Sunday, July 21, 2024

သိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 3/2/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇလႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉတီႈလုမ်းတြႃး သပူႇသီႇရိ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉလႄႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ

ၽူႈဢဝ်လိူင်ႈၸွႆႈတြႃးတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇပဵၼ် ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၶၢဝ်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ် ၵျီႇလိၼ်ႇ ။

- Subscription -

ၾၢႆႇလုမ်း ငဝ်ႈငုၼ်း NLD ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလိၵ်ႈဢၼ်ဢဝ်လိူင်ႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၸႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ် လိၼ်းထုတ်ႉဢူး ဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁိူၼ်း လိုဝ်ႈသဝ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢၼ်မီးတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ႁၼ်မႅၼ်ႈ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ Icom တီႈၵူၼ်းပႂ်ႉၽၵ်းတူ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈမၼ်းၼၢင်း၊ တီႈၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။  ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ ၶိူင်ႈသိုဝ်ႇသၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းၼၢင်းဢဝ်မႃးၸႂ်ႉလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင်လႄႈ ၽိတ်းမၢႆမီႈ။ ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇထိုင်လုမ်းတြႃး ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈ လၵ်ႉလွမ်ဢဝ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈမႃးၸႂ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉသမ်ႉ ၺႃးၸွႆးတြႃးလူၺ်ႈပၵ်းပိူင် ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈၽေးသၽႃႇဝ ။ ပဵၼ်ၸွမ်ႁၢၼ်မျိၼ်ႉၼၢႆႇ ၵေႃႉဢဝ်လိူင်ႈတၢင်ႇလုမ်း။ ၸိၼႄးဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼၼ်ႉ ၽွင်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလူင်းသူၼ်းတုမ်တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၽူႈသူၼ်းတုမ်ၶဝ် လူၺ်ႈဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈ ဢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼႆႉသေ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ – ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈတီႈဝဵင်းသပူႇသီႇရိ ၼေႇပျီႇၼေႃႇႁပ်ႉလိူင်ႈဝႆႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းထၢမ်ၶဝ် တၢင်းဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၶင်တူဝ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဝႆႉတႃႇ14 ဝၼ်း။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸီႉၼႄးဝႃႈ ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ  ၊ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢမ်ႇထတ်းပၼ်ၶိုၼ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇပေႃးၸႂ်သေ ဢွၵ်ႇၼေၵၢင်ၸႂ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း၊ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ် ၼႆသေ ဝၼ်းတီႈ 1 /2/2021 ၼၼ်ႉ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈ ၽွင်းလူင် ဢိၵ်ႇၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸႄႈဝဵင်း ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ယုၵ်ႉဢဝ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ 1 ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၽွင်းငမ်း တင်ႈဢဝ်ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းတေႃႇထိုင်ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း ၊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်ၵုမ်သၽႃး ဢၼ်ဢၢၼ်းတႄႇၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၸုပ်ႈမႂ်ႇၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႉၵၢၼ်ႁၢမ်းႁၢတ်ႈပႅတ်ႈသေ ဝၼ်းတီႈ 3/2/2021 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶိုၼ်းပွႆႇတူဝ်ၽူႈတႅၼ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း