Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း ႁိူၼ်းယေးၺႃးသွၵ်ႈတဝ်ဝႆႉ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ မၢင်တီႈမၢင်ဝၢၼ်ႈ ငဝ်းလၢႆးသိုၵ်းသိူဝ် ယဵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း၊ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈၺႃးသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်း ယႃႉၶူဝ်းၶွင်ဝႆႉမၢၵ်ႇမီႈမိူဝ်ဝႆႉ။

Photo by Kyaut Mae Youth- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16-17/10/2020 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မီးတီႈပုင်ႇဝူဝ်း၊ ႁႆးၵုၺ်၊ တွင်ႇထဵၵ်ႈ(လွႆတေး)၊ ႁူဝ်ၼမ်ႉ၊ ဢုမ်ႁိတ်း ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ။

- Subscription -

ၼၢင်းၸၢမ်လႅင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ယိပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉပုင်ႇဝူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ တီႈပုင်ႇဝူဝ်း ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢွၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ပွၵ်ႈမိူဝ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ တီႈဝတ်ႉၼႆႉတႄႉ  ဢမ်ႇ ၵိုတ်းလိူဝ်ၽႂ်သေၵေႃႉယဝ်ႉၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

တီႈၵျွင်းပုင်ႇဝူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွၼ်ႈယူႇဝႆႉမီး 700 ပၢႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈယူႇၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ ယင်းတိုၵ်ႉ ပၵ်းသဝ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈယူႇလႄႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်းယူႇ – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်း 3 ႁဵင်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇသွၼ်ႈသဝ်းၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵုတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်လႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆ လၢႆဝၢၼ်ႈ  ။

ၵွပ်ႈၼႆ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတၢင်ႇဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵွင်းမူးၶၢၼ် တင်း ဝတ်ႉၼွင်သိမ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇၼိမ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉထင်သဝ်းဝႆႉၸွမ်းၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လၢႆတီႈသေ ယႃႉသွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းၶွင် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပေႃးမၢၵ်ႈမိူဝ်    ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ -“ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ  ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉတႄႉ တေပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵုတ်ႇ ၺႃးသွၵ်ႈတဝ်ႈ 6 လင်၊ ဝၢၼ်ႈ ႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၺႃးသွၵ်ႈ 16 လင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ် မွၵ်ႈလင်ႁိူၼ်း 20 လင်ပၢႆၼႆႉ ၺႃးသွၵ်ႈတဝ်တင်းဝၢၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်ၵေႃႈတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈလူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ” – ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႉသိုၵ်းသွၵ်ႈတဝ် မၢၵ်ႇမိူဝ်

ၽွင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်း RCSS ၼၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈလူႉ ၸွမ်းပဵၼ်လၢႆလင် ။ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း 2 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး လုင်းၵျႃႇဢေး ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵျွႆးၵုင်း ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/9/2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-31/10/2020 ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဝၢႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်း တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး RCSS တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး “တၢင်းသွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ” ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈ။

 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉ ၸုမ်းၼိုင်ႈသေ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃးၵူႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း