Thursday, July 18, 2024

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၵမ်ႉထႅမ်မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်း

Must read

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵမ်ႉထႅမ်ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း SSWO ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်း လုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝဵင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႆး၊ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ဝၼ်းတီႈ 25-11-2017 ၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး (SSWO) ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 3 မူင်း ထိုင် 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ။ ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ SSPP/SSA ၸွမ်သိုၵ်းၶိူဝ်းတႆး၊ ၸွမ်ႁၢၼ်သၢႆၾႃႉ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ်ႁူဝ်ၼႃႈၼၢင်းယိင်းလၢႆလၢႆတီႈမႃးၶိုၼ်းႁွတ်ႈ။ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းယိင်းတင်းၸၢႆးမီးယူႇ 1,088 ၵေႃႉ။ ၸဝ်ႈသၢႆၾႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸွမ်သိုၵ်း ၸဝ်ႈၶိူဝ်းတႆးၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်လႆႈႁၼ်ၼၢင်းယိင်းႁဝ်း ၽွမ်ႉၽဵင်ႇၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်မီးတၢင်းၸူမ်းသိူဝ်းၸွမ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇ ၊ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇၼႃႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇပႂ်ႉပႃး ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းႁဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ”-ဝႃႈၼႆ။

ပႃႈၶမ်းလူႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင် မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၵႂႃႇဝႃႈ -“ဢိင်ၼိူဝ်ဝၼ်း ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉသေ ႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းႁဝ်း ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တိူဝ်းလိူဝ်မႃးလႄႈ ႁႂ်ႈမေႃၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ” ဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းၼၢင်းယိင်းႁဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းလႆႈ ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၽႄ ယိင်းၸၢႆး ၊ ၵူၼ်းၽၢၼ်ၵူၼ်းမီး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈတႃႇသေႇ-ဝႃႈၼႆ။

ပႃႈၼၢင်းသႅင်ၶမ်းလီ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်လႄႈ လႅပ်ႈႁဵၼ်း တၢင်းႁူႉၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ၽေးႁုၵ်းႁၢႆႉလူင် ဢၼ်ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၼၢင်းယိင်းႁဝ်း”-ဝႃႈၼႆ ။

ၼၢင်းၵွင်ၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇၼၢင်းယိင်းႁဝ်း ပေႃးတေဝွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီပၼ်ပၢႆးႁူႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၼမ်ၼမ်”-ဝႃႈၼႆ။

မေႃသွၼ်ယိင်း မိူင်းၼၢင်းၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၼမ်ႉၸႂ်ၼႆႉလမ်လွင်ႈသေပိူၼ်ႈ ၊ ပေႃးမီးၼႃႈႁိူၼ်းမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉသႃလူလွမ်သေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်းမေႃၸွႆႈထႅမ်ပႃးၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေၵမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်းၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၵၢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼၢင်းယိင်းႁဝ်း ပေႃးတေမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်သႂ်ႇၸႂ်ပၼ်ၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ၊ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၶႂ်ႈသင်ႇထိုင်ၼၢင်းယိင်းၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈဝႆႉၶၢဝ်းယၢမ်းသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၢႆးႁူႉၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၽွင်ႈ၊ ၵူၼ်းၸၢႆးၶဝ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈမေႃပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၼၢင်းယိင်းၶဝ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽွင်ႈ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼၼ်ႉ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ် ပၢႆးႁူႉႁဝ်းမီးၵႃႈႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း