Tuesday, June 18, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 21/02/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.12 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1329 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 209.35 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။ ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 200 ပၢႆ ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်သွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းၵေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼိမ်သဝ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/02/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 3-4 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်း တူၺ်းငဝ်းလၢႆး တၢင်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ၸွင်ႇတေပွၵ်ႈမိူဝ်းလႆႈ ဢမ်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 20/02/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.20 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1327 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 209.18 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။ ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း...

ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈ ဝတ်ႉၵျွင်းၼွင်မွၼ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၽဵဝ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး

ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈဝတ်ႉ ၵျွင်းၼွင်မွၼ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၵ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းလႄႈ ၾူၼ်းၸဝ်ႈသၢင်ႇ လူႉသုမ်း ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 18/02/2018 ၵၢင်ၶမ်ႈ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ မီးၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းၵျွင်း ၵုတ်ႉတီႇ ၸဝ်ႈၵွၼ်း ဝတ်ႉ သေဢဝ်ငိုၼ်းဢၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးမႃးလူႇဝႆႉ 250 သႅၼ်ပျႃး ဢိၵ်ႇပႃးၾူၼ်းၸဝ်ႈသၢင်ႇ 27 လုၵ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးၵဵပ်းဝႆႉၽွင်းတွပ်ႇလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၶူး ၵဝိထၸ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ...

ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းထႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်

ဢိင်ၼိူဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 42 တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်ၼႆႉသေ ၽူႈပွင် ၵၢၼ်ပၢင်ပွႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပႃးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉတႆးၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်း ထႆးလႄႈ မိူင်းတႆး ပေႃးတေၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇႁႃၵၼ်ငၢႆႈလႄႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃၵၼ်ယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင်...

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်ၸတ်းပႃး ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇတႆး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ မိူဝ်ႈ လဵဝ်လႄႈ မိူဝ်းၼႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၸိုင်ႈထႆး

ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇတႆး ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၸိုင်ႈထႆး မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 100 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈ တႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 42 ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇတႆး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ...

ၶႅၼ်ႊၼႃႊၻႃႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶႂမ်ႈသပိတ်ႈ ၽူႈၼမ်းၸၼ်ႉသုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း တေႃႇၸၢဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ

ၶႅၼ်ႊၼႃႊၻႃႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း တီႈၽူႈၼမ်းၸၼ်ႉသုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵႂၢတ်ႇၽဵဝ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢဝ်းၸိူဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ မွၵ်ႈႁိမ်း 700,000 ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈၼီႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၿင်ႊၵလႃႊၻဵတ်ႊသျ်။ ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇထႆး ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (MGR Online) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢၼ်ယူႇတီႈၸိုင်ႈမိူင်း ၶႅၼ်ႊၼႃႊၻႃႊသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်မႃးဝၢႆးသေ ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵႃႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶႂမ်ႈသပိတ်ႈတေႃႇ ၸွမ်ႁၢၼ်မွင်ႇမွင်ႇၸူဝ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ပူၼ်ႉမႃး-ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွင်...

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ လဵပ်ႈႁဵၼ်းသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 8

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN 27 ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈႁိမ်းႁွမ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းၸမ်ႁဵင် ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ မူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်း လဵပ်ႈႁဵၼ်း သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႆယၢၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 18/02/2018 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ 27 ပိုၼ်ႉတီႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၸမ်ႁဵင် ဢွၼ်ၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ မူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပႅတ်ႇၵၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပဵင်း...

ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လႆႈႁပ်ႉသူး ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတီႈၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆး

ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မိူင်းၸိုင်ႈထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 10 မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး/ရင်းဝလ်း “The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant” ပၼ်ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ။ ပၢင်မွပ်ႈၸုမ်ႈသူးၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်။ မီးၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈသူးၼွၵ်ႈမိူင်း...

ၵေႃတႆးတေပိုတ်ႇၵၢတ်ႇတႆး ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ ႁွင်ႉမွၵ်ႇၽူႈသူၼ်ၸႂ်ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ

ၵေႃတႆးလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပိုတ်ႇၵၢတ်ႇ ၵၢၼ်ၵႃႉ ၶၢႆၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ တေႁွင်ႉၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလၢႆၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်လွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး။ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 20-22/02/2018 ၸုမ်းၵေႃတႆး တေၸတ်း “ပၢင်ၵၢတ်ႇတႆး” တီႈသုၼ်ၵၢၼ် ႁဵၼ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၵေႃတႆး ဝၢၼ်ႈၵွင်း ဢိူင်ႇတႃႈပုင်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉ တေမီး ပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈတိုဝ်ႉတၢင်းလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး၊ ၼႄလၢႆး...

TYO သီႇသႅင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁဵတ်းပၢင်သွၼ် လၢႆးပူၵ်းပွင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် တႃႇပူၵ်းပွင်မူႇဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် လၢႆးပူၵ်းပွင်ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 -15 /02/2018 မီးၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး 8 ၸုမ်းလႄႈလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တႆး၊ လီႇသူး၊ ယၢင်း၊ မၢၼ်ႈလႄႈပဢူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 36 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉပူင်သွၼ်ပၼ်လၢႆးပူၵ်းပွင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢႆးၶူင်သၢင်ႈလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 15/02/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.44 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1329 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 209.35 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။ ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း...

သဵၼ်ႈတၢင်းႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၵူင်ၵႃႉၶၢႆ/ ၸႂ်မိူင်း တေမႄးၶႂၢၵ်ႈထႅင်ႈ

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်- ဢၼ်ပဵၼ်သၢႆၸႂ်တေႃႉၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ- မိူင်းၶႄႇတွၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵၢင်ၵျွၵ်ႉမႄး- ၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃးၼမ်ႉ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႅပ်ႈလႄႈ တေတႅပ်းတူၼ်ႈမႆႉ သၵ်းၸွမ်းႁိမ်း ၶၢင်ႈတၢင်းပႃးသေ မႄးၶႂၢၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15-24/02/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈၶွမ်ႊပၼီႊဢူဝ်ႊရီႊယၼ်ႊတိူဝ်ႊ ႁၢႆႊဝေႊ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ပူသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶူၼ်ႉၶႆႈ/ တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈထမ်မူဝ်းတယ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် တင်းမူတ်း သင်ၶၸဝ်ႈၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ မီး 333 တူၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15-20/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၶူၼ်ႉၶႆႈပွၵ်ႈၵမ်း 38 /...

ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS သွင်ၵေႃႉ မီးၼႂ်းၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင် တဵမ် 7 လိူၼ်

ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ် ဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တဵမ် 7 လိူၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သွင်ၵေႃႉ ၸၢႆးသိူဝ်လူင် တင်း ၸၢႆးလူင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း