RCSS ဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢမ်ႇလႆႈလၵ်ႉပၢႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇတပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS 20 ၵေႃႉ လၵ်ႉပၢႆႈလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းဝႃႉ ၵုမ်းတူဝ်လႆႈသေ သူင်ႇပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉမၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS တွပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

Photo by – Jai Tai Rebel/ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/7/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS 20 ၵေႃႉ လၵ်ႉပၢႆႈတပ်ႉသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းဝႃႉ ၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ မွပ်ႈပၼ်တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “လွင်ႈၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈ၊ ၶဝ်ဢဝ်တီႈလႂ်သေမႃးဢွၵ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၶဝ်ပဵၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်ၼႆ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၶဝ်ဢွၵ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈတၢင်း ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶဝ်။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉသေ သမ်ႉမႃးဢွၵ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းဢမ်ႇလီပဵၼ် မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ပႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၸၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၶဝ်မႃးဢွၵ်ႇၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းဢမ်ႇၵိုင်ႇတင်းၸၼ်ႉၶဝ်” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတႄႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၶွင် RCSS လၵ်ႉပၢႆႈလႄႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ မွပ်ႈပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်း လၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းဝႃႉၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈယဝ်ႉ မွပ်ႈပၼ်တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်၊ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းဝႃႉ UWSA တင်းႁဝ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶဝ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်တင်ႈၸႂ်ၶႂ်ႈယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင် ၶႂ်ႈၵဝ်းႁဝ်းၶႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇ RCSS တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- လွင်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းလၵ်ႉပၢႆႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီး၊ ယူႇတီႈၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS ၵေႃႈ ထတ်းထွင်တူၺ်းလီယဝ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း သူၼ်းဢီးတႃႇတေပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE