Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ပၢင်တိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝူင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ

ပၢင်တိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝူင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈ မိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလႄႈ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ၵိုတ်းၶင်ႉၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ  ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ ႁူဝ်ပူင်းလႄႈ ပၢင်လွင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မၢင်ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း...

မၢၵ်ႇမႅင်း ၽေးယႂ်ႇတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ

ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈၼမ်ႉတႃယွႆႉၸွမ်း မိူဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ တႄႇဢဝ် ပီ 1962 ဝၢႆးၼေႇဝိၼ်း ယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၵေႃႈ တႆးတႄႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 60 ပီပၢႆ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ယင်းပႆႇမွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆယဵၼ်လူင်း။ ယိုင်ႈၶႅၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၵၼ်ႉၸၼ် ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ...

ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၶဝ်ႈတႆး ၸၢင်ႈႁၢႆဝႆး သင်ပွႆႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ

ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆး မီးဝႆႉဝႃႈ “လီပိူဝ်ႈၶဝ်ႈ ယဝ်ႉပိူဝ်ႈငိုၼ်း” ၵူၺ်းၵႃႈ မီးၶဝ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၵေႃႈ ပႆႇပဵၼ်၊ မီးငိုၼ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈ ၵေႃႈ ပႆႇပဵၼ်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတင်းသွင်ပိူင်ယဝ်ႉ။ တေႃႈၼင်ႇ ၸၢႆးမူး မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸိုဝ်ႈ သဵင်ယႂ်ႇ တႅမ်ႈႁွင်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဝႆႉဝႃႈ “ၼမ်ႉၼႂ်းလွၵ်းၼႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထဵတ်ႈထၢမ်လွင်ႈ PDF တီႈၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈတူၼ်ႈတီး

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢႅဝ်ႇသွၵ်ႈႁႃၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးမီးတီႈ  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး   သေၸွပ်ႇထၢမ်လွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်း PDF ။ ၵူၼ်း မိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးတၢင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ သွၼ်ႈယူႇၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝတ်ႉမူဝ်းၵုတ်ႉဝိပတ်ႉသၼႃလႄႈ ၸွမ်းၵျွင်း/ ဝတ်ႉဝႃး လၢႆလၢႆတီႈ  ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးထၢမ်  လွင်ႈၸုမ်း PDF ၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ထၢမ်ဝႃႈ ၸွင်ႇလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆးႁူမ်ႈၵၼ်တူင်ႉၼိုင် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၵၢၼ်သေႉၼႄးလၼ်ႇသူၼ်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ် တၢင်းOnline

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်း ဝူင်ႈဝၢင်ႈမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇဝႃႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  တႅမ်ႈတၢင်ႇ / သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ၽူတ်ႉသ် ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉလူၺ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပႅင်းၸင်းၵၼ် ၊ တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇၵႅၵ်း ၶၢဝ်ႇပွမ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ   ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တူင်ႉၼိုင် သၢၼ်ၶတ်း  ။   ဝၼ်းတီႈ 30/7/2021...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးဝႂ်/ၶွၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသေ  ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ/ ဝႂ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉ   တႄႇၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယၢၼ်ဝဵင်း မွၵ်ႈ...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 1,074 ၵေႃႉ

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 1,074 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 930 ပၢႆ

ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 937 ၵေႃႉ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်း ႁွင်ႇလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ...

ၽူႈၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႉထူၼ်ႈ 5 ပဵၼ်ၽူႈယိင်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၸုပ်ႈတီႈ 1 တွၼ်ႈတႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 6  ၵေႃႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း မီးမႃးထႅင်ႈ 6  ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img