Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တီႈၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ (ၽူးဝႃး)

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ (May Day) တီႈလုမ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ (သႃႇလႃးၵၢင်) ၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။ ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်း တီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ဢွၼ်ၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၽွင်းပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ပေႃးတေၾိုၵ်းလၢတ်ႈၶိုၼ်းၵႂၢမ်းတႆးလႄႈ ႁူႉလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် 11/03/2024 ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) တီႈမူႇဝၢၼ်ႈသီဝူဝ်ငိုၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈဝတ်ႉသီဝူဝ်ငိုၼ်း ဢိူင်ႇထသႃလႃး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ပွၵ်ႈၵမ်း...

ၽူဝ်တႅင်းမေးတၢႆယဝ်ႉ ၺွပ်းလုၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆၽွမ်ႉၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 23/04/2024 ၸၢႆးၸၢၼ်းထူၺ်း ဢႃယု 38 ပီ ဢဝ်မိတ်ႈ တႅင်းမေးၼၢင်းမၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်းဢွၼ်ႇ ဢႃယု 29 ပီတၢႆထင်တီႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉၺွပ်းဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၸၢႆးထၼၽူၼ်း ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ၊ တူဝ်မၼ်းၵေႃႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႇၽႅင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇထႆး ၵူၼ်းလၢၼ်ႉၼႃး...

မိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းၾုၼ်ႇၵႂၼ်းၼႃသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 9/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း 20 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉ မိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးလူမ်း ဢၼ်ဝူၺ်ႇ ႁင်ႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ပႅင်းၶွၵ်ႉပူတ်ႉသ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇ IQAir တႅၵ်ႈတူၺ်းၸိုင် ၼိုင်ႈၵျုပ်ႉပိၵ်ႉမီႊတႃႊ(ၼိုင်ႈလုၵ်ႈပၢတ်ႇမဵတ်ႉ) ၼႆႉ ၾုၼ်ႇၼႃ 203 မၢႆႊၶရူဝ်ႊၵရမ်ႊ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ သင်ဝႃႈ ၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၸိုင်...

ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ႁႅင်းၵၢၼ်

ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 10 ၸုမ်းပၢႆ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ႁႅင်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 4/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 5 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းထႆး) ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈႁိမ်းၽၵ်းတူတႃႈပႄး...

မႄႈသၢင်ႇလွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ဢဝ်ငိုၼ်းႁၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ

ပီၼႆႉ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 တီႈ မၢင်ဢွင်ႈတီႈ ပေႃႈမႄႈသၢင်ႇ လွင်း - ၵူၼ်းၶဝ်ႈပွႆး ၵႆႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း - ၾူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတူၵ်းႁၢႆၼမ် ယွၼ်ႉဝႆႉမဝ်မၢင်။ ပူၼ်ႉမႃး  ဝၼ်းတီႈ 23/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မႄႈသၢင်ႇလွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁွင်ႉၼမ်ႉ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ...

EAO 7 ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ EAO 7 ၸုမ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉယုမ်ႇယမ် NCA ၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၼႂ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ -“ ယၢမ်းလဵဝ် ၶွပ်ႇပိူင်ၵၢၼ်မိူင်းၵႅပ်ႈသေယဝ်ႉ ၶွပ်ႇပိူင်သိုၵ်းၼႂ်း မိူင်းၵႂၢင်ႈဝႆႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ ပိူင်းၼႄဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ တိုၼ်းပႆႇၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း။ ၸုမ်းႁဝ်း 7 ၸုမ်းတႄႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဝႆႈသႃ ထၢတ်ႈတေႃႇၽြႃး တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ  

ၵူၼ်းမိူင်းထႆးလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႈသႃ ထၢတ်ႈတေႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈဝႆႈသႃ ဢမ်ႇယွမ်း 2 သႅၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5 - 8/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းထိုင် 9...

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (Child's Dream Thailand Network) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇပွင်  ပဵၼ်လႆႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3/1/2024 ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈ ၾၢႆႇၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (Child's Dream Thailand Network) တႄႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵဵင်းမႂ်ႇ ႁႃငိုၼ်းၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွတ်းႁွင်ႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်း ႁွင်ႇထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/11/2023 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းထိုင် 11 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း (ၼႂ်းဝၼ်းလူႇတၢၼ်း သၢင်ႇၵၢၼ်း ၵထိၼ်ႇ လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း) ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ လူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်...

ၵေႃႉပဵၼ်ၼႃႉၶူၺ် (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) ၶႃႈႁႅမ်လၢၼ်ၸၢႆး ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇတၢႆ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ဢႃယု 26 ပီ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၶႃႈႁႅမ်ၶိုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်လၢၼ်ၸၢႆး ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇတၢႆသေ ပႅတ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပၼ် ၼႃႈႁိူၼ်းတႃယေး ။ ဝၼ်းတီႈ 15/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉယၢမ်ႈပဵၼ်ၼႃႉၶူၺ် ဢွၼ်ႇၸၢႆးၸွမ်...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းပႆႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸွမ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ 4 ၸိုင်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈၵၼ် ယဝ်ႉၼႂ်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2023 ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၵူၼ်း မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ၊ မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃး လႄႈ မိူင်းဝႅတ်ႇၼၢမ်း...

ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်တူဝ် ႁွပ်ႇႁူဝ်ပေႃႈထဝ်ႈၺူဝ်ႇ (SSA ၵဝ်ႇ) ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/6/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈ လုၵ်ႉလၢင်းၼၢင်းမေးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉ တီႈၸမ်/ ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ပေႃႈထဝ်ႈၺူဝ်ႇ ဢႃယု 86 ပီ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၵဝ်ႇ SSA ၵႂႃႇ တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ မူႇဝၢၼ်ႈမွၼ်း ဢိူင်ႇသၼ်ၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်းၽႅင်း...

ပၢင်မႅတ်ႉတႃႇထမ်း ၸဝ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉၼႆႉ  

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇထမ်း/ တြႃး တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉ တေထိုင် ၼႆႉ ၾၢင်ႉထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁၢမ်ႈၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းယႃႈၵႂႃႇ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11/6/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၸိုင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမႅတ်ႇ တႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸၢဝ်းထႆး၊...

ပီၼႆႉ လွင်ႈပႆၶိုၼ်ႈလွႆသုထဵပ်း (မျႃႉသပိတ်ႈ) တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်းယႂ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈငႄႈႁိၵ်ႈႁွႆး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ မီးၼၼ်ႉသေ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းၽိတ်ႈ (ဝၼ်းတုမ်းသိလ်) လိူၼ်ႁူၵ်း မူၼ်းၸိုင် တေဢွၼ်ၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆသုထဵပ်ႈ (မျႃႉသပိတ်ႈ) ၵူႈပီလႄႈ ပီၼႆႉ တေယႂ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ လိူဝ်ၵူႈပီ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 2/6/2023 ၸိုင် ပီႈၼွင်ႉထႆး၊ ယူၼ်း(ၵူၼ်းမိူင်း) လႄႈ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢိၵ်ႇပႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img