Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵဵင်းတုင် ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ 80 ထတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉ

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 50 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်း ၶိုၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဢၢၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း ၸဝ်ႈသူၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ 80 ထတ်းပၼ်ႇမူၼ်း ၊ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢမ်ႇၽွမ်ႉ။ ဢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၵဵင်းတုင် ယိုတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ် တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်း တႃႇ 55 ဢေႊၶိူဝ်ႊ  ဢၢၼ်းတေဢဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းႁူင်းၵၢၼ် (စက်မှုဇုန်)  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ...

RCSS ႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ ယိုဝ်ႈမႅၼ်ႈၵႃး ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ လႆႈယိုဝ်းမႅၼ်ႈ ရူတ်ႉၵႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈ တွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း၊ ဢၼ်ပႃးၶွမ်ႊမသျိၼ်ၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းသေ ၵႂႃႇတၢင်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပႃး ၶွမ်ႊ မသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁဵင်ပၢႆ ဢၢၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ  ဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉ တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်  ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မီး   1,000 ပၢႆ ပဵၼ်သိုၵ်းၼႃႈမႂ်ႇလွၼ်ႉလွၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင် ယူႇသဝ်း ပွတ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ပူၼ်ႉ 90 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/9/2020 – 10/10/2020 ၼႆႉထႅမ်ၾွမ်ႊပိူင် 3 (က) သေ  ယိုၼ်ႈယွၼ်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵၼ်တပ်ႉယူႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ယဝ်ႉ ၶိုၼ်ႈယူႇၼိူဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ သွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း ဢဝ်ၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်း မီးယူႇတီႈဝတ်ႉ 3 ႁဵင် ပၢႆၼၼ်ႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ။ ထုင်ႉၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈဢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လၢႆမိုဝ်ႉလၢႆၵမ်း၊...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႄးပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းသိုၵ်းတႆး RCSS ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယိုဝ်း

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းယေးရူတ်ႉၵႃးလုၵွႆ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ် RCSS ယိုဝ်း လွင်ႈၼႆႉသိုၵ်းတႆးတွပ်ႇၵႄႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယိုဝ်း။ မၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး ဢိူင်ႇၶၢင်ႈၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/10/2020 ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ သိုၵ်း RCSS/SSA ။  ဝၼ်းတီႈ 6/10/2020 ၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် 2 လမ်း လေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ သွင်ၾၢႆႇၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉႁဵင် လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်လူမ်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 7/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ 2 လမ်း...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ရူတ်ႉၵႃးလူႉၵွႆ ၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၸွမ်းႁွႆးတိၼ် RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ သီႇႁူးႁႃႈတၢင်း တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ ၊ ရူတ်ႉၵႃး လူႉၵွႆလၢႆလမ်း တူဝ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 4/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ပႃႈၶမ်းၼုမ်ႇ...

RCSS ဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢမ်ႇလႆႈလၵ်ႉပၢႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇတပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS 20 ၵေႃႉ လၵ်ႉပၢႆႈလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းဝႃႉ ၵုမ်းတူဝ်လႆႈသေ သူင်ႇပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉမၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS တွပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/7/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS 20...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေၶိုင်ပၼ်တႃႇပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈဝႆးဝႆး သင်ဝႃႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈ ပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် မီးၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူဝ်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈမႃးႁဵတ်းၸိုင် ယိုၼ်ႈတၢင်ႇဝႂ်ယွၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽူႈၸိသင်ႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇမၢႆမီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢူးဢွင်ႇ ၵျေႃႇၸၢၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇမိတ်ႉၸိမ ဝႃႈ -  “ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယင်းပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ သေတႃႉ သင်ဝႃႈၾၢႆႇတၢင်း ၽူႈၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် MNA ႁပ်ႉဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ  မိူဝ်းတႃႈၵုင်ႈ ၵမ်းထူၼ်ႈသွင်

ဝၼ်းတီႈ 12/5/2020 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၼႆႉ ၶိူင်ႈမိၼ် Myanmar National Airlines တၢင်ႇဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 67 ၵေႃႉ ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိူဝ်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်တႄႉတႄႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသၢႆၵၢၼ်မိၼ်တၢင်ႇမိူင်း ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶၢင်ႉၶမ်ဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း ။...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တိၺွပ်းမေးၼၢင်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ

 ၸွမ်းၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉသေ လူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈထႆး ၸိသင်ႇတပ်ႉပလိၵ်ႈထႆး တိၺွပ်းဢဝ်မေးၼၢင်းလႄႈလုၵ်ႈလၢင်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး တၢင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်ႁႄႇလီႇၶွပ်ႇတႃႇ သူင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/12/2019 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ပလိၵ်ႈထႆး ဢဝ်တူဝ် မၼိၼ်းၸႃႇၽိဝ်ႇ (ဢႃယု 39 ပီ) ၊  လုၵ်ႈယိင်း မၸေႃးပျေႉသျိၼ်ႇ (ဢႃယု 11 ပီ) ...

Latest news

- Advertisement -spot_img