Sunday, July 14, 2024

ႁူဝ်သိူဝ်တၵ်ႉယမ်ၶႂၼ်ငဝ်း ၽူႈသူၼ်းတုမ်တီႈမူႇၸေႈ ၸိူဝ်းတူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်းလူႉတၢႆ/ႁၢႆသီႇၵေႃႉ

Must read

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တၵ်ႉယမ်ၶႂၼ်ငဝ်း ယွၼ်းသူး တိူင်ႇၵၢဝ်ႇပၼ် ၽူႈၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇလႄႈၽူႈၶႅပ်ႇၶၢင်ႈ ဢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ ၽွင်းလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ။

Photo by Sai Main Khon Facebook/ ပၢင်တၵ်ႉယမ်ၶႂၼ်ငဝ်း ယွၼ်းသူး တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး 18/10/2020

ဝၼ်းတီႈ 19/10/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၽွင်းတေလူင်းသူၼ်းတုမ်ၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၵူႈၸေႈဝဵင်း လႆႈတၵ်ႉယမ်  ၶႂၼ်ငဝ်း ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇပၼ်  လုၵ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇလႄႈၽူႈၶႅပ်ႇၶၢင်ႈ ၵမ်ႉၸွႆႈႁႃသဵင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တီႈမူႇၸေႈ ဢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ   ယွၼ်ႉၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတၢင်းရူတ်ႉၵႃးလေႃႈတူၵ်း ၼမ်ႉမၢဝ်းၽွင်းလူင်းႁႃသဵင်တႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ   ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်းပၢႆၼႆႉဝႃႈ- တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉႁႃတၵ်ႉယမ်ယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ၊ ပဵၼ်ၵၢၼ်လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈမွင်ၸႂ် ငဝ်ႈငုၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း သူင်ႇယိုၼ်ႈမႃး။ ႁဝ်းၶႃႈလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼၼ်ႉသေ ႁဝ်းၶႃႈၵိုတ်းၼိမ်တူဝ် ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တႄႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇလူင်းသူၼ်းတုမ်ယဝ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိူင်လူင်မၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် (ၶူဝ်ၶမ်း)၊ ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းပၢင် တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း ၽူႈၸိူဝ်းလူႉသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈသုၵတိငမ်းယဵၼ်။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢင်ၵေႃႈ ၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူး ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by Sai Main Khon Facebook/ ပၢင်တၵ်ႉယမ်ၶႂၼ်ငဝ်း ယွၼ်းသူး တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး 18/10/2020

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/10/2020 ပွတ်းၼႂ်ယၢမ်း 09:30 မူင်း၊ ၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႈ ဢွၵ်ႇလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပိူဝ်ႈတႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၊ တႃႇဢွင်ႇပေႉၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးၽူႈလူင်းသူၼ်းတုမ် လမ်းၼိုင်ႈ လႆႈဝူင်တူၵ်းမႄႈၼမ်ႉမၢဝ်းၵႂႃႇ တီႈတႃႈႁိူဝ်းၼွင်ႁႅၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမၢၼ်ႈႁဵဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။

ၽေးဢုပၢတ်ႈ/ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပွၵ်ႈၼႆႉ 1.ပႃႈသႅင်ႁိူၼ်းၶမ်းၸၢမ်ႇ ဢႃႇယု 46 ပီ၊ လုၵ်ႈယိင်း ၶိင်းလွႆႁိူင်း ၼၢႆးမႆၶမ်းပွႆး ယူႇပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်။ 2.ပႃႈလႃႉၶိၼ်ႇ ဢႃႇယု 46 ပီ ၊ လုၵ်ႈယိင်း ၶိင်းမၢၼ်ႇဢိၼ်ႇဢႅၼ် ၼၢႆးမၢၼ်ႇဢိၼ်ႇဢႅၼ် ယူႇပွၵ်ႉၸၢၼ်း။ 3.ပႃႈၼၢင်းမူၼ်း ဢႃႇယု 43 ပီ၊ လုၵ်ႈယိင်းပူႇလွႆၺႃႇ ၼၢႆးလွႆသူၺ်ႇ ယူႇပၢင်ငႃႉ ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၸိုၼ်ႈၶိူဝ်း ဢႃႇယု 5 ၶူပ်ႇ၊ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢႆးဢၢႆႈၵျေႃႇဢူး ပႃႈမျႃႉဢွင်ႇ ယူႇပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၵေႃႈလႆႈႁၢႆတူဝ်ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (SNDP) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ မွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၵူၼ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်း ၽူႈၵမ်ႉၸွႆႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

 ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈ 18/10/2020 လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶေႃႈတမ်ႇၼွႆႉမွင်ၸႂ်ၸွမ်းၽိုၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ – ၽူႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇလႄႈ ၵေႃႉလႆႈႁၢႆတူဝ်ၸွမ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းပိူင်ပဵၼ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၼပ်ႉယမ်ဝႆႉပဵၼ် ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်းပႃႇတီႇသေယဝ်ႉ ၶုၵ်းထူပ်း ယွင်ႈၵုင်ႇၸွမ်း လွင်ႈလႆႈပွႆႇၽႃႈဢႃႇယုသၢႆၸႂ် လႅၵ်ႈတၢင်ပုၼ်ႈပၢင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵႂႃႇၼၼ်ႉယူႇဢေႃႈ- ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း