လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ် ၶႅၵ်ႇတွင်ႈတဵဝ်းၾင်ႇမိူင်းထႆး ၶဝ်ႈယဵမ်ႈမိူင်းတႆးမီး 4 သႅၼ်ပၢႆ

0

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၼႂ်းပီ 2017 ၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်မႃးတွင်ႈတဵဝ်းဢႅဝ်ႇမိူင်းတႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း-ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ဢမ်ႇၼွၼ်းၶၢင်ႉၶိုၼ်း မီးယူႇ 4 သႅၼ်ပၢႆဝႃႈၼႆ။

ၶႅၵ်ႇတွင်ႈတဵဝ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်မႃးယဵမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႂ်းပီၼႆႉ ၼွၵ်ႈသေဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းသၢႆၵၢၼ်မိၼ်တႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇယဝ်ႉ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၽၵ်းတူမိူင်း ၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းထႆးၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၽၵ်းတူမိူင်းမႄႈသၢႆ- တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶႅၵ်ႇၶၢင်ႉၶိုၼ်း လႄႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶၢင်ႉၶိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 သႅၼ်-ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူင်းႁႅမ်းလႄႈ ၵၢၼ်တွင်ႈတဵဝ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ -တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊတေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊသဵင်ႈၼႆႉ ၶႅၵ်ႇၾင်ႇမိူင်းထႆး ၶဝ်ႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ၵဵင်းတုင်၊မိူင်းလႃး ၵႂႃႇဝၼ်းမႃးဝၼ်း ဢမ်ႇယင်ႉၼွၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉမီးယူႇ 490,000 ပၢႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၼွၼ်း 2-3 ၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းသႅၼ်-ဝႃႈၼႆ။

ယိင်းၼွင်ႉႁွမ် ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ – “သင်ဝႃႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းတင်းသွင်ၾၢႆႇလီ ယင်းၸၢင်ႈၼမ်လိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ” – ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉတႄႉ တင်ႈဢဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပီ 2016 တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊပီ 2017 ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈမီး 297,676 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းယိပ်းဝႂ်ၶဝ်ႈမိူင်း တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မီး 160,077 ၵေႃႉလႄႈဝႂ်ၶဝ်ႈမိူင်းတႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ 298,395 ၵေႃႉ။

တီႈမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပဵၼ်မိူင်းၵဝ်ႇပူးၵမ်ႇ၊ တႃႈလိူဝ်ႇ၊ မိူင်းတႆးၼွင်ႁၢႆးယႃႈ၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here