Thursday, May 30, 2024

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး

Must read

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း လွင်ႈ တဵၵ်းတဵင် ၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဢဝ်ၵိၼ်ၶွင်လၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 04/12/2017 ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 147 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈၼွင်ၵေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 28/11/2017 ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉ တဵၵ်းၸႂ်ႉထဝ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 50 ပီ သူင်ႇတၢင်းပၼ်ၶဝ် ထိုင်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2017 သမ်ႉ ဝၢႆးဝၼ်း ႁူပ်ႉၺႃးထူဝ်ႈလႃႈၵျီႇ ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်ၵိၼ်လၢႆတႅင်တဝ်ႈ/ ၸမ်ႇပူႇ 10 လုၵ်ႈ။ 30/11/2017 သမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸႂ်ႉပူႇၵႄႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်း ႁႂ်ႈဢဝ်ထူဝ်ႈလႃႈၵျီႇ 3 လမ်း သူင်ႇၶဝ်ထိုင် တီႈသႅင်ၵႅဝ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈလွင်ႈၸိူင်ႉၼႆၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ။ ပေႃးပဵၼ်မႃး ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း သူၼ်။ မိူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း ၺႃးၺွပ်း၊ ၺႃးဢဝ်ၵိၼ်ၶွင်လၢႆ၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵႂႃႇသူင်ႇတၢင်းပၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းပူၼ်ႉပၢၼ်မၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢၼ်လႆႈသေႁၢႆၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ႁၢပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ်ၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၸၢႆးလႃႉႁၢၼ်ႇ ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈၸွမ်း ပေႃႈ မႄႈမၼ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသေ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွမ်တူၵ်ႇတၵ်ႉၵၼ်ဝႃႈ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်မၢၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင် 110 မွၵ်ႈ 107 ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇ ပႃႈတႂ်ႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင် 33 လႄႈသိုၵ်းလွႆ/တဢၢင်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02/10/ 2017 ၶၢဝ်း ယၢမ်း 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႅၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၼၼ်ႉပႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးပၵ်းပိူင်သင်တႄႉတႄႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇမႃးၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈမၼ်းဢမ်ႇမီး။ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၻီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းတူၺ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇႁဝ်း ၶႃႈၼႆႉ မၼ်းပႆႇၸႂ်ႈတီႈငဝ်းလၢႆးဢၼ်ၵတ်းယဵၼ်တႄႉတႄႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတေၵႂႃႇတၢင်း လႂ် ပႆတၢင်းလႂ်ၼႆၵေႃႈ လႆႈၾၢင်ႉ။ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၾၢင်ႉၵေႃႈ ၵႂႃႇၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈသင်၊ ၵႂႃႇၺႃးၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉ လႄႈသင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတိုၵ်ႉလႆႈၵူဝ်ယူႇ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၻီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸွႆႈထတ်းပၼ်၊ လူင်းပၼ်၊ ၸွႆႈၵႄႈၶႆငဝ်းလၢႆး ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵႂႃႇမႃး ယူႇသဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 29/11/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8:30 ၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းသေ သိုပ်ႇၶၢဝ်း တၢင်းမုင်ႈၸူး ၼႃႈ တၢင်းၸၢၼ်းဢၼ်မီးလွႆ ၵႂႃႇႁူပ်ႉသႂ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈ ၵွင်းမႆႉႁုင်း။ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ႁိုင်မွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆသေ ထွႆပွၵ်ႈၸူးဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းလႄႈ ပၢင်တိုၵ်း ၸင်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း၊ ၸၼ်ႉမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈပီ 2012 သေတႃႉ၊ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းၵူႈပီ။ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃး ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း