Thursday, June 20, 2024

SHRF တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ၶေႃႈၸႅင်ႈၵႂၢမ်း / တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၽႂ်းၽႂ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၶေႃႈၼွင်ႇငိူၼ်ႈၶႆ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပူင်း ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းထမ်းတြႃး ၽွင်းပူၼ်ႉမႃးသီႇလိူၼ်သေ ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ၶေႃႈမၢပ်ႇၽၢမ်းႁႃလိူင်ႈ လႄႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၶေႃႈၼွင်ႇငိူၼ်ႈၶႆ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်း SHRF ၸၢႆးႁေႃသႅင်လၢတ်ႈဝႃႈ- “ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၸုမ်း RCSS ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းမီးလၢႆလၢႆၵေႃႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉၺႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးတႄႉ တိုၵ်ႉၵိုတ်းမွၵ်ႈ 9 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၾၢႆႇငိုၼ်းၵေႃႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇတေၸၢင်ႈၽူႈတၢင်ၼႃႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတၢင်ၶဝ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉထုၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉသေ ပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၸုမ်း RCSS ၵေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်”-ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးႁေႃသႅင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- “ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၽွင်းယၢမ်းဢၼ်လၢႆၾၢႆႇႁႃလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ႁႃတၢင်းယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ၼႆႉ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ မၼ်းပဵၼ်ၼႂ်းၸုမ်းဢၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႄႈမၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ။ သင်ဝႃႈမႃးႁႃလိူင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆတိၵ်းတိၵ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉၵေႃႈ တႃႇတေၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ၵႂ်ႈသေ ၶႂ်ႈမႃးလူင်းထႅင်ႈၵေႃႈမၼ်းတေယၢပ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဝႆႉၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်တေႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေ လွင်ႈဢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း လႆႈၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇယွၼ်ႉၼႂ်းၵႄႈၼႂ်းၵၢင်မၼ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းပွႆႇပၼ်ဝႆးဝႆး”-ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်-ၸၢႆးဝိၼ်း ဢႃယု 12 ဝၢၼ်ႈၶူဝ်တွင်း။ လုင်းဢေႃးၼ ဢႃယု 40 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ။ ၸၢႆးၸိင်ႇတႃႇ 28 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ။ ၸၢႆးၵူဝ်ႇ 37 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ။ ၸၢႆးလႃႉထုၼ်း ဢႃယု 24 ဝၢၼ်ႈၶူဝ်တွင်း။ ၸၢႆးၸၢမ်ႇ 29 ဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉလဝ်း။ ၸၢႆးပၼ်ႇတ 29 ဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉလဝ်း။ လုင်းသၢင်ႇၸၢႆး 47 ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵုင်း။ ၸၢႆးၶုၼ် 30 ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း- ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၽွင်းပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 15 ထိုင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 4 ဝၼ်း။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း မီးဢွၼ်ႇၸၢႆး ၸၢႆးဝိၼ်း ဢႃယု 12 ၵူၺ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၸၢႆးတိုၵ်ႉၺႃးၶေႃႈၵၢဝ်ႇႁႃ တၢင်းၽိတ်းယူႇသေ လႆႈၵႂႃႇႁၢႆးငၢၼ်းတူဝ် လႄႈလႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးၸွမ်းပိူၼ်ႈယူႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးတီႉၺွပ်းၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇသေ ၶဝ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူဝ်ပူင်းၼႃႈတၢင်းႁွင်ႇ ဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/07/2017 ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သေ သွၵ်ႈႁႃပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၼႃႈသင်၊ မၢပ်ႇၽၢမ်းၼႄးဝႃႈၸွႆႈထႅမ်သိုၵ်းတႆး- ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပႃးၶူဝ်းၶွင်မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ၊ ၶိူင်ႈၾူၼ်း၊ ၵွင်ႈသတ်ႉယၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်း တႃႇသေႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလၵ်းထၢၼ်(သၢၵ်ႈသေႇ)သေႁႃလိူင်ႈ မၢပ်ႇၽၢမ်းသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပေႃး ႁတ်းသူႈလိူင်ႈ တွပ်ႇထၢမ်ၼႂ်းလုမ်းတြႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ- ၼႂ်းၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈပႃးၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း