Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်သေလိုမ်းတူဝ်ၼႂ်း Bar လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ

တီႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် Bar ဢၼ်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 17 ပီ ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်(ယႃႈၸႂ်တိုၼ်ႇ) Happy Water  သုတ်ႇလေႃးပႃးယႃႈ K  ႁဵတ်းႁႂ်ႈသျွၵ်ႉၶ် သေတၢႆလိုမ်းၵႂႃႇပဵၼ်လၢႆၸူဝ်ႈမူင်း ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ။ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်လႆႈၵိၼ်ၼမ်ႉ Happy Water ၼၼ်ႉမွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းဢမ်ႇမီး...

သိုၵ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆးလႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၸုမ်းၼိုင်ႈယိုဝ်းၵၼ် တၢႆ 15 ၵေႃႉ

သိုၵ်းထႆးပႂ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၾၢင် ၵဵင်းမႆႇလႄႈ တင်းၸုမ်းၵူၼ်းၸၢႆးမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဢိူင်ႇမွၼ်ႉပိၼ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၾၢႆႇၸုမ်းၵူၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉတၢႆ 15 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8/12/2022 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး တီႈဢိူင်ႇမွၼ်ႉပိၼ်ႇ မိူင်းၾၢင် (ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မိူင်းတႆး) ႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၸုမ်းၼိုင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ပႃးထူင်ပိူဝ်ႉႁင်းၽႂ်မၼ်းသေ...

TNLA ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်သေတီႉၵႂႃႇ ၸႂ်ႉပၢတ်ႇၶဝ်ႈပၼ်ၶဝ်

ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ် ၺႃးသိုၵ်း TNLA ႁႄႉထတ်းယဵဝ်ႈ ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈ 6 လိူၼ်ယဝ်ႉပႆႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်း ႁွင်ႉၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈပၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးတီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးဢၢႆႈယီႈ၊ လုင်းဢၢႆႈသူၺ်ႇ၊ လုင်းထုၼ်ၶႅင်ႇ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈမိၼ်ႉ ၊ လုင်းဢၢႆႈမၼ်ႈ ၊ လုင်းယီႈၶင်ႉ ၊ ၸၢႆးလႅင်း၊...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ထႆၵိၼ်ငိုၼ်းထႆးၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၾၢႆႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢႅဝ်ႇႁႃတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်သေ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်း ႁိူၼ်းဢဝ်ငိုၼ်းထႆး ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ဝၢတ်ႇမႃးထုတ်ႇ/လႅၵ်ႈဢဝ်တူဝ်ၶိုၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။  ဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်း ၸၢႆးသေႃးၼၼ်ႇတိ ဢႃယု 35 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းတုမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်(မူးယစ်)...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 4 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ သႂ်ႇထူင်ယဵတ်ႈမႃးၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး

ဝၼ်းတီႈ 13/10/2022 မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး မိူင်းၵဵင်းႁၢႆး ႁႄႉရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းၵိုတ်း၊ ႁေႃႈလတ်းၽၢၼ်ႇလၢၼ်ႇတီႈၵဵင်းႁၢႆး၊ ၵူၼ်းၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မွၵ်ႈ 3 မိၼိတ်ႉ။ လိုၼ်းသုတ်း ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းၵုမ်းလႆႈရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ ၊ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းမူးသိူဝ်း ဢႃယု 34 ပီ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး။ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈၵုၼ်ႇလိပ်း ဢၼ်တေႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႈၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁဵင်သႅၼ်ပျႃး တၢင်ႇၵႃးၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းယႆ    

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈၵုၼ်ႇလိပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်   တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းယႆ ႁိမ်းပွၵ်ႉၼိုင်ႈ ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/10/2022 ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး FAW သိပ်းသွင်လေႃႉ  တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းယႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶဝ်လႆႈၶၢဝ်ႇသေလႄႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁိုဝ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ပႂ်ႉထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇၵူၼ်းမႃး တင်းဝၼ်း။ ထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းၼႆႉ ပေႃးၵႃးလမ်းၼၼ်ႉမႃးၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႈ ၺႃးဢဝ်ၵမ်းလဵဝ်။  ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ တီႉလႆႈၼမ်ဝႃႈၼမ်...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉသီႇသႅင်ႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈၼႆသေ တီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ ထႆၵိၼ်ငိုၼ်း

သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼေၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ထႆၵိၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး။ တင်ႈတႄႇလိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉသ်မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ဢၼ်ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်။ တီႉၺွပ်းၸၢႆးၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ။ ယွၼ်းၵိၼ်ထႆၵိၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ဢမ်ႇၸႂ်ႈပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶႃႈ ဢၼ်မႃးတီႉၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ။ မီး 2-3 ၵမ်းပႃးၼႆႉယဝ်ႉဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်ပူၼ်ႉမႃး ၶဝ်မႃးတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ...

ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလမ်းၽၼ်းမႄႈလႄႈၼွင်ႉ-လၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ 3 ၵေႃႉတၢႆတီႈလဵဝ်ၵၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး 3 ၵေႃႉၼၢႆး-လုၵ်ႈ-လၢၼ်   ၺႃးၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်လမ်းၽၼ်းတႅင်းလႄႈလူႉတၢႆထင်တီႈၽွမ်ႉၵၼ်တင်း 3 ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 2 /9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး 3 ၵေႃႉ ၼၢႆးလၢၼ် ယူႇႁိူၼ်းႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်းယူႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆးမႄႈထဝ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၶဝ်ႈမႃးတႅင်းၽၼ်းၵေႃႉပဵၼ်မႄႈမၼ်းလႄႈ ၼွင်ႉပႂ်ႉမၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးလၢၼ်ဢွၼ်ႇမၼ်း(လုၵ်ႈၼွင်ႉၸၢႆး ၼွင်ႉပႂ်ႉ) ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ၊ လူႉတၢႆထင်တီႈ 3...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၶဝ်ႈလၵ်ႉထိုင်ၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၵျွင်းၵမထၢၼ်း

ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝတ်ႉလႄႈ လၵ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်းသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ/ ယေႃး ၵီႇ တီႈတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ထပ်းၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်း ။   ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ႁိမ်းႁွမ်းတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် မႃးၵိၼ် ၼွၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼႆႉ ၼမ်ၼႃႇ။  ယွၼ်ႉၸမ်ထိူၼ်ႇလႄႈ ၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း၊ ၶဝ်ၵႂႃႇႁႃလၵ်ႉတၢင်းၼွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် တီႉလႆႈယႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇသႅၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တီႉလၢႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် - ICE ယႃႇဢၢႆႉ Methamphetamine ၼမ်ႉၼၵ်း 120 kg တင်း ယႃၶေႊ Ketamine ၼမ်ႉၼၵ်း 59 kg ၶၼ်ငိုၼ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ႁိမ်း 15000 သႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 15/8/2022 ၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းသၢတ်ႇႁွၼ်ႈထဝ်ႇၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်  ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၊  ယိပ်းၶွၼ်ႉ/ မိတ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတဝ်သွၵ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆမႃးၼႆႉ တီႈပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ မဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၼွၼ်းမူၵ်းၸွမ်းၼႃႈႁိူၼ်းယေး၊ ၸွမ်းၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈမုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုပ်ႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ  ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း   ယၢမ်းလဵဝ် ၸဵမ်ၵူၼ်း ၵိၼ်/ ၵူၼ်းၶၢႆ လူတ်းယွမ်းလူင်းၼမ်  ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉ လူတ်းယွမ်း လူင်းၼမ်ယဝ်ႉဢေႃႈ။ TNLA တင်း SSPP မႃးလေႇႁႃသွၵ်ႈ...

SSPP မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈ 300 ပၢႆ

ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ  SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၵူၼ်းသိုၵ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 2 ႁဵင်ပၢႆ။  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ  ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး သေဢမ်ႇၵႃး မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ပၼ်ပႃး ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် 300 ပၢႆဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26/6/2022 ၼၼ်ႉ   SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးဝႃႈ  တေသိုပ်ႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။...

ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီ  RCSS မူၼ်ႉမႄးတၢင်းယၢမ်ႈပၼ် ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈ 330 ပၢႆ  

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီမႃးၼႆႉ လႆႈ မူၼ်ႉမႄး တၢင်းယၢမ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် 330 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/6/2022  ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  ပီ 2021...

SSPP တီႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် 40 ပၢႆ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ  

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်   တီႈဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ လိူင်ႇၼမ် SSPP ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် 41 ၵေႃႉ  ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸႄႈဝဵင်း မၢႆ 14 မူႇၸေႊလၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း ထိုင် 9 မူင်း ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း