ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 / ၽူႈၶၢၼ်ႇပၢၵ်ႇ RCSS တူၵ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ KNU ဢၼ်ယွၼ်းထွၼ်ႈတူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA

ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်တီႈပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် SUMMIT ဢၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ၵႂႃႇမိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ ပူၼ်မႃးၼၼ်ႉ လွင်ႈတေထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၸုမ်း PPST ၊ လွင်ႈယူႇတီႈၸဝ်ႈ သိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 2 RCSS/SSA ၵေႃႈၸႂ်ႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၵေႃႈၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ သပ်းလႅင်း ထတ်းသၢင် ၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း
Photo by – RCSS/ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 2 RCSS/SSA

လွင်ႈ KNU တေထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် SUMMIT ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ် မေႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လုၵ်ႉတီႈၼႂ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်သမ်ႉ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းဝူၼ်ႉတူၺ်းလီလီ ယႃႇပေၼႅတ်ႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵမ်းလဵဝ် ႁႂ်ႈ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉပၼ်ၵမ်းၼိုင်ႈ – ၼႆ။  လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ်လူင်တုၵ်းယွၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်သေ မုၵ်ႉၸုမ်းၶဝ်ၸင်ႇဝႃႈ လွင်ႈတေထွၼ် တူဝ်ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၵမ်ႉၼိုင်ႈ လိၵ်ႈတႄႉၶဝ်တၢင်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်တႄႉ ပႆႇႁပ်ႉ ၵွပ်ႈပႆႇႁပ်ႉလႄႈ ပေႃးဢဝ်လွၵ်းတွၼ်ႈ KNU ဝႃႈၼႆ ပွင်ႇဝႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးၼႂ်း PPST ယူႇ ပႆႇဢွၵ်ႇ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတေႃႈလဵဝ်တႄႉ ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းဢဝ်မိူဝ်းဢုပ်ႇၵၼ်ၶႃႈယူဝ်ႉ ဝႃႈတေ ဢွၵ်ႇႁႃႉ၊ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁႃႉ။ ယင်းလႆႈ ငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်လူင်သေ တေၶိုၼ်းတွပ်ႇပၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃး ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈ KNU ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် တေပႆႇပၼ်ၵႂၢမ်းတွပ်ႇလႆႈ ပေႃးပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 4 တွၼ်ႈ 2 မႃး  တေႁူႉလႆႈယူႇ။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း 4 တွၼ်ႈ 1 ၵူၺ်း ပေႃးႁဝ်းၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈ ၵမ်း 4 တွၼ်ႈ 2 ၸိုင် ၶဝ်တေၶိုၼ်းမႃးတၢင်ႇထိုင်ယူႇယူဝ်ႉ။ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် တေဢွၵ်ႇတႄႉၼႄႇ၊ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼႄႇ  တေႁဵတ်း ႁိုဝ် မၼ်းတေလႆႈမႃးဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းဢေႃႈ။

လွင်ႈ KNU ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်တွၼ်ႈၶဝ် ႁႂ်ႈႁဝ်းလၢတ်ႈတၢင်ၶဝ်တႄႉၵေႃႈ မၼ်းတေယၢပ်ႇ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈတေမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လၢႆလၢႆလွင်ႈ။ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ၊ ၼႂ်းၶဝ်ၶႃႈယူဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈၵႂႃႇၸွမ်း PPST ၼႆ ယူဝ်မၼ်းဢမ်ႇၶိုတ်းဢူၵ်းၶိုတ်းၸႂ်ၶဝ်ႁႃႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉ ၼႆႁိုဝ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢင်ၶေႃႈမၢင်ဢၼ် ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၼႂ်း PPST ၼႆႉ ယူဝ်မၼ်းမႃးႁူမ်ႇငၢမ်း ၼိူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းၶဝ်လႄႈ ယူဝ်ၶဝ်တေႁဵတ်းၸွမ်းယၢပ်ႇႁိုဝ် မၼ်းတေလႅပ်ႈပဵၼ်မွၵ်ႈၼၼ်ႉၼႄႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈထၢင်ႇတႄႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ လိုၵ်ႉလိုၵ်ႉတႄႉၵေႃႈ လူဝ်ႇထၢမ်တူၺ်း တီႈၽူႈတၢင်လၢတ်ႈၶဝ်ၵူၺ်း မၼ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ပေႃးတေႁူႉတႅၵ်ႇလႅင်းတႄႉ တွၼ်ႈၶႃႈတႄႉ ၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈၼႄမွၵ်ႈၼႆႉ။

လွင်ႈဢၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်း PPCM ၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉပဵၼ် KNU ၶဝ် တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄမႃး  ႁဝ်းၶႃႈငိၼ်းဝႃႈတေႃႈလဵဝ် ၼႂ်း KNU ၵေႃႈ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် လိူင်ႈၼႆႉယူႇ။ မိူဝ်ႈလႂ် ၼႂ်းၶဝ်ၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉယႃႇယဝ်ႉ ၶဝ်ၸၢင်ႇၶိုၼ်းမႃးတၢင်ႇ ထိုင်ၼႂ်း PPST ပၢင်ၵုမ်လူင် ၼႂ်းႁဝ်းၶႃႈ 10 ၸုမ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈၼိုင်ႈၵူၺ်းၶႃႈ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ႁဝ်းၶႃႈပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်း KNU ၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၼႆႉႁူဝ်ယွႆႈႁူဝ်ယမ်းမၼ်းတေမိူၼ်ႁိုဝ်။ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းယူႇ။

ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း ပေႃးပဵၼ်မႃး PPCM ၸိုင် လွင်ႈ KNU ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႄႇ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ တေလၢမ်းယၢပ်ႇ ယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ PPCM ၼႆႉ ဝႃႈတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ် တေမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေမီးယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽႂ်တေပႃးၼႆ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလိူင်ႈၼၼ်ႉ သေ ႁႂ်ႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ႁူဝ်ယွႆႈႁူဝ်ယမ်းမၼ်းမႃး၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ။ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းၼႂ်း KNU ၶဝ်၊ ဝႃႈၶဝ်ၶႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ပႂ်ႉထွမ်ႇတူၺ်းသဵင်ၶဝ်ၵမ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ လွင်ႈတေႁူပ်ႉၵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 4 တွၼ်ႈ 2 ၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႈလဵဝ် တေပႆႇပဵၼ် မၼ်းပဵၼ်ၽွင်း တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေဢုပ်ႇၵၼ် ဢေႃႈ။

 

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE