Saturday, July 20, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မႃးလူင်းဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15 ယိုၼ်ႈယွၼ်း သုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တီႈၵဵင်းမႆႇ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မႃးလူင်းဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15 ယိုၼ်ႈယွၼ်း သုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 တီႈၵဵင်းမႆႇ မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တႃႇမွၵ်ႈၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ယိပ်းဝႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းၸွမ်းပိူင်သေ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်း။ 

Photo: SHAN ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိူဝ်းမႃးထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/7/2020 တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 26/07/2020 ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁပ်ႉတႅမ်ႈထႅမ် ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15 တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ မႃးယိုၼ်ႈယွၼ်းတႅမ်ႈထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ တင်းမူတ်း တီႈဢေႇသုတ်းဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ဝႂ်လူႉဝႂ်ၵွႆ၊ ဢၼ်မီးဝႂ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸွမ်းပၵ်းၸွမ်းပိူင် ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁပ်ႉႁဵတ်း/ ယိုၼ်ႈယွၼ်းၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈၼိုင်ႈၶိုင်ႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၶူးသၢႆလိူၼ်ၶမ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (MLC) လၢတ်ႈဝႃႈ- “ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈတႄႉတႄႉ၊ ၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး ပေႃးဝႃႈဢႃႇယုႁဝ်းတဵမ် 18 ယဝ်ႉ ႁဝ်းမီးသုၼ်ႇမီးသဵင်၊ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဝ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႆႈၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းယႃႇပေသုၼ်ႇႁဝ်းလႆႈ လူႉသုမ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇၼႆႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မၼ်းတေပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းႁဝ်း၊ ပႃႇတီႇၼႆႉၶဝ်မီးပေႃႇလသီႇၶဝ်၊ ၶဝ်တေႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၵေႃႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလီလီ။ ႁဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းယဝ်ႉ ႁၼ်ဝႃႈပႃႇတီႇၼႆႉပေႃႇလသီႇၶဝ်လီ၊ ၵူၼ်းၵေႃႉၼႆႉၵေႃႈၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလီ၊ ႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မၼ်းတေမႃးၸွႆႈႁဝ်းလႆႈ၊ မႃးဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်း လႆႈၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၵိုင်ႇလီတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ”-ဝႃႈၼႆ။

Photo: SHAN ၽွင်းထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15 ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/7/2020

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၵၢၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်လၢႆး ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ၊ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈဢမ်းၼၢၸ်ႈပၢၼ်သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉမၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ၊ မၼ်းဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း။ ၵမ်းၼႆႉမၼ်းပဵၼ် ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇတွတ်ႈပၼ်ၸုမ်း ပႃႇတီႇၼၼ်ႉလႆႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်မႃးယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းမီးတိုဝ်ႉတၢင်းယူႇၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈယႃႇပေလူင်လိုမ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ပီႈၼွင်ႉတႆးၸိူဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈၼႆႉ တေလႆႈမီးတၢင်းၶတ်းၸႂ် ထုၵ်ႇလီလႆႈမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်၊ လွင်ႈၼႆႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်သေၵမ်း”-ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၶမ်းဢိင်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ပေႃးပဵၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇၼႆႉ တေလႆႈၵႂႃႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ။ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတင်းသဵင်ႈဝႃႈ ယႃႇပေပၼ်လုတ်ႈ ႁၢမ်းသုၼ်ႇႁဝ်း သဵင်ႁဝ်း၊ 5 ပီၸင်ႇတေမီးတိုဝ်ႉတၢင်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေလႄႈ မႃးတွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်သေၵမ်း”-ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ထႅင်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/07/2020 ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး ယင်းပႆႇႁူႉၵၼ်ၼမ်၊ ပႆႇမႃးၵၼ်ၼမ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇၵႆ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးလႄႈ တေႁပ်ႉတႅမ်ႈထႅမ်ပၼ် ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15 ထႅင်ႈ ဝၼ်းသဝ်တင်းဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ (1-2/8/2020) ၼႃႈၼႆႉ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းၸၼ် 3/8/202 ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇယိုၼ်ႈတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ – ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: SHAN ၽွင်းထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15 ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/7/2020

ၽိုၼ်ဝႂ် ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တေလႆႈဢဝ်ၵိုၵ်းၵပ်းၸပ်းတူဝ်မႃးၼၼ်ႉ ပၢတ်ႊသပွတ်ႊ သီလႅင် မီးဢႃႇယု၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပပ်ႉသီၶဵဝ် (CI) မီးဢႃႇယု၊ တင်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်/မၢႆၾၢင် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ)။ ဝႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈထၢႆႇၽိုၼ်မိူၼ်မႃး ဢၼ်လႂ် 2 ၸုမ်ႇ/ၶျုတ်ႉ။ ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် တႅမ်ႈထႅမ်ပၼ် ဝႂ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင်-ၼႆယဝ်ႉ။  

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/07/2020 ၼၼ်ႉ မူႇၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်သေ ႁၼ်ဝႃႈ- ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေတႅမ်ႈ ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ ဢိၵ်ႇ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေၵပ်းသိုပ်ႇလုမ်းၽွင်းတၢင်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇႁၼ်လီလႆႈၸႂ်ႁူမ်ႈတႅပ်းတတ်း သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၸွႆႈထႅမ် တႅမ်ႈတၢင်ႇပၼ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ။ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႆႉယူႇ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၵၢၼ်ထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း ဝႆႉၵူၺ်း။ ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တေသူင်ႇၵႂႃႇ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း၊ လုၵ်ႉတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း သိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇထိုင်တီႈၾၢႆႇ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၽႂ်ၸႄႈဝဵင်းမၼ်း။ ပေႃးဝႃႈထတ်းထွင်တူၺ်း ၸၢႆးၼႆႉ ၼၢင်းၼႆႉ မီးသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း ၶူပ်းငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇသူင်ႇမႃးၶိုၼ်း တီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းထႆး၊ ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼႆႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း ၼႆယဝ်ႉၸင်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႆႈ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်ႊ 089 6366895 ၊ 085 7174906 ၊ 081 4837912

Photo: SHAN ပၢင်ထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15 ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/7/2020

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2020 ။

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈ 03/07/2020 ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ပၢတ်ႊသပွတ်ႊ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇဝႆႉပၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၊ ၸိူဝ်းမီးသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း (ဢဵင်ႇထွင်ႇၸုၸႃႈယိၼ်း မိူင်းႁဝ်း) ၼၼ်ႉ တၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႂ် တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၵႂႃႇလႆႈယဝ်ႉ၊ ႁႂ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႊသ်ၼႃႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းယူႇတီႈ ၵဵင်းမႆႇ၊ လမ်းပုၼ်း လမ်းပၢင်း၊ ဢုတ်ႇတရတိတ်ႇ၊ ၽရႄႉ၊ ၼၢၼ်ႉ၊ ၽယဝ်း၊ ၵဵင်းႁၢႆး၊ မႄႈႁွင်ႈသွၼ်တႄႉ တိတ်းတေႃႇၸူး လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ (မျၢၼ်ႇမႃႇၵွင်ႇၸိတ်ႉဝုၼ်ႇယူင်း) ဢၼ်ပၵ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇ လုမ်းၽွင်းတၢင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းတေတိူဝ်းငၢႆႈလူမ်ဝႆးလီ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း