Saturday, December 3, 2022

CATEGORY

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၽဝ်ပႅတ်ႈၼႂ်းပီၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပီၵၢႆ 3 ပုၼ်ႈ

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၽဝ်ပႅတ်ႈၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်မိူဝ်ႈပီ 2019 မွၵ်ႈ 3 ပုၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ၊ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းတီႉလႆႈဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း 4...

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 10 မူင်းၶိုင်ႈ ယူႇတီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ 1 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လွႆၵေႃႇဝၼ်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

SSPP ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တေဢမ်ႇလိူင်ႇၽႄႈၼၼ်ႉ တေႁူမ်ႈတင်းၵူၼ်းမိူင်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၽႃႇသႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ မၼ်းပဵၼ်ၶဵၼ်လူင်ၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး မၼ်းၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈတူၼ်ႈတီး တင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 9 လၢၼ်ႉလၢၼ်ႉပျႃးပၢႆ၊ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸတ်းပၢင်ၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈပၢင်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် (ဢဝူၺ်ႇယႃႇ) ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈၸတ်း ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်လႆႈၽဝ်ယႃႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

RCSS ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူၺ်းပီၼႆႉ ဢမ်ႇၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ

RCSS ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈႁဵတ်း သၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တူင်ႉၼိုင်မႃး ၼႂ်းပီ 2019-2020 ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ။ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်းတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တမ်းဝၢင်းပေႃႇလသီႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မႃး တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈၵေႃႇတင်ႈ...

ဝၢၼ်ႈႁႆး ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ပီၼႆႉ ယူႇတီႈ SSPP ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ၊ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈလႄႈ ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19...

တီႉလႆႈယႃႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၶၼ်ငိုၼ်း 6,600 သႅၼ်

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တီႈလၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၶၼ်ငိုၼ်းႁူၵ်းႁဵင်သႅၼ်ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/06/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 08:30 မူင်း၊ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း လၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ႁႄႉၵိုတ်းၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး 6 လေႃႉလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်မၢႆးၼေႇမျိၼ်ႉဢွင်ႇ (ႁိုဝ်) မျိၼ်ႉဢွင်ႇ၊ ဢႃႇယု 28 ပီ...

ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ် သိုဝ်ႉငၢႆႈႁႃလႆႈၵူႈတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉ မႆႈၸႂ်လုၵ်ႈလၢၼ်တိတ်းယႃႈ။ လုင်းၸၢႆးၵူၼ်းၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈလၢၼ်လဵၼ်ႈယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ပၼ်တၢင်းသုၵ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းဝႃႈၼႆ။ “ယၢမ်းၼႆႉ ႁႃသိုဝ်ႉယွႆႈၵေႃႈငၢႆႈ ၵႃႈၶၼ်ၵေႃႈပေႃး။ မၢင်တီႈ မဵတ်ႉ ႁႃႈပၢၵ်ႇ ၼိုင်ႈႁဵင်ပျႃးၵေႃႈမီး။ ပေႃႈၵႃႉလူင်ၵေႃႈတေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆယူႇၵူႈဝၼ်း။ လုၵ်ႈလၢၼ်သႅၼ်းမႂ်ႇၵမ်ႈၼမ် မဝ်းယႃႈ ၽိတ်းမေႃးၵူၼ်းႁိူၼ်း ပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵမ်ႈၼမ် သိုၵ်းၼိူဝ်လွႆမႃးၵဵပ်းၵႂႃႇပူၵ်းပွင်ပၼ်ၶိုၼ်း။ပႃးတင်းလုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ” - လုင်းၸၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းၵႃႉ၊...

ၶၢဝ်းတၢင်းၵဝ်ႈမိုဝ်ႉသိပ်းဝၼ်း တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၵဝ်ႈမိုဝ်ႉသိပ်းဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉပျႃးပၢႆ (ကျပ်သိန်းဘီလီယံကျော်) ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး၊ မိူဝ်ႈၸမ်ႁွတ်ႈၽႅဝ် တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းသၢတ်ႇ - မိူင်းတုမ်းၼၼ်ႉ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈ။ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈၶဝ် ထၢင်ႇထိူမ်သေ လမ်းတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ...

တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆးတီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 2 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ဢၼ်လၵ်ႉသူင်ႇၶဝ်ႈတၢင်းဝဵင်းႁႅင်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၸေႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး တီႉလႆႉယႃႈမႃႉ 11 ပိူဝ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလိၼ်မိူင်းထႆး လတ်းၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆးဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမိူင်းပႆႇလႅင်း ၵူၼ်းပိူဝ်ႉထူင်ယႃႈမီးမွၵ်ႈ 8 ၵေႃႉထိုင် 10 ၵေႃႉ  လတ်းထိူၼ်ႇၶၢမ်ႈၶဝ်ႈ ၼႂ်းလိၼ်ထႆး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁိၼ်တႅဝ်း မူႇ 6  ဢိူင်ႇပဵင်းလူင်ၼၼ်ႉ   ႁိုၵ်ႉၺႃးသႂ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး၊ ၽွင်း...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ယူႇတီႈ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းပလိၵ်ႈၶဝ် လႆႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်တႅင်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်လွႆလႅမ် - တူၼ်ႈတီး ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူတ်ႇထတ်းတီႈၵႃးၶွင် ၶုၼ်ႇၸၢမ်ႇဢူးလႄႈ ဝူၺ်ႇလိၼ်းထုၼ်းၼၼ်ႉ တီႉလႆႈယႃႈICE ၼမ်ႉၼၵ်း...

တႆးလႅင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈသင်ၶတႆးလႅင် ၸေႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇ တိူင်းၸေႈၵႅင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် မၢၼ်ႈမွၵ်ႇ။ ပၢင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၼႆႉၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်မေႊ  တီႈႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ မၢၼ်ႈၵုင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇပုင်ႇ ဝဵင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ဢလိၼ်းသျိၼ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆးလႅင် လၢတ်ႈဝႃႈ - ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် လႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ မိူၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်း...

တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တီႈလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 17/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွင်ႇၸူဝ်းလႅင်ႇ တင်း မွင်ႇမိၼ်းထႅၵ်ႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမႃႉ WY တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းယထၢႆႉ(ရထိုက်လမ်းဆုံ) ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တင်းမူတ်း တီႉလႆႈမွၵ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 2,400 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ...

တီႉလႆႈယႃႈယႃႈမႃႉ ႁူဝ်သႅၼ်မဵတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈမႃႉ 3 သႅၼ်မဵတ်ႉ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 7/5/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း ယူႇတီႈပလိၵ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ၼႂ်းၵႃး Fortuner လမ်းၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁီႉ (တႂ်ႈ) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မိူင်းသၢတ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

သိုၵ်းထႆးတီႉလႆႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉသႅၼ်မဵတ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇတီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉ

သိုၵ်းထႆးလႆႈၶၢဝ်ႇ မီးၸုမ်းၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၶဝ်ႈမိူင်း၊ ဢွၵ်ႇပႂ်ႉႁႄႉတၢင်းမူၵ်းတိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင် ၵဵင်းႁၢႆး၊ ယိုတ်းလႆႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉသႅၼ်မဵတ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သိုၵ်းထႆး ၵွင်းၵမ်းလင်းၽႃမိူင်း လႆႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်တင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉပွတ်းဝၢၼ်ႈပူင်ႇ မူႇ 21 ဢိူင်ႇမႄႈသလွင်းၼႂ်း၊ ၸႄႈဝဵင်း မႄႈၾႃႉလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး၊ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်။ ဝၢႆးသေပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းထႆးလႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵူၼ်းဝႅတ်ႉလွမ်ႉဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈယိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉတင်းၶိုၼ်း၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း