႆႉ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၵႂႃႇမႃး ပႆတၢင်းယၢပ်ႇလႄႈ ယႃႉႁူဝ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းလွမ်ႉဝႆႉ တီႈၸေႈဝဵင်း သီႇသႅင်ႇ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိၵ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ။

Photo Credit to ဢူးၸၢၼ်ႇဝိၼ်းမွင်ႇ- ႁၢင်ႈႁူဝ်ႉဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမႃး လွမ်ႉႁႄႉတၢင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇမႃး

ဝၼ်းတီႈ 13/3/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉပလိၵ်ႈ သိုပ်ႇၾူၼ်းႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈ လုမ်းတြႃးၼႆလႄႈ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢဝ်လိူင်ႈတၢင်ႇလုမ်း။

- Subscription -

တေႃႇၶဵဝ်ႇၶဵဝ်ႇဝိၼ်း ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈသူၼ် ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပလိၵ်ႈ သိုပ်ႇၾူၼ်းမႃးတီႈၶႃႈဝၼ်းတီႈ 13 ၵၢင်ၼႂ်။  ၸင်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ၶမယ 424 ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼၢႆႇၵျေႃႇၸိၼ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆးတြႃးႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈသူၼ်လႄႈ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ 3 ၶေႃႈ။  တီႈတႄႉ ဝၼ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၵႂႃႇတူၺ်းတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယႃႉႁူဝ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယင်းၵႂႃႇတူၺ်းၸွမ်းယူႇ ။ ပေႃးလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈတေၸၢင်ႈၸွႆႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁဵတ်းသင်သမ်ႉမႃးဢဝ်လိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၸၢၼ်ႇဝိၼ်းမွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉဢွင်ႇၶျၢမ်းသႃႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တပ်ႉတိူင်းယပၶ တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇသိုၵ်းမၢႆ 1 ယိုတ်းဢဝ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1996 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/3/2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶမယ 423 လႄႈ 424 လွမ်ႉႁူဝ်ႉဢဝ်တီႈလိၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းတလူၺ်း ဢၼ်မီၼႂ်းဢွင်ႇၼွင်ႇၵျေႃႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ။  ဝၼ်းတီႈ 9/3/2020 ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼွင်ၵျေႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းတလူၺ်း၊ ဝၢၼ်ႈမျႃႉၵၢၼ်ႇသႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈဢွင်ႇၶျၢမ်းသႃႇၶဝ် 4 ၵေႃႉၵႂႃႇတူၺ်းတီႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း မႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉဝႆႉ။  တပ်ႉသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶေႃႈၸိသင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းဝႃႈၼႆ။

ဢူးၸၢၼ်ႇဝိၼ်းမွင်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈတႄႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး လီလီလႄႈ ၵႂႃႇၶႂၢၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း။ ထွၼ်ႁူဝ်ႉၶဝ်ဢွၵ်ႇၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဝ်လွမ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းပႃးလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ။ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇထွၼ်မႆႉႁူဝ်ႉယဝ်ႉ  ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼၢႆႇၵျေႃႇၸိၼ်ႇ ၶမယ 424 ၸွႆးတြႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူၺ်ႈ မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 353 ယႃႉၵဝ်းၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ၊ မတ်ႉတႃ 429 သႄႉၼႄးလႃႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ၊ မတ်ႉတႃ 427 ယႃႉၵဝ်းပုၼ်ႈပၢင်ႈၽွၼ်းလီ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ – ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢူးၸၢၼ်ႇဝိၼ်းမွင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်လႃႈလီႈလၢတ်ႈၼႃႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယင်းဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇလႃႇၽႂ်။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႃႇၽႂ်။ ၶဝ်ၵႂႃႇဢဝ်တီႈလႂ်မႃးလၢတ်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇၶဵဝ်ႇၶဵဝ်ႇဝိၼ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈတေၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး သေတေဢဝ်လွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈတေႃႇသူႈၵႂႃႇ တႃႇသုၼ်ႇလႆႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈသူၼ် ” – ဝႃႈၼႆ။

တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းယိုတ်းဢဝ်ၼႆႉ ႁိုင်ၼၢၼ်း 24 ပီယဝ်ႉသေတႃႉ တပ်ႉသိုၵ်းဢမ်ႇၸႂ်ႉ ဢမ်ႇၽုၵ်ႇသင်ပွႆႇဝႆႉလွၵ်ႇလွၵ်ႇလၢႆလၢႆ ႁၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း