မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

CJ/ ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9:45 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၶီႇၵႃးမႃး လမ်းၼိုင်ႈသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်း ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၶိူင်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၽၢႆႇၵျွင်း ဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်း မိူင်း  တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈႁၢၼ်ႉ မေးရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ။ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီး။   လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉ မိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ႁဵတ်း တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈႁၢၼ်ႉမေးရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸွမ်းလဵၵ်းမုင်း၊ ၽႃ လႄႈ ၽၵ်းတူ ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈလူႉၵွႆၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆ ယဝ်ႉ။  

“မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးၵူဝ်  ၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇ ၼႂ်း ၼႃး  ၼႂ်းထိူၼ်ႇ တီႈၵႆၵူၼ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ သမ်ႉမႃး တႅၵ်ႇႁိမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယူႇၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈမႆႈၸႂ်ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”-  ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇဝႆႉဝဵင်းၼိုင်ႈ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝဵင်း ဢွင်ႈတီႈၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈ မီးၵေႃႈၸႂ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႃးၸဵမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ဢိၵ်ႇပႃး ၸုမ်းပျီႇတူႉတိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တူင်ႉ ၼိုင်ယူႇသဝ်းၵၼ်ၼမ်သေ လွင်ႈလၵ်ႉၵၼ်၊ ၸူၼ်ၵၼ်၊ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ၊ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉမီးတႃႇသေႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/4/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 7 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ Asia World (ၵျွၵ်ႉမႄး) ဢၼ်ပႂ်ႉ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်းတၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – ၵျွၵ်ႉမႄး – လႃႈသဵဝ်ႈ – မူႇၸေႊ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽူႈ ၸၢႆး 3 ၵေႃႉလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၸွမ်းတိုမ်း/ မုင်း/ ၽႃ ၽူင်ႉတႅၵ်ႇႁူင်ႈမိူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ