Thursday, March 23, 2023

CATEGORY

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမႃႉလိူင်ႇၵူၼ်းသူႇသမ်းၼမ် တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်း လိူတ်ႇမႆႈ

တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းၸၢႆးလဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းပဵၼ်လွင်ႈမႆႈဢူၵ်းမႆႈၸႂ်။ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မီးၵူၼ်းၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၵူႈၵိဝ်ႇၵူႈငွၼ်ႈ၊ ယႃႈမႃႉသိုဝ်ႉလႆႈၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇထုၵ်ႇ၊ ၵူၼ်းၸၢႆးၵမ်ႈၼမ်သိုဝ်ႉၵိၼ် လူၺ်ႈပၼ်ၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈ တႃႇၶဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၵ်ႈ ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇၵၢၼ်ၼၵ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၵၢၼ်ၸဵဝ်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈမီး။ မႄႈပႃႈယိင်း ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၼမ်ၼႃႇၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၼႆႉ ။ မီးၵူႈသႅၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းၵႄႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပေႃႈႁိူၼ်း...

 ၶၢဝ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်  

မီးၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ်  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးပီပၢႆၼႆႉ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတိတ်းယႃႈမဝ်း ၵမ်ၵေႃႈၼမ်ႁႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။     ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ  ၼႂ်းၵိဝ်ႇၼႂ်းငွၼ်ႈ  ၸွမ်းယုမ်း ယွမ်ႇ ၸလွပ်ႈ သႃလႃး ၸွမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဵမ်ၸၢႆး/ ယိင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ   ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသူႇသမ်း...

ပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ သူၼ်ယႃႈမႃးမီးႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၵႃး ပၢင်လူင် – ႁူဝ်ပူင်း

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး 10 လိူၼ်ၼႆႉ ၸွမ်းၶႅပ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းပၢင်လူင်- ႁူဝ်ပူင်း သဵၼ်ႈမႂ်ႇ  ပဵၼ်သူၼ်ယႃႈၾိၼ်ႇ  သုတ်းသၢႆတၢင်း ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၽုၵ်ႇတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်တႃႇ မိူဝ်းၼႃႈလုၵ်ႈလၢင်း ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 30 ပီ ၵေႃႉဢၼ်တႆႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉၵႂႃႇမႃးတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ထုင်ႉၼႆႉ သူၼ်ယႃႈလိူင်ႇၼႆမႅၼ်ႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၵူႈပွၵ်ႈ...

ရူတ်ႉၵႃးလူင်တၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လုၵ်ႉမိူင်းတႆးလူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၺႃးတီႉမိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပၢႆ

ရူတ်ႉၵႃးလူင်လမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လၵ်ႉတၢင်ႇမႃး တင်းမူတ်ႉၵႃႈၶၼ် မိုၼ်ႇသီႇႁဵင်လၢၼ်ႉပျႃး ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးလၢတ်ႈဝႃႈလုၵ်ႉသီႇပေႃႉလူင်းမႃး ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။ ၵႃးတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ဝႃႈလုၵ်ႉသီႇပေႃႉလူင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးတီႉၺွပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/9/2021 တီႈၸႄႈဝဵင်းမင်ႇၵလႃႇတူင်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ။  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႆႈၶၢဝ်ႇလႄႈ ၵႂႃႇသွၵ်ႈႁႃရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸေႃႇဝိၼ်း၊ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸေႇယႃႇလႄႈမျၢတ်ႉမူဝ်း။ တီႈၼိူဝ်ရူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉမီး ယႃႈမႃႉ 9...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉသီႇပေႃႉ 2 ၵေႃႉပူႇယႃႈ ၺႃးၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈ ၽၼ်း ၵေႃႉ႞ တၢႆ ၵေႃႉ႞ မၢတ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ် သီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ - သွင်ၽူဝ်မေး ၺႃးၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈ လၢၵ်ႈလႅဝ်း လမ်းၽၼ်း၊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် လူႉတၢႆ၊ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵတ်းၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 20/7/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း သွင်ၽူဝ်မေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ် ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၸၢႆးတွမ်ႇ...

ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းမုင်ႈမွင်း SSPP ၵႄႈပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ လွင်ႈသိုၵ်းလွႆ တင်း သိုၵ်းၶၢင်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ

သၢပ်ႇၵူင်ထုင်ႉမၢဝ်း မူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဝ်ႈၵႅဝ်ၵုမ်းၵမ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ် ပၼ်ႁႃ သွင်လွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/6/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ လွင်ႈထီႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး ၵႄႈလိတ်ႈ...

ၽူဝ်မဝ်းယႃႈသေ ပၢတ်ႇၶေႃးမေးၼၢင်းတၢႆထင်တီႈ တီႈမူႇၸေႊ

သွင်ၽူဝ်မေး ၵူၼ်းပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ပၢတ်ႇၶေႃးၶႃႈႁႅမ် မေးၼၢင်း တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉသေပၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း  ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် မဝ်းယႃႈသေ ၽိတ်းပေႃႉမေးၼၢင်း   ပၢတ်ႇၶေႃးၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်။    ၵူၼ်းပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ယႃႈမႃႉ 9 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉသႂ်ႇၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈႁေႃႈလတ်းၵၢင်ဝဵင်းၺႃးပလိၵ်ႈတီႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉ ဢဝ်ယႃႈမႃႉ 9 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉသိူင်ႇမႃးၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၶီႇလတ်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 25/1/2021 ပလိၵ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ယႃႈမႃႉ 9 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉ ၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်း မွင်ႇထွႆႉဢွင်ႇ (ထွယ်အောင်) ဢႃယု 27 ပီ တင်း ၵွမ်ႊသၼ်ႇဢွင်ႇ (ဂွမ်ဆန်အောင်) ဢႃယု 26 ပီ...

ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၺႃးတီႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၵ်ႉတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်ႉ ၺႃးတီႉ၊ ပလိၵ်ႈသိုပ်ႇလမ်းၸွမ်းၶိူဝ်းၶၢႆႇ တီႉလႆႈထႅင်ႈတင်းၼမ် ႁူမ်ႈပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်း  ၵႃး Honda Fit  ဢၼ်ၸၢႆးယွတ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵႅဝ်ႈလူင် ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈလိၼ်လမ် (ဖန်မင်ကျေးရွာအုပ်စု) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ႁေႃႈမႃး၊ တီႉလႆႈ ယႃဢႆႊသ် 1 ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ၵွင်ႈပွတ်း 1...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ်ၼမ်းၶူင်းတႃႈၵေႃႈ တီႈလႆႈယႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းႁဵင်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း တႃႈၵေႃႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၶၼ်ငိုၼ်း ႁဵင်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး (1.6 ပီႊလီႊယၼ်ႊ) လႄႈ ၵုမ်းၵမ်တူဝ်ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18/11/2020 ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်ၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး လမ်းၼိုင်ႈ တီႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း တႃႈၵေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈတႃႈရူတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်း 600 သႅၼ်ပျႃး

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 6 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉ တီႈတႃႈရူတ်ႉၵႃး ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈတႃႈရူတ်ႉၵႃး ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ တီႉလႆႈ...

ပလိၵ်ႈလမ်းတီႉၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ မီလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ပလိၵ်ႈ/ ယေး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ (ၾၢႆႇပလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်)   ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ မီးလွင်ႈၾၼ်း/ ယိုဝ်းၵၼ် မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ပလိၵ်ႈ/ ယေး၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇ ထတ်းႁိူၼ်း ဢူးၵႂၢင်းၽူင်း တီႈပွၵ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ၸူမ်း ဢၼ် RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းလၢင်းၶိူဝ်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်/ ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ တီႉလႆႈၵႂႃႇ ႁိမ်း 10 ၵေႃႉ၊ ပေႃႈမႄႈလႄႈ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းႁူမ်ၸူမ်း။ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႅင်ႈထိုင်သေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းသူႇသမ်းၵိၼ်/ၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းတူဝ်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။...

ၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ် ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ 10 ပၢႆ

တင်ႈတႄႇ လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယိုဝ်းတၢႆ 10 ပၢႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် သၢႆၸႂ် ႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းၶွင် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ပီ 2020 လုၵ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 5...

ထႆးတီႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵီႊလူဝ်ႊ ဝႃႈပဵၼ်ၶွင်ၸုမ်းဝႃႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်း တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈဢႆႊသ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵီႊလူဝ်ႊ၊ လၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၶူဝ်းဝႃႉပွတ်းၼိူဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/07/2020 ယၢမ်း 13:30 မူင်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလၢႆၾၢႆႇ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဝီႊရၽူင်ႊ ၽၼ်ႊထၸၵ်ႇ ၵႅမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇတီႈ လုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႅၼ်လိၼ်ၽၢၵ်ႈၼိူဝ်/ပွတ်းႁွင်ႇ၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း