Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢဝ်လိူင်ႈ

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိုၼ်ႈတႃႇဢဝ်လိူင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းတြႃး ၵျႃႊမၼီႊ  ယွၼ်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်း

ဢိင်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆ လူလၢႆပူၼ်ႉပႅၼ် လူၺ်ႈၼမ်ႉမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၢႆးၼေႇဝိၼ်း ႁုပ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်ႈ 1962 ၼၼ်ႉသေ ဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵွႆးပိၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ် ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်းမိူင်းမႃး တေႃႇၾၢင်ႁၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဵတ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ် မႃးၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႁၢႆ ၵၢႆပဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇလုမ်းလုမ်းယၢမ်းၼႆႉ ၾၢင်ႁၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိူဝ်သင်။ တေႃႉတႄႉမီးၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ “မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်” ဢၼ်ဢၢင်ႈလူမ်းလူမ်းလႅင်ႉလႅင်ႉၼၼ်ႉၵွႆး။ ၸိူင်ႉၼင်ႇႁဝ်းႁၼ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈလႆႈႁူႉၸွမ်းဢမ်ႇၵႂၢင်ႈၵႆ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇမေႃၶၢင်းၸဵပ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇမေႃႁွင်ႉႁႆႈႁိုဝ် ...

ၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉလူင် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ NLD မိူင်းတႆး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ

လုင်းၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉလူင် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းထၢတ်ႈလႄႈၾႆးၾႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ 52(ၵ) ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/9/2021  ဝႃႈ လုင်းၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉလူင် ၵွင်ႉၵၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင်   NUG လႄႈ CRPH ၼႆသေ ပိူတ်ႇလိူင် ဢဝ်ၽိတ်း တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမိူင်းယု။ လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇ NLD တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ၽူႈမီးၸၼ်ႉတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းယု...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လိူင်ႈ(တၢင်းၽိတ်း)ဢၼ်တေဢဝ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႈလုမ်းတြႃးသိုၵ်း မီး 23 ဢၼ်ပႃးတင်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မီႇတီႇယႃႇ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 15/3/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ယူႇတီႈလုမ်းတြႃးသိုၵ်းသေ တေယိပ်းတိုဝ်းၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇၼႆႉပဵၼ်တၢင်းၽိတ်း 23 လိူင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးတင်းလိူင်ႈသိုဝ်ႇ မီႇတီႇယႃႇ။ ၽွင်းၶၢဝ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်း၊ သိုၵ်းတင်းပလိၵ်ႈသမ်ႉ ဢဝ်လၢႆးႁၢႆႉပိုတ်းယိုဝ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢဝ်လၢႆးၵူႈဢၼ်ဢၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶိုၼ်းၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ႁႂ်ႈလႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈသိုၵ်းတင်းပလိၵ်ႈလႆႈဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသေ ႁၢမ်ႈႁႄႉယႃႉၾုင်ၵူၼ်းမိူင်း  ပိုတ်းယိုဝ်းပေႃႉထုပ်ႉတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 2000 ပၢႆလႄႈ လူႉတၢႆၵႂႃႇ 200 ပၢႆ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းၸင်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ -...

သိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 3/2/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇလႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉတီႈလုမ်းတြႃး သပူႇသီႇရိ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ။ ၽူႈဢဝ်လိူင်ႈၸွႆႈတြႃးတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇပဵၼ် ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၶၢဝ်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ် ၵျီႇလိၼ်ႇ ။ ၾၢႆႇလုမ်း ငဝ်ႈငုၼ်း NLD ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလိၵ်ႈဢၼ်ဢဝ်လိူင်ႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၸႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းၸွႆးတြႃး ၽူႈၸၢႆးဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 30/12/2020 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တေဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၽူႈၸၢႆး ဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈဝႃႈ - တိုၵ်ႉယွၼ်းတၢင်းၶႆႈၸႂ်ဝႆႉတီႈ လုမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸႄႈဝဵင်းဝႆႉ။ တေၸွႆးတြႃးဢဝ်လိူင်ႈမၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/12/2020 ၼႆႉ။ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၽႂ်ၼႆ။ ပေႃးၶၢဝ်းၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးမႃးတႄႉ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၼႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယူႇ- ဝႃႈၼႆ။ ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ မီးဢႃယု 33 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်း။...

လုမ်းတြႃးၼမ်ႉၸၢင် ဢၼုယၢတ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၶူဝ်လမ် ဝႆႉတူဝ်တႅၼ်း 5 ၵေႃႉတႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး

  ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆးတြႃးဝႆႉၼၼ်ႉ ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႆႉတီႈ လုမ်းတြႃး ဝႃႈ  ၶႂ်ႈဝႆႉတူဝ်တႅၼ်းတႃႇမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်း ၼႆၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃးၸေႈတွၼ်ႈ ဢၼုယၢတ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဢူးလႃႉထုၼ်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းၸွႆးတြႃးဝႆႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ    ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ လုမ်းတြႃးတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပၼ်ဝႆႉတူဝ်တႅၼ်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး 5 ၵေႃႉ...

ၵူၼ်းမႃးလၵ်ႉပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းမၢၵ်ႇမိူဝ်ၼႂ်းပႃႇပႅၵ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 21/7/2020 မီးၵူၼ်းလၵ်ႉမႃးပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း တီႈၾင်ႇတၢင်း ႁိမ်းပႃႇပႅၵ်ႇ တၢင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီး ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ တေႃႇၶျႄႇရီႇၵျေႃႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ် သီၶဵဝ်လုမ်ႈၾႃႉလိပ်းၶီး ( ရှင်သန်ကမ္ဘာမြေ အစိမ်းရာင်ကွန်ယက် ) ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉမီးၼမ်ႉၸႂ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း ႁႂ်ႈထိုင်တီႈပၢင်ႇပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းပုၼ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။ “ ပေႃးၵႂႃႇထႅင်ႈဢမ်ႇၵႆၵႃႈႁိုဝ် ပေႃးတေထိုင်တီႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းယူႇယဝ်ႉၶႃႈၼႃႇ။  ပိူၼ်ႈပေႃးဝႆႉပၼ်တီႈပႅတ်ႈယုၵ်ႉယၢၵ်းယဝ်ႉ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈထိုင်တီႈမၼ်းယူႇ။...

ၵူၼ်းမိူင်းလိူတ်ႇမႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထုၵ်ႇလႆႈၵႄႈလူၺ်ႈလၢႆးငမ်းယဵၼ်

ဢိင်ၼိူဝ် ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးႁူဝ်မူမ်ႈပိူၼ်ႈတဵၵ်း- ႁူဝ်လဵၵ်းပိူၼ်ႈဝႄႈ သေတႃႉၵေႃႈ ယိုင်ႈတဵၵ်းယိုင်ႈမႅၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၽိတ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/07/2020 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လၢႆဝၢၼ်ႈလၢႆဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတူင်ႉၼိုင် ဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ်...

တပ်ႉသိုၵ်းဢဝ်လိူင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈလႄႈ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၼႄးယႃႉႁူဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလွမ်ႉဝႆႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၵႂႃႇမႃး ပႆတၢင်းယၢပ်ႇလႄႈ ယႃႉႁူဝ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းလွမ်ႉဝႆႉ တီႈၸေႈဝဵင်း သီႇသႅင်ႇ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိၵ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 13/3/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉပလိၵ်ႈ သိုပ်ႇၾူၼ်းႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈ လုမ်းတြႃးၼႆလႄႈ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢဝ်လိူင်ႈတၢင်ႇလုမ်း။ တေႃႇၶဵဝ်ႇၶဵဝ်ႇဝိၼ်း ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈသူၼ် ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပလိၵ်ႈ သိုပ်ႇၾူၼ်းမႃးတီႈၶႃႈဝၼ်းတီႈ 13 ၵၢင်ၼႂ်။  ၸင်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ...

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈမိူင်းလႅတ်ႇတိၼ်ႇဢမေႊရိၵ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်း“ၸွႆးတြႃး” တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇလႄႈ ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း မိူင်းလႅတ်ႇတိၼ်ႇဢမေႊရိၵ ဢဝ်လိူင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၶိူဝ်းၵူၼ်း တၢႆပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် တၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉသေ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်း “ၸွႆးတြႃး” တီႈလုမ်းတြႃး မိူင်းဢႃႊၵျိၼ်ႊတီႊၼႃႊ ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ လႄႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  ဢိၵ်ႇပႃးတင်း သႅၼ်းၽူႈၼမ်းလၢႆလၢႆၵေႃႉ -ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇမၢႆမီႈလုမ်းတြႃးလုမ်ႈၾႃႉမီးဝႆႉဝႃႈ  လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ရႃႇၸဝၢတ်ႈသိုၵ်း၊ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ႁၢႆႉႁႅင်းတီႈလႂ်မိူင်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ယိုၼ်ႈလိူင်ႈတၢင်ႇတီႈလုမ်းတြႃး လႆႈၵူႈတီႈ၊ ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ...

တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈ လၢႆလၢႆၸုမ်းလၢႆလၢႆၵေႃႉပႃးၸဵမ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢီႊရႃႊဝတီႊ   

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆးတြႃး ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ဢီႊရႃႊဝတီႊ   လူၺ်ႈမၢတ်ႈတြႃး ၆၆ ဃ ၼႄးဝႃႈ တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼၼ်ႉ  ၸပ်းၾၢႆႇ၊ ဢမ်ႇယူႇၵၢင် ဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်း ဝႃႈၼႆ။ တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇဢမု ၶၻီးဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉတတႃးလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 22 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ၾၢႆႇႁူင်းပလိၵ်ႈ ႁွင်ႉၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img