Saturday, June 22, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYO လႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈလၢႆၸုမ်း ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႉၼမ်ႉတူႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းလၢႆၸုမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ ဝၼ်းတီႈ 8/5/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸုမ်း NRC ၊ မဵတ်ႉတႃႇ ၽွင်ႊၻေႊသျိၼ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း 20 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်မႃးမီးဝႆႉယူႇတီႈဝတ်ႉမိူင်းၼၼ်ႈ၊ ပၢင်ႇၶမ်းလႄႈ မိူင်းယဵၼ်...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၵဵပ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵဵပ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ဢၼ်တူၵ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/05/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ယူႇဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ...

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း လမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း တီႈသီႇပေႃႉ

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၵျွၵ်ႉမႄးသေ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12:40 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈတၢင်းလူင်းလွႆမွင်ႇပူင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸၼ်ႇၶိၼ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 50 ၼႃႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇပွၵ်ႈသေၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယူႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉၽႄႇ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၶႅမ်ႉ ပၢင်သဝ်းပၢႆႈၽေး တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပႆႇယဵၼ် ပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးတဵင်းငူၺ်ႇ ၸုမ်းပရႁိတ ၼမ်ႉၶူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လႆႁူႉတႄႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် 2 ၵေႃႉ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇပွမ်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ တၢႆထင်တီႈ

ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢဝ်းလႃးႁူႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလႄႇဢႅဝ်ႇပိုတ်းၼူၵ်ႉၸွမ်းလွႆသေ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇ၊ သမ်ႉဢွၼ် ၵၼ်လဵၼ်ႈလႄႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/04/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢဝ်းလႃးႁူႇ 4 ၵေႃႉ ယူႇဝၢၼ်ႈသတ်ႉၵျႃႇ ဢိူင်ႇမိူင်း လၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလႄႇဢႅဝ်ႇပိုတ်းၼူၵ်ႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသတ်ႉၵျႃႇၼၼ်ႉ သေ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇပွမ်း...

ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ႁူင်းႁုင်ယၢင်ရႃႊပိူဝ်ႊ

ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်တူမ်ႈႁုင် ယၢင်ရႃႊပိူဝ်ႊ ယွၼ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉမႄႈၼမ်ႉဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ ဢၢႆမဵၼ်တူႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/04/2018 ၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉၼမ်ႉလႅင်၊ ဝၢၼ်ႈၶုမ်ႇ၊ ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းႁုင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်း ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊဝုၺ်ႇသႃႇ တူမ်ႈႁုင်ယၢင်ရႃႊပိူဝ်ႊ တီႈပွၵ်ႉၼမ်ႉလႅင် ၸႄႈဝဵင်း ႁူဝ်ပၢင်ႇ...

UN တႅင်ႇတင်ႈ ၽွင်းတၢင်လူင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ

ႁၢင်လိူၼ် April ၼႆႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN တႅင်ႇတင်ႈၽွင်းတၢင်လူင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 26/04/2018 ၼႆႉ ဢၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊဢူဝ်ႊ ၵူႊထိူဝ်ႊရဵတ်ႊသ် ( Mr. António Guterres ) ၽူႈၼမ်း ၼႂ်းလူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႊ UN  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႅင်ႇတင်ႈ ၼၢင်းၶိတ်ႊသ်ထိၼ်ႊ ၶျရႃႊၼိူဝ်ႊ...

ၸဝ်ႈၼႃးၸေႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၼေၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ်ဢၼ်ၺႃးယိုတ်း

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လၢႆဢိူင်ႇလၢႆထုင်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၼေၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိုင်ပၼ်တႃႇလႆႈတီႈလိၼ်ၶိုၼ်း ဢၼ်ၺႃးယိုတ်းဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 20 ပီပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/4/2018 ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဝၢၼ်ႈပႃႇၼူၺ်း ဢိူင်ႇမိူင်းသွၵ်ႇ ​ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 50 ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ်တီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းသွၵ်ႇ။ ႁွင်ႉၶၢၼ်တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၸွႆႈၶိုင်ပၼ် ႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းတီႈလိၼ်...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတူၼ်ႈတီး ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ သိုဝ်ႇလႄႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း   တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းဝႆႉယူႇတီႈဝဵင်းၽႃဢၢင်ႇ ငဝ်ႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ  ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵႂႃႇဢုပ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈၾိင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈသိုဝ်ႇ ။ ဢိင်ႈၼိူဝ် ၸုမ်း BNI မွၵ်ႇႁွင်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈၾိင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး ႁိတ်ႈႁွႆး ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတႆး သေ ၶူးသွၼ်ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈငႄႈတႆး...

ၽွင်းတၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ENAC

သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း (မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ) ENAC ဝၢင်းၽႅၼ် ဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ၾိုၵ်းၾွၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းမႆႇၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း  ၺႃးၽွင်းတၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းထႆး  တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး သင်ႇႁၢမ်ႈလႄႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 25-26/ 4 /2018 ၼႆႉ သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း (မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ) ENAC ဝၢင်းၽႅၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 270 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸၢမ် တင်း ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇတီႈ ၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/04/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပရႁိတလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတဢၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇသူင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် လႄႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး...

SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်ထဝ်ႈယိင်းဢႃယု 73 ပီ ၼႂ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးၸီႉၸမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်ထဝ်ႈယိင်းဢႃယု 73 ပီ ၼႂ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ပဵၼ် ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/04/2018 ၼႆႉၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး Shan Human Rights Foundation = SHRF ဢွၵ်ႇ ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 73...

ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 460 ပၢႆ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 468 ၵေႃႉ ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉရတၼႃႇသူၺ်ႇၵူႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယဵၼ်ဝႆႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဝၢႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:30 မူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပရႁိတ သီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်းၶိုင်...

ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းမေႃယႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းယွင်း

ၽွင်းသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႈႁႃႈ ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼၢင်းမေႃယႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉသေ တေပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၸွမ်းတၢင်း လၢၵ်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/04/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းမေႃယႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃး ၵေႃႉလဵဝ် လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယၢင်းသေမႃးၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁူတ်းၼမ်ႉ တီႈၼႃႈႁၢၼ်ႉမႄးလူတ်ႉၵႃး ႁိမ်း...

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ပီ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ် တင်း ဝၢၼ်ႈၶူဝ်တႅၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းသူႉ ဢႃယု 50 ပီ ၺႃး ယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း