Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းတၢႆထပ်းၵၼ်ဝၼ်းလဵဝ်ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  တၢႆၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းမီးၵူႈဝၼ်း ဝၼ်းလဵဝ်မီးထိုင် 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထတ်းႁၼ်ဝႃႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/5/2023 ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇတီႈ  ၼႂ်းပွၵ်ႉ 4 ၊ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 1  ၊ ပွၵ်ႉ 6  - 3 တီႈ...

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ  တၢႆၼဝ်ႈၼႂ်းပႃႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/5/2023 ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၼဝ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းပႃႇ ႁိမ်းၶဵင်ႇၸဝ်ႈမိူင်း တီႈပွၵ်ႉ 4 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တၢႆလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ တူၺ်း တႄႉ။  ပေႃးမဵၼ်ၼဝ်ႈယဝ်ႉလူး တၢႆတီႈႁိမ်းၶဵင်ႇၸဝ်ႈမိူင်း ပွၵ်ႉ 4 ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ လႅပ်ႈပဵၼ်ၶီႈယႃႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ။...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁႄႉသွၵ်ႈရူတ်ႉၵႃး တီႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၵူတ်ႇထတ်း တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်သႅၼ်းဢၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ၸႂ်ႉၼႂ်းႁၢၼ်ႉ KTV  မိူၼ်ၼင်ႇ Happy Water လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်လၢႆသႅၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း။ CCDAC Myanmar ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃမဝ်းၵမ်ႁႄႉရူတ်ႉၵႃးသႅၼ်း NISSAN X-TRIIL  လမ်းၼိုင်ႈ တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်...

ယႃႈမ 6 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၵဵပ်းဝႆႉတီႈႁိူၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ပလိၵ်ႈၶဝ်ႈတိ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီ့ၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 65 လၢၼ့်မဵတ့်ပၢႆလႄႈမၢၵ်ႇမိုဝ့်ၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ့်  ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီ့ၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 6လၢၼ့်မဵတ့်ပၢႆလႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ့်ၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၾၢႆႇ  CCDAC Myanmar ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ် Feb ဝၼ်းၸၼ်...

ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ တေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၺႃးတီႉ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ တေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းရူတ်ႉၵႃးလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လတ်းၵၢင်ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ14/2/2023 ၼႆႉ   ၼၢင်းၶမ်းၵျီႇ(ဢမ်ႇၼၼ်)ၼၢင်းမိၵျီႇ ဢႃယု 32 ပီ  ႁေႃႈရူတ့်ၶိူင်ႈ  ၼၢင်းမၽီ့ ဢႃယု 25 ပီ သမ့် ႁေႃႈၵႃးသႅၼ်း PROBOX  တၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးၸွမ်း ပႃးယႃႈမႃ့ 50000...

ပလိၵ်မၢၼ်ႈတီ့ ယႃႈမ လႄႈယႃႈဢၢႆႉသ်ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉမိုၼ်ႇသႅၼ်လၢၼ်ႉပျႃးတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီ့ၺွပ်းလႆႈယႃႈမ လႄႈယႃဢၢႆႉသ် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉမိုၼ်ႇသႅၼ်လၢၼ်ႉပျႃး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/2/2023 ယၢမ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈသၢႆၶၢဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းမၢႆ 3/122-123 ဝၢၼ်ႈပႃႇသၵ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႇၵၼ်ၵႆတင်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး 2 လၵ်း  တီ့ၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉတၢင်းၼမ် 36 လၢၼ့်မဵတ့် လႄႈ...

ပလိၵ်ႈတီ့ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းၶၢၵ်ႇ

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီ့ၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃ့ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃ့ၼိုင်ႈတီႈမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၶိုင်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃ့ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃ့ၼိုင်ႈတီႈမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၾၢႆႇ CCDAC MYANMAR ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ   တီ့ၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ဢဝ်ယႃႈတၢင်ႇၵႃး သႅၼ်း TOYOTA WISH မႃးယႃႈမ 9952 မဵတ့် ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်မီး...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ဝဵင်း လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ဝဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ် လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 76 ပီ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/1/2023 ထိုင် 3/2/2023 ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ ၵုၼ်ႁဵင်လႄႈ ၵႃလီႉ ၸိုင်ႈတႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ်

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီ့ၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃ့ယႃႈမဝ်းၵမ်တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ် ၵႃႈၶၼ်ယႃႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး။ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် Central Committee For Drug Abuse Control   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂႃႇပႂ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး တီႈတူဝ်းလ်ၵိၵ့် ဢူဝ်ႊရီႊယၼ်ႊထိူဝ်လ် အိုရီယန်ထယ်တိုးဂိတ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပႃႇႁၵ့် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

လုၵ်ႈလၢင်းၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မူၵ်းသွၼ်ႉၶူဝ်းၶွင် ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆးလၢႆလၢႆဢၼ် ပႃးၸဵမ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၽီႊၽီႊထီႊဝီႊ PPTV ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ လိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလႆႈတိၺွပ်း ထုၼ်းမိၼ်းလတ်ႉ ဢႃယု 53 ပီ ၽူႈထုၵ်ႇၶၻီႈ (ဢမု) ၵႃႉၶၢႆယႃႈသဵပ်ႇတိတ်း (ယႃႈမဝ်းၵမ်) လႄႈ သၵ်ႉငိုၼ်း(ဢဝ်ငိုၼ်းလမ်ပဵၼ်ငိုၼ်းၶၢဝ်) ၸဝ်ႈယႂ်ႇ ၽွင်းယူႇၼႂ်း ဝဵင်းလူင်...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီ့လႆႈယႃမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် 4 ႁဵင်လၢၼ်ႉပျႃး

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်  တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆသႅၼ်း ဢၼ်မီးၵႃၶၼ် မွၵ်ႈ 4 ႁဵင်လၢၼ်ႉပျႃးပၢႆ။ CCDAC Myanmar( Central Committee For Drug Abuse Control ) ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၼ်တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉ 4 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃးၼႆႉပဵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီ့ႁႅင်းၵၢၼ် လႆႈပႃးယႃႈမ

ပလိၵ်ႈထႆးမႄႈသွတ်ႇၸိုင်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁွင်ႈထႅဝ်တီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယူႇသဝ်း တီ့ၺွပ်း လႆႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်၊  ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးဝႃႈ တီ့လႆႈပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႃႈၼႆ ။ ၶၢဝ်ႇ ThaiPBS ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ ဝၢႆးၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ တီႈမျႃႉဝတီႇ ပိုတ်ႇယဝ့်ၼၼ့် မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 18 /1 / 2023 ပလိၵ်ႈထႆး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁွင်ႈ ထႅဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ...

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ယဵၼ်းပဵၼ်ၵၢၵ်ႇသေႃးတႃႇမူၼ်ႈသိူဝ်း ယဝ်ႉႁိုဝ်?

ဝၼ်းယဝ့်လိူၼ်၊ လိူၼ်ယဝ့်ပီ ၶၢဝ်းယၢမ်းပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး ၸွမ်းယႃႇသီႇၽိင်ႈၶၢဝ်း ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆၵေႃႈ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၸွမ်း ပၢၼ်သိုပ်ႈပၢၼ် ၵၢပ်ႈလႂ်ပၢၼ်ၼၼ့်။ၵူၼ်းႁဝ်းၵိူတ်ႇမႃး တိုၼ်းလူဝ်ႇမီးလွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်ၽႂ်မၼ်း။မိူဝ်ႈလဵၵ့်မိူဝ်ႈလႅင်တႄ့ လႆႈပိုင်ႈႁူမ်ႈငဝ်းပေႃႈမႄႈသေတႃႉ ပေႃးၵေႃႉယႂ်ႇမႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃးတေတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ့် ႁႃလွၵ်းလၢႆး ၽၢတ်ႇမုင့်ႁေႃႈႁိူၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ဢွၵ်ႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ထိုင်ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ်။မၢင်ၵေႃႉ ၽႅဝ်မိူင်းၶႄႇ မၢင်ၵေႃႉၽႅဝ်ထိုင်မိူင်းထႆးမိူင်းယူၼ်း။ ဢၼ်ဢမ်ႇထိုင်မိူင်းပိူၼ်ႈသေ ဢၼ်ႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ထင်သဝ်းဝႆ့ၸွမ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး လႄႈသင် လႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ လႄႈသင်...

ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈထႆး ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁႄႉယိုဝ်း တၢႆ 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်း  ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထႆးယိုဝ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ တီႈဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၶႆ့ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၸိုင်ႈထႆး။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆ့ သိုဝ်ႇ MAESAIPRESS တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ မီၵူၼ်း10 ၵေႃႉ တေႃႉယႃႈမ  ၶၢမ်ႈၶဝ်ႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး တီႈလွႆသုင်တီႈၼိုင်ႈ၊ ဢၼ်မီးၾၢႆႇလင်ဝတ့်ၼွႆႉလွႆတုင်း၊...

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈမူႇၸေႊ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈတၢႆၶၢင်ႈတၢင်းဢမ်ႇယွမ်း 40  

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆ့ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တၢႆၼမ် ဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈ။။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“   ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ တီႈသဝ်းတေ့တေ့။ မိူၼ်ႁၼ်ယူႇၼၼ့်ၼႃႇၼေႃ မိူင်းႁဝ်းၼႆ့ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ၶပ်းၶိုင်မူၼ်ႉမႄးၸွႆႈထႅမ် ပၼ်လႆႈၶႃႈလူင် မိူၼ်ၼင်ႇၶီႈလဝ်ႈၶီႈယႃႈ လႄႈၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈၸိူဝ်းယူႇၶၢင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း