ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း RCSS ဢမ်ႇယွမ်း 200 ပွၵ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီပၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇ ယွမ်း 200 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

SHAN/ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  လူင်းလၢႆး မိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2015 တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီပၢႆယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႉတိုၵ်း RCSS မႃး ဢမ်ႇယွမ်း 200 ပွၵ်ႈ  ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ လူင်းလၢႆး မိုဝ်း NCA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၵႂၢမ်း မၼ်ႈၵတိသၸ်ႉၸႃႇၵၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇ တိုၵ်းၵၼ်ၼႆ ဝၢႆးသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းမႃးယဝ်ႉ ႁဝ်းတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်မႃး မီး 200 ပွၵ်ႈပၢႆယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

 ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်တီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021 ၼႆႉမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

“လွင်ႈပွႆႇၶၢဝ်ႇလိုဝ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းၼမ်ၼႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်း တေဝႆႉ မဝ်မၢင်တႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်း ၵႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇလီ တူၵ်းၸႂ် မီးၶၢဝ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ၵေႃႈလီ ဢမ်ႇမီးၵေႃႈလီ တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းမီးဝိရိယၾၢင်ႉ ဝႆႉယူႇတႃႇ သေႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းမီးၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းမႃးယဝ်ႉ။ ဝၢႆးလင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တီႈၵဵင်းတုင်လႆႈသွင်ဝၼ်းၵူၺ်း သမ်ႉပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ”-  ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA 10 ၸုမ်း ၼႆႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းၼမ်တီႈသုတ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်း RCSS/SSA တင်း KNU  လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တႅဝ်း ႁူမ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)၊ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ALP)၊ တႅဝ်း ႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶျၢင်း (CNF)၊ တပ်ႉသိုၵ်း ယၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ (DKBA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်း-ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ် (KNLA-PC)၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႃးႁူႇ LDU ၊ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း(PNLO)လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး (RCSS/SSA) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ