Sunday, May 19, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး 4 ၸုမ်းတေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈပိုၼ်းတႆး

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးပၺ်ၺႃတႆး 4 ၸုမ်းတေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇ လၢတ်ႈလွင်ႈပိုၼ်းတႆး မွၵ်ႇႁွင်ႉၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27/01/2018 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းလိၵ်ႈလၢႆးတႆး မိူၼ်ၼင်ႇၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး၊ ၸုမ်းၵေႃတႆး၊ၸုမ်းၶၢဝ်ႇသႅၼ်ပၢႆးလႄႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸိူဝ်းၼႆႉတေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈပိုၼ်းတႆး တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်း တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင် ၶူးသွၼ်ၸုမ်းၵေႃတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ - “ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်း ၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 12/01/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.25 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1351 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 207.99 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။ ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း...

ႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်မၼ်းလိူၵ်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ(ၵေႃႉၵဝ်ႇ) တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းဢၼ်မၼ်းလိူၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/01/2018 ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႉမႂ်ႇ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမႃးၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈဝႆႉၵူၼ်း 2 ၵေႃႉသေ တဵၵ်ႉၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ယုၵ်ႉယွင်ႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵႂႃႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ...

သဵၼ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈၸိင်းၶူဝ်လမ် ႁိမ်းတိူင်းသိုၵ်း ယလၶ ၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

သဵၼ်ႈတၢင်း ၵေးသီး ဝၢၼ်ႈၸိင်းလႄႈ ၶူဝ်လမ် ၵႆႉမီးၸူၼ်ပႂ်ႉႁႄႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 08/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ လူတ်ႉၵႃး ဢူးသီႇႁႃႉ တင်းမေးၼၢင်း တေႃႇၼိၼ်းၼိၼ်းၶၢႆႇ လႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢႆးယေးထႅတ်ႉဢွင်ႇ ထုၵ်ႇၸူၼ်ႁႄႉတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝၢၼ်ႈသၢႆးမူၼ်ႇ ႁိမ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်တင်း...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တၢင်းႁႅင်း 6.0 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈလူႉသုမ်း ၵၢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

တဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ ပွတ်းၼႂ်ဝၼ်းသုၵ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵိူတ်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တၢင်းႁႅင်း 6.0 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၼႂ်းတိူင်းပၵူဝ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်းပႆႇမီးႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ မီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လွင်ႈၶူဝ်းၶွင်လူႉသုမ်း။ ၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 11/01/2018 ယၢမ်းတဵင်းၶိုၼ်းလိုၵ်းၸၢႆႉ ႁိုဝ် ပွတ်းၼႂ်ဝၼ်းသုၵ်းတီႈ 12 မွၵ်ႈယၢမ်း 1 မူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ သုၼ်ၵၢင်ယူႇတီႈၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၽျူး...

တူဝ်တႅၼ်းတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ယုၵ်ႉမုၼ်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸၢႆးယိင်း

တူဝ်တႅၼ်းတႆးၵဵင်းမႆႇလႄႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸၢႆးယိင်း တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 09 – 11/01/2018 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပူၵ်းပွင်တူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈပၵ်းပိူင် လွင်ႈတူၺ်းလွမ်သုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၸၢႆး - ယိင်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁႅမ်းၵဵင်းမႆႇဢေႃႊၶိတ်ႉ ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ ၸုမ်းNGOလႄႈတူဝ်တႅၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 9 ၶိူဝ်းႁူမ်ႈၽူႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးႁူမ်ႈၵၼ်လၢႆၾၢႆႇ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်တီႈၼၶွၼ်းပထူမ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁူင်းၵၢၼ် 2 တီႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 09/01/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Naewna ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်း ၼၶွၼ်ႊပထူမ်ႊ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်တင်းပလိၵ်ႈ၊ သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်း 30 ပၢႆၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်း တီႈႁူင်းၵၢၼ်ဢၼ်မီးတီႈဢိူင်ႇ သီသႃႊထွင်း ၸႄႈဝဵင်းၶျႆႊသီ ၸႄႈတွၼ်ႈၼၶွၼ်းပထူမ်...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 11/01/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.14 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1349 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 207.17 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။ ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း...

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 40 ပၢႆ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇယၢင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈႁပ်ႉငိၼ်းၶၢဝ်ႇသေ ၵႂႃႇၵူတ်ႇ ထတ်း ႁၼ်ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ မွင်ႇၼၢႆႇ ဢႃယု 40 ပၢႆ...

ပၢင်ၵုမ် ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽူႈၼမ်း EAOs 8 ၸုမ်း ႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ PPST ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 8 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈ ၵဵင်းမႆႇ မီးတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းၽႂ်မၼ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ် မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 11/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 4...

ပၢင်သွၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈလဵပ်ႈ ႁိမ်း 30 ။ ဝၼ်းတီႈ 07-09/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်း ၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ...

TYN လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်တႃႇၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တႃႇတမ်းဝၢင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 09/01/2018 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် တႃႇႁူမ်ႈဝၢင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ တီႈၵျွင်းဝၢၼ်ႈလွႆသႅင် ဢိူင်ႇႁူၺ်း ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်မီး 70 ပၢႆ။ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ -1....

သင်ၶၸဝ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးတေၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈဢွင်ႇလိၵ်ႈပိူဝ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ၺႃ

သင်ၶၸဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေၸတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ယဝ်ႉၸၼ်ႉ သုင်ၼႂ်းမိူင်းလႄႈၼွၵ်ႈမိူင်း။ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 01-05/02/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇ မပႃႇလ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇၸဝ်ႈဢွင်ႇၸၼ်ႉလိၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းလႄႈၼွၵ်ႈမိူင်း တီႈ ၵျွင်းလူင်ပုင်ႇဝူဝ်း ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းသင်ၶၸဝ်ႈ 5 ၸဝ်ႈဢၼ်ဢွင်ႇလိၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉမီး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝိလႃႇသ (လၢဝ်ၶိူဝ်း) ၵျွင်းပုင်ႇဝူဝ်းလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၸၼ်ႉ (B.A.) မိူင်းထႆး...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶတ်းလိူၵ်ႈမေႃသွၼ်လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး လႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဢေႇလိူဝ်ႁႅင်း

ၼႂ်းပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2017-2018 ၼႆႉ တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶတ်းလိူၵ်ႈမေႃသွၼ်လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႃႇသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ 5 ႁဵင်ပၢႆၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပႃး 675 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉ 88 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵူၺ်းလႆႈတႃႇ 28 ၵေႃႉ။ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၢင်းၶိၼ်ႇမႃႇဢေး လၢတ်ႈဝႃႈ- "မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းတၢင်ႇၵႂႃႇမီး...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 10/01/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 41.98 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1355 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 207.09 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။ ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း