ၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉလူင် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ NLD မိူင်းတႆး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ

89

လုင်းၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉလူင် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းထၢတ်ႈလႄႈၾႆးၾႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ 52(ၵ) ။

လုင်းသႅင်တိပ်ႉလူင် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸႄႈမိူင်းတႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/9/2021  ဝႃႈ လုင်းၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉလူင် ၵွင်ႉၵၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင်   NUG လႄႈ CRPH ၼႆသေ ပိူတ်ႇလိူင် ဢဝ်ၽိတ်း တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမိူင်းယု။

လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇ NLD တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၽူႈမီးၸၼ်ႉတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းယု ၵေႃႉၼိုင်ႈႁဵတ်းၽူႈပိုတ်ႇလိူင် ၸွႆးတြႃးလုင်းသႅင်တိပ်ႉလူင်ၶႃႈဢေႃႈ။ ဝႃႈၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇၼႆႉ ပၼ်ႁႅင်း  NUG – CRPH ႁူၺ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်းၼႆသေ ပိုတ်ႇလိူင်ႈဝႆႉ ၼႆဢေႃႈ။”- ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉလူင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ။ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇတီႈၼင်ႈၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း သေ ဢွင်ႇပေႉထႅင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းသေ ဢႅဝ်ႇလမ်းတီႉၺွပ်း ၽူႈၼမ်းလႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇၵူႈၶႅင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဢိၵ်ႇ ၽွင်းတႅၼ်းၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ။

ယၢမ်းလဵဝ်  ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး တွၵ်ႇတိူဝ်ႇလိၼ်းထုတ်ႉ၊ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၼ်ႊတႃႊငိုၼ်းတွင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼွင် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊထုၼ်းလႅင်ႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းသေ ဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း ၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ