Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉမၢဝ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈမူႇၸႄႈ ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ ႁိမ်းမင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/2/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ့်မၢဝ်းတၢႆ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢၼ်ယၢၼ်ၵၼ်တၢင်း မင်ႇၵလႃႇမူႇၸႄႈ မွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်း။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း နှလုံးလှ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆၼႃႇၼေႃႈ ၶဝ်တေႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ ၵႂႃႇၵိၼ်ၵျေႃႇၵၼ်ၵႂႃႈ။ သမ့်တေမႆႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလုၺ်းၼမ့်ႁဵတ်းၼႆႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်း တီႈမူႇၸေႊ

ႁႅင်းၵၢၼ်မၢၼ်ႈ ဢႃယု 16 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်း ၸူမ်ႁၢႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လၢႆလၢႆၸုမ်းမႃးၸွႆႈငူမ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈမွင်ႇပျေႉၽဵဝ်းၵျေႃႇ ဢႃယု 16 ပီ လုၵ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်း မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 1/10/2022 ဢဝ်ၸူမ်ႁၢႆပႅတ်ႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ လၢႆလၢႆၸုမ်းမႃးၸွႆႈၵၼ်လမ်ႁႃၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ် ၵူၼ်းပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၶဝ်မႃးလူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉတင်းၸုမ်းၼင်ႇၵဝ်ႇဢေႃႈ။...

ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆလွင်ႈၼမ်ႉမႃးပၢင်ႉတီႈတႃႈႁိူဝ်းမၢၼ်ႈႁွင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

တူဝ်တၢႆဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ  လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉမၢဝ်းမႃး ပၢင်ႉဝႆႉ တီႈတႃႈႁိူဝ်းမၢၼ်ႈႁွင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႂ် တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁူႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/4/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း  ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ  လုၵ်ႉတၢင်း မူႇၸေႊ လႆမႃးၸွမ်းၼမ်ႉမၢဝ်းမႃး ပၢင်ႉၶမ်ဝႆႉတီႈတႃႈႁိူဝ်းမၢၼ်ႈႁွင်း...

ၼမ်ႉမၢဝ်းၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ တႄႇထူမ်ႈၶဝ်ႈတၢင်းၾင်ႇဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ မူႇၸေႊ

ၾူၼ်တူၵ်းထႅင်ႈတင်းၶိုၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 19/8/2021 ၼမ်ႉမၢဝ်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ၼွင်းထူမ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ ၼႂ်ၼႆႉ ၼမ်ႉမၢဝ်းၼွင်း ထူမ်ႈထိုင်မၢၼ်ႈတိုင်းလူင်ၽၢႆႇၼႃႈ (ၾၢႆႇဝၼ်းတူၵ်း တၢင်းဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ) ယဝ်ႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ၼမ်ႉပူဝ်ႉၼွင်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ပၢင်ႇၶမ်း၊ ၼွင်ယၢင်း။ ”- ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်ၼႆႉယၢမ်းၸဝ်ႉ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၽွင်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽေးၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးသူၼ် ႁႆႈၼႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇသိုဝ်ႉၵိၼ် သိုဝ်ႉၸႂ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇ ႁိမ်းၼမ်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ၽၵ်း ၶူဝ်းႁႆႈ ၶူဝ်းသူၼ် မွၵ်ႇမၢၵ်ႇ ႁၢႁူဝ် ယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၵမ်ႉထႅမ်ၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/7/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆထႅင်ႈ...

ႁူဝ်သိူဝ်တၵ်ႉယမ်ၶႂၼ်ငဝ်း ၽူႈသူၼ်းတုမ်တီႈမူႇၸေႈ ၸိူဝ်းတူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်းလူႉတၢႆ/ႁၢႆသီႇၵေႃႉ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တၵ်ႉယမ်ၶႂၼ်ငဝ်း ယွၼ်းသူး တိူင်ႇၵၢဝ်ႇပၼ် ၽူႈၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇလႄႈၽူႈၶႅပ်ႇၶၢင်ႈ ဢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ ၽွင်းလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ။ ဝၼ်းတီႈ 19/10/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၽွင်းတေလူင်းသူၼ်းတုမ်ၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၵူႈၸေႈဝဵင်း လႆႈတၵ်ႉယမ်  ၶႂၼ်ငဝ်း ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇပၼ်  လုၵ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇလႄႈၽူႈၶႅပ်ႇၶၢင်ႈ ၵမ်ႉၸွႆႈႁႃသဵင်...

သိုၵ်းၶႄႇ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း ၼႅၼ်ႈၼႃ

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၵူႈႁူး ၵူႈလၢႆႇ ၼႅၼ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃၼႃ  ၵုမ်းၵမ် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ် ။ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ ၵူၼ်းၸပ်း မီးၵႂႃႇ...

RCSS/SSA ဝႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်းပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း  ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ်ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈသိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 3/8/2020 ၼၼ်ႉၶဝ်ၵိၼ်လဝ်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 4/8/2020...

ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ၶႄႇတေမႃးလူင်းတိုၼ်း ႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 50 ပၢႆ ႁူၺ်းသူၼ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်း တႃႇတေမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/03/2018 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ Gold Gaday လႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇမွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ မႃးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ပၢင်သပ်းလႅင်း တီႈလုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸႄႈဝဵင်း၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img