Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ဢွၵ်ႇငႃးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

Must read

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ဢိူင်ႇၼႃးၼၢင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင်ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးဢွမ်ၶိူဝ်း ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ မီးသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 150 ၵေႃႉမႃးတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ တီႈဢိူင်ႇၼႃးၼၢင်း။ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆၵၢင် ဢိူင်ႇၼႃးၼၢင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်မႃးၵဵပ်းၸၢဝ်းပလွင်ႈၶဝ်ၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ”-ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢိူင်ႇၼႃးၼၢင်းၼႆႉ မီးဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမွၵ်ႈ 7 ဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး။ ၼႂ်း 7 ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးဝၢၼ်ႈလူင်၊ ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ၊ ႁူဝ်ထႃ၊ ၼႃးသႃ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵၢင် (ပလွင်ႈ)။ ဢိူင်ႇၼႃးၼၢင်း မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢၼ်ႈတႆးတႄႉ သိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ်ဢမ်ႇၵဵပ်းၵူၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ- လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/12/2017 ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ (ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ) တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ် ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတင်းသွင်ငႃး၊ ၾၢႆႇႁွင်ႇမႄႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇႁႅင်းၵူၼ်းလူတ်ႉၵႃးသွင်လမ်း၊ ၾၢႆႇၸၢၼ်းၼမ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇလူတ်ႉၵႃး 2 လမ်း။ သဵၼ်ႈၾၢႆႇၸၢၼ်းၼမ်ႉ ၶိုၼ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ-ၼွင်လႅင်-လွႆမေႃႇ။ သဵၼ်ႈၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၼမ်ႉပွင်ႈၽႄၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၸေႈ၊ မိူင်းပၢႆ တွၼ်းၼႄႇ-ၼႃးမၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ၵေႃႈထွၼ်သိုၵ်းၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းဢိူင်ႇၸႄႈပွင်ႈ ၵုၼ်ႁဵဝ်း၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉမီးယူႇတၢင်းၸႄႈပွင်ႈ ၵုၼ်ႁဵဝ်း ၶၢႆးသိမ်ႇ၊ ၾၢႆႇႁွင်ႇမႄႈၼမ်ႉပွင်ႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 11 ၼႆႉ လႆႈငိၼ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇလူင်ယူႇ။ ပီႈၼွင်ႉတၢင်းၼႃးၼၢင်းၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈလူင်းမႃးတၢင်းၼမ်ႉပွင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတိူၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈမႄႈလၢင်း၊ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ပိူင်လူင်မၼ်းၵူဝ်လႆႈႁၢပ်ႇၶျေႃး ၵႂႃႇသူင်ႇတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း-ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- “ၽွင်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်ယူႇၼႆႉ သမ်ႉတေမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ဢၼ်တေၺႃးၸၢၵ်ႇမၼ်း ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း၊ လွင်ႈၼႆႉလီမႆႈၸႂ်တႄႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၾႃႉၾူၼ်ရႃႇသီႇၵေႃႈသမ်ႉဢမ်ႇမၢၼ်ႇသေ လွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵေႃႈသမ်ႉလူႉသုမ်းဝႆႉ၊ သမ်ႉတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ပၢႆသေလိူဝ်တူၵ်းၸၢၼ်း ၺႃးဢဝ်ၵၢၼ်းပုင်ႈယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်းဢဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တင်းဢဝ်ၶဝ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈတႅၼ်းၽွင်းၵေႃႈတေလူင်းထူပ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပႆႇတူဝ်ႈတၼ်းလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈလူင်းထူပ်း။ ၶၢဝ်းၼႆႉ မႃးတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ် တေမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႄႉပေႃးဝူၼ်ႉၵႂင်ဝႆႉယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ FPNCC ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈဝႆႉ။ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁပ်ႉ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCA)သေ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ႁႃလၢႆးတၢင်းမႂ်ႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉၸုမ်းတဢၢင်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၊ လၢတ်ႈဝႃႈတေလႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပိူင်လဵဝ်ၵူၺ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း