Sunday, April 14, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ၶိုၼ်းမႄးၽႅၼ်ႁွႆႈၶိုၼ်း ၼ်ႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇၼိုင်ႈၶမ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇပၢႆႉ/ ၽႅၼ်ပၢႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင် မႂ်ႇၼိုင်ႈၶမ်ႈ ပီတႆး 2112 ၼီႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး တင်းၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တၢင်ႇ/ၽႅၼ်ၶိုၼ်း ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်...

သင်ၶၸဝ်ႈ တင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း 40 ဝၢၼ်ႈပၢႆ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်း ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈ ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17-19/11/2017 သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇတင်း ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်း ႁပ်ႉ တွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၵမ်ႉထႅမ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း ႁဵတ်းပီမႂ်ႇတီႈလႅၼ်လိၼ်

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတဢၢင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼိူဝ် ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ တဢၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် မီးပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတဢၢင်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းထႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17-19/11/2017 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁၵ်ႉသႃၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး မိူင်းထႆး ၵမ်ႉထႅမ်ၸၢဝ်းတဢၢင်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇ တဢၢင်း တီႈမူႇဝၢၼ်ႈၼေႃးလႄး ဢိူင်ႇမွၼ်ႉပိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ မီးပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်း တဢၢင်း ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁႂ်ႈယူႇလီၵတ်းယဵၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၵ်ႉၼၢႆထိုင်ပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းပီမႂ်ႇ 2112 ၼီႈ။ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ – “ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး ဢၼ်မီးမႃးၸဵမ်ၵွၼ်ႇမိုၼ်ႉသိုၼ်း တႆးဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉပႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇလွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး၊ တူၼ်ႈၸႂ်၊ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊လွင်ႈပၢႆး ဝူၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈတိူဝ်းတွၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။ ဢဵၼ်ႁႅင်းလႄႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝႆႉၸၢႆႇတႃႇပၢင်ပွႆးပၢင်လၢမ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ပိူင်လူင်မၼ်းလူဝ်ႇဝႆႉၸၢႆႇ တႃႇၵၢၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်း၊ ၵၢၼ်ပၢႆးႁူႉမေႃ၊ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊...

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8 ၸုမ်း တေပိုတ်ႇလုမ်းတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ EAO ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ဝႆႉၼၼ်ႉ တေပိုတ်ႇလုမ်း NCAS-EAO တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။ ဝၼ်းသဝ်တီႈ 18/11/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 3:45 မိၼိတ်ႉ၊ ယူႇတီႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8 ၸုမ်းသေ တေပိုတ်ႇလုမ်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။ ဢွင်ႈတီႈပၵ်းလုမ်းၼႆႉ မီးႁိမ်းၸမ် လုမ်းၾၢႆႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် (NRPC) ၊...

မူထိူၼ်ႇၶဝ်ႈထုၺ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ

မူထိူၼ်ႇၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ထုၺ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း သူင်ႇယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃလူင်ၼမ်ႉၶမ်း ယႃဢမ်ႇလႆႈလႄႈ လူႉတၢႆၵႂႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2017 မူထိူၼ်ႇတူဝ်ၼိုင်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႃးသေ မႃးထုၺ်သႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸၢႆး ထုၼ်းဢူး ဢႃယုမွၵ်ႈ 35ပီ ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈငွၼ်းဢိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃလူင်ၼမ်ႉၶမ်း ယွၼ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈယႃဢမ်ႇတၼ်းသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ...

RCSS/SSA မိူင်းပၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းလႄႈ မႆႉတႃႇႁဵတ်းႁိူၼ်း 3 လင်ဢၼ်ၺႃးၸုတ်ႇၽဝ်

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လုမ်းၵပ်းသၢၼ်မိူင်းပၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ် ပၼ်ငိုၼ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းတိုဝ်းမႆႉ တႃႇၸဝ်ႈႁိူၼ်း3လင်ဢၼ်ၺႃးၽဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2017 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း 3 လင်၊ဢၼ်ၺႃးၽဝ် ၼိုင်ႈလင်လႂ် 200,000 ပျႃးလႄႈမႆႉတႃႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ် ႁဵတ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸဝ်ႈဢွင်ႇၵႅၼ်ႇမိူင်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS မိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ဢထၵ 2 ပၢင်လွင်း သမ်းၶဵမ်ႁႄႉတၢင်းပဵၼ်သေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ

ဢွၼ်ႇယိင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် (ဢထၵ) မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း သမ်းယႃ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵျႃႇပၢၼ်ႇထႅပ်ႉယႅပ်ႉဢွၵ်းဢေႃၵႂ်ႈသေ လႆႈလူႉတၢႆ ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ် ထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:30 မူင်း ဢွၼ်ႇယိင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸတ်းပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ တီႈၼမ်ႉၶမ်း

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိူဝ်ႈသၢၼ်မိူဝ်းၵၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ။ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ Save the Children တင်းၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ တီႈဝဵင်းသႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/11/2017 ။ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လၢႆလွင်ႈမိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸုမ်းၽႂ်မၼ်း၊ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸုမ်း ၽႂ်မၼ်း၊ တႃႇၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉမီးလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇ ယၢင်းလႅင်၊...

ၽႅၼ်ၵၢၼ် ပူၵ်းပွင် တႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢၼ်ၽူႈတႅၼ်းၼမ်းဢုပ်ႇ ၼႂ်းသၽႃးၼၼ်ႉ ၺႃးပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တၢင်ႇထိုင်ႁႂ်ႈလႆႈၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ ၼႂ်းသၽႃး ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တမ်းပၼ် ၽႅၼ်ၵၢၼ် မႁႃႇပျူႇႁႃႇ တႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၶႅပ်းသဵင်ၵမ်ႉထႅမ်သေၺႃးပၢၵ်ႈပႅတ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/11/2017 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ထူၼ်ႈ 6 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆးဢူးၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တၢင်ႇထိုင် ႁႂ်ႈလႆႈၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ် လွင်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတမ်းပၼ်ၽႅၼ်...

ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 4 ပွၵ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 15/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁိမ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တၢင်းႁႅင်း 4.2 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ လွင်ႈလူႉသုမ်းမၢတ်ႇဢမ်ႇမီး။ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် တမ်းဝၢင်းတီႈယူႇလႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႆႉ လွင်ႈလူႉသုမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆ ဢမ်ႇမီးသင် ဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ယၢၼ်ႇၵႆဝဵင်းၵဵင်းတုင် 27 လၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:06...

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် မုၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ လူႉလွၼ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 16/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတိၼ်ထၢတ်ႈ ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇထၢႆႈ ယၢၼ်ႇၵႆဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 2 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ မုၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း လႆႈႁပ်ႉၾူၼ်း ၵူၼ်းထူဝ်းၶဝ်ႈမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈမုၼ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊပၢင်ပွႆး တၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းပၢင်လွင်းႁဵတ်းၵိုၵ်းပွႆးႁပ်ႉၸဵင်

ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်ႉ တေမီးပႃးပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆသေ ၶွမ်ႊမတီႊပွင် ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးတင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းပႃးပၢင်လွင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17-19/11/2017 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ လိုပ်ႈၾၼ်းၵၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၾၼ်း 3 ၵမ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 4 ၵေႃႉ ပႃးမိတ်ႈပႃးလႅဝ်းပႃးၶွၼ်ႉလိုပ်ႈလမ်းၾၼ်းတႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ 4 ၵေႃႉ တေႃႇ 4 ၵေႃႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၾၼ်း 3 ၵမ်း ၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ဢွၼ်ႇၸၢႆးဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ 4 ၵေႃႉ...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် လႆႈငိုၼ်းထႆးသႅၼ်ပၢႆ တႃႇၸွႆႈထႅမ်တႆးပၢႆႈၽေး 6000 ပၢႆ ၸိူဝ်းႁူပ်ႉ တၢင်းယၢပ်ႇ ၶဝ်ႈ/ၼမ်ႉ

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး/ တူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈ- တင်း ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ တင်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် သေ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လႆႈငိုၼ်းထႆးသႅၼ်ပၢႆ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး 6 တီႈ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းႁိမ်း 6,200 ၵေႃႉ တေလႆႈမီးၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း – 11...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း