Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

KNU

KNU ဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တၵ်းတေလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉၵွၼ်ႇ တႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇလႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ်

သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းတေၵႂႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶဝ် ၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/04/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမူႇပိူင်ပေႃႇလသီႇၶဝ် - ပႃးပေႃႇလသီႇၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်း တေၶဝ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉဢၼုယၢတ်ႈၵွၼ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈလၢတ်ႈၼႄပႃးလွင်ႈတၢင်း...

ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်

ဝၼ်းတီႈ 31/1/2024 ၼႆ့ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလုၵ့်ၽိုၼ့်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ တဵမ် 75 ပီ ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU  ပတူဝ်သေႃးၵွႆႇထူးဝိၼ်း  တိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ - ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယၢင်းၽိူၵ်ႇၼႆ့ ႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ့်ၽိုၼ့်တႃႇၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ယၢင်းၽိူၵ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်း မိူၼ်မိူဝ်ႈပီ 1949 ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၽွမ့်ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆ့ ပဵၼ်တႃႇၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇတင်းသဵင်ႈသေ တႃႇတေၵေႃႇတင်ႈလႆႈ...

သိုၵ်းယၢင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းလႆႈဝဵင်းမူင်း

KNU သိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉ တိုၵ်းယိုတ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းမူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉၵျီး ၸႄႈတွၼ်ႈၺွင်ႇလေးပိၼ်ႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ႇ ယဝ်ႉလီငၢမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းယၢင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/12/2023 ဝႃႈ သိုၵ်းယၢင်း KNLA သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းသေၸင်ႇယိုတ်းလႆႈဝဵင်းမူင်း။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယႂ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းမူင်း ဢၼ်သိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇယိုတ်းလႆႈၼႆႉတႄႉပဵၼ်...

သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU မၵ်းမၢႆ ထုင့်ထိူၼ်ႇႁၢမ်ႈႁဵတ်းၽေးတေႃႇ သတ်းတင်း တူၼ်ႈမႆ့

ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ႁၵ်ႉသႃ သိင်ႇဝႅတ့်လွမ့်ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် လႄႈ တႃႇပႃႇထိူၼ်ႇႁုၼ်ႈမုၼ်း ၼႆသေ ၸုမ်းသိုၵ်း ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၵ်းမၢႆ ထုင့်ထိူၼ်ႇႁၢမ်ႈႁဵတ်းၽေးတေႃႇ သတ်းတင်းတူၼ်ႈမႆ့ (ဘေးမဲ့တော) တၢင်းၵႂၢင်ႈ 3000 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ။ ၸုမ်းသိုၵ်း KNU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယႂ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပႃႇထိူၼ်ႇ လုမ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ...

သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU လႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ 5 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉလူမ်း  ဝဵင်းမၵူၺ်း

သိုၵ်း KNU လႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ 5 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉလူမ်း ဝဵင်းမၵူၺ်း မိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ၊ ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း ၵျႅတ်ႉၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွႆ 3 လမ်း၊ ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ၵွႆ 2 လမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ - ၸုမ်းႁုင်ႉၶမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း...

ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း RCSS ဢမ်ႇယွမ်း 200 ပွၵ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီပၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇ ယွမ်း 200 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  လူင်းလၢႆး မိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2015 တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီပၢႆယဝ်ႉ...

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸႅင်ႈၸူးမိူင်းထႆးဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတေယိုဝ်း RCSS

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ် ၾၢႆႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း TBC ပွင်ႇထိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းထႆးဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေယိုဝ်း RCSS ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်း TBC ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးတၢင်း ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး TBC ၾၢႆႇတၢင်းမႄႈသၢႆ ၵဵင်းႁၢႆးဝႃႈ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း – ႁူဝ်ပဝ်ႈ PPST ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း 10 ၸုမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ တေၸုၵ်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း PPST  ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA-S EAO ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် တၢင်း Online သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ - “တေယူႇၾၢႆႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းဢၼ် ၸုၵ်းမၼ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11-12/3/2021 ယူႇတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ...

ၶၢဝ်းတၢင်း RCSS/SSA ၵိုတ်းတိုၵ်း ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလေႃႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁိမ်း 300 ပွၵ်ႈ

တင်ႈတႄႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း တေႃႇ ထိုင်ပၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉ ၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်းလႄႈ  သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်း 300 ပွၵ်ႈဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/10/2020 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁဵတ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA...

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်း 4 ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈၼႂ်းသၽႃး ၽူႈတႅၼ်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ပႆႇတၢင်တူဝ်မူတ်း

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇငမ်းယဵၼ်/ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ 3 ၼၼ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်တေပႆႇထိုင်တီႈ သင်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်းပႆႇၶဝ်ႈပႃးမႃးမူတ်း။  ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း NCA ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သၽႃး၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 / ၽူႈၶၢၼ်ႇပၢၵ်ႇ RCSS တူၵ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ KNU ဢၼ်ယွၼ်းထွၼ်ႈတူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA

ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်တီႈပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် SUMMIT ဢၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ၵႂႃႇမိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ ပူၼ်မႃးၼၼ်ႉ လွင်ႈတေထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၸုမ်း PPST ၊ လွင်ႈယူႇတီႈၸဝ်ႈ သိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 2 RCSS/SSA ၵေႃႈၸႂ်ႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၵေႃႈၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ သပ်းလႅင်း ထတ်းသၢင်...

ၸုမ်းယၢင်း KNU တေႁူပ်ႉတူဝ်တႅၼ်း NRPC လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

ၸုမ်းယၢင်း KNU လႄႈ သုၼ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC တေႁူပ်ႉထူပ်း ၵၼ်တီႈလုမ်း NRPC တီႈၼေႇပီႇတေႃႇ။ ဢၼ်တေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း NRPC လူၺ်ႈဢမ်ႇပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11/4/2019  ၼႆႉပဵၼ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် KNU ၽတူဝ်ႇၸေႃးတႃႇတူဝ်ႇမူး ဢွၼ်ႁူဝ် ၊ ၽူႈၼမ်း ၼႂ်း 2 ၽတူဝ်ႇၸေႃးလႃႉထုၼ်း၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img