တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းဝႅတ်ႉလွမ်ႉပၢင်ၵုမ်တႆး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

0
131

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶမယ 359 တႃႈၶီႈလဵၵ်း ပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ၶိူင်ႈယိပ်းၸေးမိုဝ်း၊ ဢဵၼ်ႁႅင်းႁိမ်း 30 ၵေႃႉ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ပၢင်ၵုမ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 21/12/2017 ၶွမ်ႊမတီႊတႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၾၢႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝိႁၢရ်လူင်(ၵျွင်းလူင်) ႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တႃႇ ၵဵပ်းသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း။ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 359 တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢဵၼ်ႁႅင်း ႁိမ်း 30 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈဝႅတ်ႉ လွမ်ႉသင်ႇႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်ၵုမ် ဝႃႈၼႆ။

“ၶဝ်မႃးထိုင်ၸဵမ်မွၵ်ႈ 11 မူင်း တေႃႇထိုင်တေႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉပႂ်ႉယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈ၊ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းသင် ၵေႃႈႁဝ်းႁဵတ်း ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်” ၸၢႆးလႅင်းၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၶွမ်ႊမတီႊႁူပ်ႉထူပ်းဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း သၢႆပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလၢတ်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မႃးဝႅတ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ်တႆးတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉၶမယ 359 တႂ်ႈပိဝ်ႇႁႃႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here