ပွင်ႈၵႂၢမ်း

မၢႆမီႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ် တေလႆႈၸွမ်း

ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း ယင်းပႆႇၽႅဝ်ပၢင်လူင်။ မိူဝ်ႈ 8.2.1947 ၵၢင်ၸႂ်ပႅတ်ႇမူင်း (8:00 AM) ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈ ၽူႈ တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၾႃႉတွင်ႇပႅင်ႇ...

ဝၼ်းဝႃႊလႅၼ်ႊထၢႆႊၼ် (Valentine’s day)

ဝၼ်းဝႃႊလႅၼ်ႊထၢႆႊၼ် ပဵၼ်ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉဢၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈ(ၶရိသ်ႉသထဵၼ်ႊ)ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽူႈၸိုဝ်ႈ- ဝႃႊလႅၼ်ႊ ထိၼသ်ႊ(Priest Valentinous) ဝႆႉၼိူဝ်ၵူၼ်းၸိူသ်းႁၵ်ႉၵၼ်(မၢဝ်ႇသၢဝ်ၵူႈႁၵ်ႉၵၼ်) မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ ပီၶရိသ်ႊတ် 270 ၼီႈၼၼ်ႉၼႆ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ၵရိၵ်ႊၸဝ်ႈၶလေႃးတိဢုသ်ႊ (Cluadius)တူၼ်ႈထူၼ်ႈ...
ႁၢင်ႈပပ်ႉ NCA

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ

မိူဝ်ႈပီ 2015 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ 8 ၸုမ်းပႃးသိုၵ်းတႆး ၸုမ်း RCSS/ SSA လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ။...

ငဝ်းလၢႆး NLD ၶိုင်မႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းလႄႈ ၵၢင်ၸႂ် RCSS

ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မၢႆ 2 RCSS/SSA ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ် - လွင်ႈဢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD တၢင်ႇထိုင်ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

RCSS တင်း တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉၵၼ် လွင်ႈသင် (တွင်ႈထၢမ်)

တူဝ်တႅၼ်း RCSS/SSA တင်း သုၼ်ႊၵေႃႇသျႅင် ၽူႈမီးၸၼ်ႉႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉ တွၼ်းဢေႊသျိူဝ်ႊ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵၼ်ၼၼ်ႉ...

လိၵ်ႈတႆး

ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ႁဝ်းၵႆႉလႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႇပႅင်မႄးလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ယွၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈ သူၼ်ၸႂ်လႄႈ ၵူၼ်းတႅမ်ႈ ၵူၼ်းဢၢၼ်ႇ ၵူၼ်းသူင်ႁဝ်း မၼ်းဢေႇလႄႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈတဵၵ်းတဵင် တဵၵ်းႁႅတ်ႉလႄႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ...

ၵွပ်ႈသင်သိုၵ်းတႆး ပဵၼ်ဝႆႉသွင်ၸုမ်း

ဝၢႆးႁူမ်ႈမိူင်းတူင်ႈပဵင်း (မိူင်းမၢၼ်ႈ) ဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃယဝ်ႉ ၸမ်တဵမ်မႃး 10 ပီ ၼၼ်ႉ မိူင်းသၼ်လွႆ ၸဝ်ႈၾႃႉတႆး တင်းလၢႆ မီးၵၢင် ၸႂ် ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ ၸုမ်းၼိုင်ႈ...

72 ပီ ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဝၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႄႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ဢၼ်လႂ်ၶီး? ဢၼ်လႂ်ႁၢင်ႉ?

(ၵႂၢမ်းပူၵ်းဢလၢမ်ႇတႆး) (တင်းသဵင်ႈ ! တူဝ် ...... လႅပ်ႈ) (တင်းသဵင်ႈႁူမ်ႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းပူၵ်းဢလၢမ်ႇ ! .... ၶိူဝ်းတႆးၶိူဝ်းရႃႇၸႃႇ - ႁူမ်ႈ ...... ႁွင်ႉ) ၶိူဝ်းတႆးၶိူဝ်းရႃႇၸႃႇ ဢလၢမ်ႇသမ်ႉၸၼ်ႇတႃႇ လိူၼ်ၶမ်းၸဝ်ႈၸၵ်ႉၵျႃႇ တႆးႁဝ်းမီးတေႇၸႃႇ ၽွမ်ႉပဵင်းၸႂ်ဝႃႇၸႃႇ သူၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ...

ဝၼ်းပီလုမ်ႈၾႃႉ 2019 ၼႆႉတႆးတေႁဵတ်းသင်?

လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ (1) ဝၼ်း ၼႂ်းပီတႆးပီမူ(2113)ၼီႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉတႃႇပီ 2019 ၼီႈ။ လႄႈ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၶွင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝၼ်းၼိုင်ႈ။ ၽွင်းပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉၵွပ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း။ လိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵွႆးဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၽွင်းဢၼ် ၶွပ်ႈၶူဝ်း(ၵူၼ်းႁိူၼ်း)လဵဝ်ၵၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ၊ ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ...

ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ – ပဵၼ်သင်လၢႆလၢႆ ……….

တႃႇတေၵႄႈၶႆလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆသေ RCSS တင်း PC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 14/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်း...

မႃး! ႁဝ်းမႃးႁူႉၸၵ်းလွင်ႈၶဝ်ႈဝၢသ်ႈ ၶဝ်ႈၵမ်ၵၼ်

ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ၵမ် ၵူႈပီ ၸၢဝ်းပုတ်ႉထသႃသၼႃ သူင်ႁဵတ်းပွႆးပၢင်ဝၢသ်ႈၵၼ်။ သင်ၶပဵၼ်ၽူႈတိုဝ်းဝၢသ်ႈ၊ တၵႃႇ ပဵၼ်ၽူႈလူႇတၢၼ်းပၸ်ႉၸႆတင်းသီႇ ၸိူင်ႉၼႆ။ သင်ၶၸဝ်ႈမီးၾိင်ႈယူႇဝၢသ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တီႈဢေႇသုတ်း 10 ဝၼ်း။ ပေႃး မီးပွႆးပၢင်ဝၢသ်ႈ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃးတၵႃႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇၼႃးမႃး...

ၵွႆႈယူႇၵွႆႈဝၢႆးႁၢႆ ၸမ်တၢႆဝွတ်ႈယဝ်ႉႁိုဝ်ၵႂၢမ်းတႆး

ၽႃသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၼႆႉ လိူဝ်သေဝူင်ႇဝွၵ်ႇထိုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်းယဝ်ႉယင်းဝူင်ႇဝွၵ်ႇထိုင် ၵူၼ်းၶိူဝ်းလဵၵ်ႉ ယႂ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းလဵၵ်ႉၶိူဝ်းယႂ်ႇၼၼ်ႉ ၼႄထိုင်ၽႃးသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈငႄႈသႅၼ်းၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးဢေႇႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်ၵႃႈႁိုဝ် ယူႇယိုၼ်းယၢဝ်းၵိုၵ်းလူၵ်ႈမႃးၵႃႈႁိုဝ် လႄႈၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလိၵ်ႈလၢႆး ၽႃးသႃၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼမ်ဢေႇၵႃႈႁိုဝ်။ ၵူၼ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇၼႆႉ လိူဝ်သေမီး...

တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႂ်ႈၶဵဝ်ႈမူတ်းသႂ် ၵႅၼ်ႇၶႅင်

ပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵိၼ်၊ တႃႇၵိၼ်လႆႈလီၼၼ်ႉ ၶဵဝ်ႈတေလႆႈၵႅၼ်ႇၶႅင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၸွင်ႇဝူၼ်ႉမႅၼ်ႈၶႃႈႁိုဝ် လွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ၶဵဝ်ႈၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈဝၼ်း ၼႆႉ ယူႇပိူဝ်ႈၵိၼ် ၵိၼ်ပိူဝ်ႈယူႇ ပေႃးဝႃႈၶဵဝ်ႈဢမ်ႇလီၼႆ ၵိၼ်သင်ၵေႃႈဢမ်ႇဝၢၼ်...

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပဵၼ်ၽေး

ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးၼၼ်ႉ ယႃၶေႊမီႊၶိူဝ်ႊ ဢမ်ႇၼၼ် သင်သေလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းတူဝ်ၵူၼ်း လူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆး ၵိၼ်၊ သုတ်ႇ၊ ၼူမ်၊ သိတ်ႇ ႁိုဝ် လွၵ်းလၢႆးတၢင်ႇပိူင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတူဝ်ၶိင်း ပၢႆးၸႂ်သေၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း...

ၾိင်ႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း

ၾိင်ႈပဵၼ်မႃးပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢမ်ႇၼၼ် ပွႆးၿူၶျ်လုၵ်ႈၵႅဝ်ႈ (ယုၵ်ႉဢဝ်ၶိုၼ်ႈပဵၼ်သႃမၼေရ်) ၸဝ်ႈသၢင်ႇ သိုပ်ႇတၢမ် လၢမ်းၽႄႈသႃသၼႃၿုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ တႄႇပဵၼ်မႃးလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ် - ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးဢၼ် ထို ဝ် ယမ် သႃသၼႃၿု တ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း