ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇ တေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပီ 2020 ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ။ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသူၼ်ၸႂ်။

Photo by – Hhin Lont/ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/7/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7/8/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊတေမႃးၼႆႉ။

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵၼ် ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ႁႂ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉသေၵႂႃႇတူၺ်းပၼ် ၸွင်ႇမၼ်းပႃးၸိုဝ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇပႃး။ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ/ မႄႈႁဝ်း ၸွင်ႇၽိတ်း၊ ပီလိူၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆ။ ပေႃးဢႃယု တဵမ် 18 ပီယဝ်ႉၼႆ မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ သုၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၼႆႉ 5 ပီ ၸင်ႇတေမီးၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵူၺ်း တွၼ်ႈတႃႇ တေလိူၵ်ႈၽူႈတၢင်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇဝႆႉ တၢင်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း သႂ်ႇၸႂ်ၵၼ်ပႃးၽွင်ႈၶႃႈ ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼႄၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးၶမ်းဢွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင်ၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၽွင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းသႂ်ႇၸႂ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်း ဝႃႈၸွင်ႇပႃးၸိုဝ်ႈႁဝ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇပႃးၼႆ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ပႅတ်ႇ (August)။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်း မိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးတၢင်းၼႆႉ ၵႂႃႇတူၺ်းပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈႁဝ်း။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၸႂ်ၵၼ်သေ ၵႂႃႇတူၺ်းၵၼ်၊ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၼၵ်းၼႃသင်ၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတူၺ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတူၺ်း 2 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၶဝ် တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈပၼ် 2 ပွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ လႄႈ ၵွၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵၼ်ဝႆႉ ၸဵမ်ၸဝ်ႉၸဵမ်ၸဵဝ်း ပေႃးဢမ်ႇပႃးၸိုဝ်ႈႁဝ်း၊ ၸိုဝ်ႈႁဝ်းၽိတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄးလႆႈၸဵမ်ၸဝ်ႉ။ ဝႂ်ယိုၼ်ႈလဝ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ တေမီး 3 ဝႂ်။ တေပဵၼ်ဝႂ်ယိုၼ်ႈလဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇပႃး ႁႂ်ႈယိုၼ်ႈလဝ်ႈတၢင်ႇယွၼ်းၸိုဝ်ႈႁဝ်း၊ ၸိုဝ်ႈႁဝ်းၽိတ်း ႁႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းတၢႆ ဢၼ်ပႃးမႃး ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈထွၼ်ႇဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ” ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းဢၼ်မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်းမီး မွၵ်ႈ 35 သႅၼ်ၵေႃႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵၢမ်ႇပေႃးၸတၢႆး ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပႃႇတီႇဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တင်းမူတ်းတေမီး 30 ပၢႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးပႃႇတီႇတႆး 2 ပႃႇတီႇလႄႈ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တေမီးၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ 184 တီႈ။ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈတႃႇသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မီး 12 ၶဵတ်ႇ၊ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ တႃႇသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း မီး 55 ၶဵတ်ႇ၊ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈတႃႇသၽႃးၸႄႈမိူင်း မီး 110 ၶဵတ်ႇ လႄႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈတႃႇ ၽွင်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီး 7 တီႈ (မိူင်းၶၢင်၊ ၵယၢၼ်း(ပတွင်ႇ) မၢၼ်ႈ၊ လႃးႁူႇ၊ လီႇသူး၊ ဢၶႃႇလႄႈ ၼွင်) ။

တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉတႄႉ မီးၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ 1,171 ၶဵတ်ႇ။ (တွၼ်ႈတႃႇ 5 ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈလႆႈ (၀င်မရ ၅၄ မြို့နယ်) မိူင်းလႃး၊ ပၢင်သၢင်း၊ မိူင်းမႂ်ႇ၊ ၼႃးၽၢၼ်း၊ ပၢင်ဝၢႆ တႄႉ ပီ 2020 ၼႆႉ ၸွင်ႇတေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈႁိုဝ်ဢမ်ႇၸတ်း ယင်းပႆႇႁူႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်)

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD သမ်ႉ တေၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇ 1,131 ၶဵတ်ႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE