Wednesday, June 19, 2024

CATEGORY

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ တေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၺႃးတီႉ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ တေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းရူတ်ႉၵႃးလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လတ်းၵၢင်ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ14/2/2023 ၼႆႉ   ၼၢင်းၶမ်းၵျီႇ(ဢမ်ႇၼၼ်)ၼၢင်းမိၵျီႇ ဢႃယု 32 ပီ  ႁေႃႈရူတ့်ၶိူင်ႈ  ၼၢင်းမၽီ့ ဢႃယု 25 ပီ သမ့် ႁေႃႈၵႃးသႅၼ်း PROBOX  တၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးၸွမ်း ပႃးယႃႈမႃ့ 50000...

ပလိၵ်မၢၼ်ႈတီ့ ယႃႈမ လႄႈယႃႈဢၢႆႉသ်ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉမိုၼ်ႇသႅၼ်လၢၼ်ႉပျႃးတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီ့ၺွပ်းလႆႈယႃႈမ လႄႈယႃဢၢႆႉသ် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉမိုၼ်ႇသႅၼ်လၢၼ်ႉပျႃး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/2/2023 ယၢမ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈသၢႆၶၢဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းမၢႆ 3/122-123 ဝၢၼ်ႈပႃႇသၵ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႇၵၼ်ၵႆတင်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး 2 လၵ်း  တီ့ၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉတၢင်းၼမ် 36 လၢၼ့်မဵတ့် လႄႈ...

ပလိၵ်ႈတီ့ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းၶၢၵ်ႇ

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီ့ၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃ့ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃ့ၼိုင်ႈတီႈမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၶိုင်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃ့ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃ့ၼိုင်ႈတီႈမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၾၢႆႇ CCDAC MYANMAR ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ   တီ့ၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ဢဝ်ယႃႈတၢင်ႇၵႃး သႅၼ်း TOYOTA WISH မႃးယႃႈမ 9952 မဵတ့် ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်မီး...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ဝဵင်း လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ဝဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ် လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 76 ပီ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/1/2023 ထိုင် 3/2/2023 ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ ၵုၼ်ႁဵင်လႄႈ ၵႃလီႉ ၸိုင်ႈတႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ်

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီ့ၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃ့ယႃႈမဝ်းၵမ်တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ် ၵႃႈၶၼ်ယႃႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး။ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် Central Committee For Drug Abuse Control   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂႃႇပႂ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး တီႈတူဝ်းလ်ၵိၵ့် ဢူဝ်ႊရီႊယၼ်ႊထိူဝ်လ် အိုရီယန်ထယ်တိုးဂိတ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပႃႇႁၵ့် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

လုၵ်ႈလၢင်းၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မူၵ်းသွၼ်ႉၶူဝ်းၶွင် ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆးလၢႆလၢႆဢၼ် ပႃးၸဵမ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၽီႊၽီႊထီႊဝီႊ PPTV ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ လိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလႆႈတိၺွပ်း ထုၼ်းမိၼ်းလတ်ႉ ဢႃယု 53 ပီ ၽူႈထုၵ်ႇၶၻီႈ (ဢမု) ၵႃႉၶၢႆယႃႈသဵပ်ႇတိတ်း (ယႃႈမဝ်းၵမ်) လႄႈ သၵ်ႉငိုၼ်း(ဢဝ်ငိုၼ်းလမ်ပဵၼ်ငိုၼ်းၶၢဝ်) ၸဝ်ႈယႂ်ႇ ၽွင်းယူႇၼႂ်း ဝဵင်းလူင်...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီ့လႆႈယႃမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် 4 ႁဵင်လၢၼ်ႉပျႃး

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်  တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆသႅၼ်း ဢၼ်မီးၵႃၶၼ် မွၵ်ႈ 4 ႁဵင်လၢၼ်ႉပျႃးပၢႆ။ CCDAC Myanmar( Central Committee For Drug Abuse Control ) ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၼ်တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉ 4 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃးၼႆႉပဵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီ့ႁႅင်းၵၢၼ် လႆႈပႃးယႃႈမ

ပလိၵ်ႈထႆးမႄႈသွတ်ႇၸိုင်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁွင်ႈထႅဝ်တီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယူႇသဝ်း တီ့ၺွပ်း လႆႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်၊  ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးဝႃႈ တီ့လႆႈပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႃႈၼႆ ။ ၶၢဝ်ႇ ThaiPBS ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ ဝၢႆးၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ တီႈမျႃႉဝတီႇ ပိုတ်ႇယဝ့်ၼၼ့် မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 18 /1 / 2023 ပလိၵ်ႈထႆး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁွင်ႈ ထႅဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ...

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ယဵၼ်းပဵၼ်ၵၢၵ်ႇသေႃးတႃႇမူၼ်ႈသိူဝ်း ယဝ်ႉႁိုဝ်?

ဝၼ်းယဝ့်လိူၼ်၊ လိူၼ်ယဝ့်ပီ ၶၢဝ်းယၢမ်းပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး ၸွမ်းယႃႇသီႇၽိင်ႈၶၢဝ်း ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆၵေႃႈ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၸွမ်း ပၢၼ်သိုပ်ႈပၢၼ် ၵၢပ်ႈလႂ်ပၢၼ်ၼၼ့်။ၵူၼ်းႁဝ်းၵိူတ်ႇမႃး တိုၼ်းလူဝ်ႇမီးလွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်ၽႂ်မၼ်း။မိူဝ်ႈလဵၵ့်မိူဝ်ႈလႅင်တႄ့ လႆႈပိုင်ႈႁူမ်ႈငဝ်းပေႃႈမႄႈသေတႃႉ ပေႃးၵေႃႉယႂ်ႇမႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃးတေတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ့် ႁႃလွၵ်းလၢႆး ၽၢတ်ႇမုင့်ႁေႃႈႁိူၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ဢွၵ်ႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ထိုင်ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ်။မၢင်ၵေႃႉ ၽႅဝ်မိူင်းၶႄႇ မၢင်ၵေႃႉၽႅဝ်ထိုင်မိူင်းထႆးမိူင်းယူၼ်း။ ဢၼ်ဢမ်ႇထိုင်မိူင်းပိူၼ်ႈသေ ဢၼ်ႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ထင်သဝ်းဝႆ့ၸွမ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး လႄႈသင် လႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ လႄႈသင်...

ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈထႆး ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁႄႉယိုဝ်း တၢႆ 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်း  ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထႆးယိုဝ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ တီႈဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၶႆ့ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၸိုင်ႈထႆး။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆ့ သိုဝ်ႇ MAESAIPRESS တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ မီၵူၼ်း10 ၵေႃႉ တေႃႉယႃႈမ  ၶၢမ်ႈၶဝ်ႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး တီႈလွႆသုင်တီႈၼိုင်ႈ၊ ဢၼ်မီးၾၢႆႇလင်ဝတ့်ၼွႆႉလွႆတုင်း၊...

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈမူႇၸေႊ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈတၢႆၶၢင်ႈတၢင်းဢမ်ႇယွမ်း 40  

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆ့ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တၢႆၼမ် ဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈ။။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“   ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ တီႈသဝ်းတေ့တေ့။ မိူၼ်ႁၼ်ယူႇၼၼ့်ၼႃႇၼေႃ မိူင်းႁဝ်းၼႆ့ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ၶပ်းၶိုင်မူၼ်ႉမႄးၸွႆႈထႅမ် ပၼ်လႆႈၶႃႈလူင် မိူၼ်ၼင်ႇၶီႈလဝ်ႈၶီႈယႃႈ လႄႈၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈၸိူဝ်းယူႇၶၢင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။...

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်သေလိုမ်းတူဝ်ၼႂ်း Bar လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ

တီႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် Bar ဢၼ်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 17 ပီ ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်(ယႃႈၸႂ်တိုၼ်ႇ) Happy Water  သုတ်ႇလေႃးပႃးယႃႈ K  ႁဵတ်းႁႂ်ႈသျွၵ်ႉၶ် သေတၢႆလိုမ်းၵႂႃႇပဵၼ်လၢႆၸူဝ်ႈမူင်း ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ။ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်လႆႈၵိၼ်ၼမ်ႉ Happy Water ၼၼ်ႉမွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းဢမ်ႇမီး...

သိုၵ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆးလႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၸုမ်းၼိုင်ႈယိုဝ်းၵၼ် တၢႆ 15 ၵေႃႉ

သိုၵ်းထႆးပႂ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၾၢင် ၵဵင်းမႆႇလႄႈ တင်းၸုမ်းၵူၼ်းၸၢႆးမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဢိူင်ႇမွၼ်ႉပိၼ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၾၢႆႇၸုမ်းၵူၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉတၢႆ 15 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8/12/2022 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး တီႈဢိူင်ႇမွၼ်ႉပိၼ်ႇ မိူင်းၾၢင် (ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မိူင်းတႆး) ႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၸုမ်းၼိုင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ပႃးထူင်ပိူဝ်ႉႁင်းၽႂ်မၼ်းသေ...

TNLA ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်သေတီႉၵႂႃႇ ၸႂ်ႉပၢတ်ႇၶဝ်ႈပၼ်ၶဝ်

ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ် ၺႃးသိုၵ်း TNLA ႁႄႉထတ်းယဵဝ်ႈ ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈ 6 လိူၼ်ယဝ်ႉပႆႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်း ႁွင်ႉၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈပၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးတီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးဢၢႆႈယီႈ၊ လုင်းဢၢႆႈသူၺ်ႇ၊ လုင်းထုၼ်ၶႅင်ႇ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈမိၼ်ႉ ၊ လုင်းဢၢႆႈမၼ်ႈ ၊ လုင်းယီႈၶင်ႉ ၊ ၸၢႆးလႅင်း၊...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ထႆၵိၼ်ငိုၼ်းထႆးၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၾၢႆႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢႅဝ်ႇႁႃတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်သေ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်း ႁိူၼ်းဢဝ်ငိုၼ်းထႆး ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ဝၢတ်ႇမႃးထုတ်ႇ/လႅၵ်ႈဢဝ်တူဝ်ၶိုၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။  ဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်း ၸၢႆးသေႃးၼၼ်ႇတိ ဢႃယု 35 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းတုမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်(မူးယစ်)...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း