ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လိူၼ်ႈၶၢႆႉပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်း

0
153

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လိူၼ်ႈၶၢႆႉဝၼ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈလၢင်းၶိူဝ်း။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးဢူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ-“ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶၢႆႉဝၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း လၢႆလၢႆတီႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်သိုၵ်း မႃးႁႄႉႁၢမ်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈၽႅၼ်ဝႆႉ တေဢၢၼ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလူင်ႈၼႃႈ ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းတီႈ 7-8-9 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈမႃးဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းတီႈတူၼ်ႈတီး”။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းယူႇၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇသင်မႃး။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လိူၼ်ႈၶၢႆႉဝၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းတီႈလၢင်းၶိူဝ်း”- လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶႂ်ႈလႆႈၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸွမ်းၼင်ႇမီး 4-5 ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ဝႆႉ။ ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေဢဝ်တၢင်ႇလၢတ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းႁပ်ႉႁွင်း မၵ်းမၼ်ႈၵၼ် တီႈလၢင်းၶိူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈတၢင်းၼႃႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

“ပိူၼ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈလႄႈပၢင်ၵုမ်ႁဝ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵူၺ်း၊ ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈလွင်ႈႁဵတ်းလွင်ႈသၢင်ႈတႄႉ ၽႂ်တေဢမ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈလႆႈ၊ ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈတေသိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လီတူင်ႉတိုၼ်ႇသႂ်ႇႁႅင်းၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉထႅင်ႈယူႇ”- ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးဢူး လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၼိုင်ႈၼႂ်း 8 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ဝႆႉတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ။ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ပီ 2015 ၼႃႈတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ။

ၽွင်းၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇၼႆႉ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင်ၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းမႃး။ ပဵၼ်ၸုမ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈၸတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼႂ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here