Monday, September 20, 2021

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

crime

ၶူးမေႃယႃ ၸႂ်ႉၵႃး ႁူင်းယႃသေ တၢင်ႇမႆႉသၵ်း လႄႈ ၺႃးတီႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

မေႃယႃႁေႃႈၵႃးႁူင်းယႃ (အရေးပေါ်ကား) လၵ်ႉတၢင်ႇမႆႉသၵ်း လုၵ်ႉၵဵင်းတွင်း မုင်ႈၼႃႈၸူးပၢင်လူင် ၺႃးတီႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ မေႃယႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း တင်း ၵွင်ႈ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ တီႉလႆႈ မၢၵ်ႇမႅင်း(မၢၵ်ႇပွမ်း) သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၵႃး 4 လုၵ်ႈ၊ ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈ တီႉလႆႈပႃးၵွင်ႈပွတ်းတင်း ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ထပ်းၵၼ် တီႈလဵဝ် သွင်လုၵ်ႈ သိုၵ်း/ပလိၵ်ႈၶူၼ်ႉႁႃတူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် 2 လုၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၾၢႆႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ဝႃႈပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးထိုမ်ႈပွႆႇ။ ဝၼ်းတီႈ...

ထေႃႈလႃႈၵျီႈပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ မၢတ်ႇ 10 တၢႆ 9

ထူဝ်ႈတၢင်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သိူဝ်ႇတၢင်း မေးတၢင်းၼၼ်ႉပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းသၢတ်ႇ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆထင် တီႈ 9 ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/5/2020...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းပေႃႈ သၢႆႈတႅၼ်းငိုၼ်းသေ ယွၼ်းၼွမ်းလွင်ႈလႆႈပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းပေႃႈ မႃးယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇၶိုၼ်း လွင်ႈလႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈမေႃႈတွင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 11 မူင်းၶိုင်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊထုၵ်ႇၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပေႃႉထုပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းပေႃႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 3-4 ၵေႃႉ မိူဝ်းႁိူၼ်းၸၢႆးၼုမ်ႇလႅင်းဢႃယု 17 ပီ...

ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း ၺႃးတီႉတီႈမူႇၸေႊ10 ပၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတီႈမူႇၸေႊ တီႉလႆႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း 8 ၵေႃႉ တီႉလႆႈပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁိမ်းတူဝ်းၵဵတ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈၵူၼ်ႇပင်းတီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸဝ်ႈၶွင်လူႉတၢႆ

ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈယူႇလင်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်ႇပင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၸွမ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/5/2020 ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈဢုတ်ႇ 2 ၸၼ်ႉ ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းပၼ်တီႈပွၵ်ႉ 3 ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး...

တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တီႈလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 17/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွင်ႇၸူဝ်းလႅင်ႇ တင်း မွင်ႇမိၼ်းထႅၵ်ႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမႃႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၺႃးၽၼ်းသေ တၢႆမူၵ်းယုမ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 18 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၾၼ်းတၢႆ ယဵပ်ႈမူၵ်းယုမ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 17/5/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸုမ်းပရႁိတ ၵႂႃႇဢဝ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၸၢႆး...

ၶႄႇသၢမ်ၵေႃႉၺႃးတၢမ်ႇတၢႆ ယွၼ်ႉၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶမ်း ၶႃႈႁႅမ်ၸဝ်ႈၶွင်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း၊ ၶႃႈႁႅမ်ပႃး ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ လႄႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဝႃႉ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/5/2020 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ...

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပဵတ်းၵိုၵ်းပိုၼ်းမိူင်းၼၢႆး တီႈၼမ်ႉႁူးပဵတ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵႃးၽႃႇလႅဝ်

ၵႃးတမ်ၽႃႇ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပဵတ်း ဢၼ်မီးတီႈၼမ်ႉႁူးပဵတ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉ လူႉၵွႆလႅဝ်ၽွင် ။ ဝၼ်းတီႈ 11/5/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၽႃႇတမ်သႂ်ႇ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပဵတ်း ဢၼ်မီးတီႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်သွင်လုၵ်ႈ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈလႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ပွင်ႉၶၢင်းဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 12/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 9:55 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ်၊...

သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈမူႇၸေႊထႅင်ႈ 2 ၵမ်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈမူႇၸေႊထႅင်ႈ 2 ၵမ်းထပ်းၵၼ် တၢင်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ တူၵ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းတႆး)...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈမူႇၸေႊ ပႆႇႁူႉပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇ (တိုးဂိတ်) တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ/...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း