Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၼ်ႈ

ထႆးတၵ်ႉ “မၢၼ်ႈ” တၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းပီၼႆႉ

 ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊ ဢထ်ႉ တၵ်ႉဝႃႈ ပေႃးမျႃႉဝၻီႇတႅၵ်ႇ  ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ ၼႂ်းပီၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၼၵ်းၼႃ  ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉသူင်ႇဢွၵ်ႇလႄႈၼမ်းၶဝ်ႈသေႁၢႆလူႉ(သုမ်း) 1 ပီ သႅၼ်လၢၼ်ႉ ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈႁပ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းၼၵ်းၼႃ ဢိၵ်ႇတင်းပၼ်ႁႃၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး  4 ၾၢႆႇ လႄႈ တေႃႇၼႃႈပၢင်တိုၵ်း 4 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ ယၢမ်းၼႆႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သုမ်းပိုၼ်ႉတီႈ 60 -...

ထႆး ဢႃႊသျဵၼ်ႊလႄႈၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

လၢႆၽၢၵ်ႈသူၼ်ႇၼႂ်းထႆး ၶႅင်ႇၵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်ႈၵႂႃႇမီးဢူငဝ်းလႄႈမီးသူၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ။ ႁူမ်ႈဝႃႈတင်းမူတ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၶတ်းၶွင်ႈၵၼ်တင်းလၵ်းၵၢၼ်ၵေႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ တၢင်ႇၾၢႆႇတၢင်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၸိူ ဝ်းပဵၼ်မိူင်းဢူၺ်းလီ ဝၢၼ်ႈပီႈမိူင်းၼွင်ႉဢၼ်ယူႇတိတ်းၸပ်း ၸမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈၽွၼ်းလီၼင်ႇၵၼ် သင်ဝႃႈဝၢင်းတမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလၵ်းၵၢၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းလႆႈ လႄႈ မႄႇမုၼ်း ၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်လိူဝ်ၼႆႉ။ လူၺ်ႈလၵ်းပိူင်ၾၢင်ႁၢင်ႈလီငၢမ်းသုတ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈလူင်ပွင်ၸိုင် သဵတ်ႇထႃ ထဝီႊသိၼ် လူင်ပွင် ၸိုင်ႈထႆး ယၢမ်းလဵဝ်...

ၶႄႇၶဝ်ႈတဝ်ၸွမ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇၵိူင်းသုတ်ႉၸမ်ၶဝ်ႈႁႃၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈႁႃၽွၼ်းလီဢၼ်တေၵမ်ႉယွင် ၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈသေ မီး ပၢင်ၵုမ် Track 1.5 တီႈမိူင်းလၢဝ်း တီႈမလေႊသျႃႊၼၼ်ႉ ထႆးၶႄႇ ဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈတၢင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် မီးႁူဝ်ၶေႃႈလူင် 4 ၶေႃႈ လွင်ႈႁႃလီၵၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ  Reconciliation လွင်ႈလူတ်းယွမ်း...

ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢႅဝ်ႇၶၢႆယူး တီႈပၢင်ႇသၢႆး ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 22/9/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢႅဝ်ႇႁႃၶၢႆယူး ၺႃးယိုဝ်းတီႈမၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၽွင်းၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃၵေႃႉၼၼ်ႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးဢႅဝ်ႇၶၢႆယူး ယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး သေ ဢဝ်ၵွင်ႈၸမ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ 3 ၵမ်း  ၊ ၵူၼ်းၶၢႆယူး တၢႆထင်တီႈ -...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ လူႉ

လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉဢၢၼ်းတေဢွၵ်ႇ ၼႄ ၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ ၵူၺ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပွၵ်ႈၼႆႉတေပႆႇပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 မႃးယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်းတုမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ...

သိုၵ်းလိူင်းယိုတ်းမိူင်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ပႃးဝႃႉ မိူင်းလႃး

တင်ႈတႄႇ ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလိူင်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႉ ၊ မိူင်းလႃး တင်း SSPP ။ ၸွမ်သိုၵ်း  ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ် - ပႃး ၸွမ်သိုၵ်း ၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး(လိုဝ်ႈၵၢၼ်) ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 500 ပၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းယိုတ်းမိူင်းမႃးၸမ် 2 လိူၼ်

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ  AAPP-Burma  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်  ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တၢႆမီး 500 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 တေႃႇထိုင် 29/3/2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 59 ဝၼ်းၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၺႃးသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလိုပ်ႈလမ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈယုၵ်ႉမိုဝ်း 3 ၼိဝ်ႉသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵူႈဝၼ်း၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၺႃးၽုင်သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းလိုပ်ႈလမ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ယုၵ်ႉမိုဝ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽႃၵၢၼ်ႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈသေတႃႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူႈဝၼ်း

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ် ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၼႂ်းၽုင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ သေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူႈဝၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ယဝ်ႉ ဢမ်ႇလၢႆဝၼ်း ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ၸိူင်ႉၼၼ် ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူႈဝၼ်း တေႃႇထိုင်...

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ႁေႃႈၵႃးလူင်ၽႃႇတမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈၵူၼ်း တၢႆ 1 ၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ႁႅင်းပလိၵ်ႈ ႁေႃႈၵႃးလူင် လေႃႇတမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ(သၢႆႇၵႄႇ) လႄႈ ၵူၼ်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လူႉၵွႆလၢႆၵၼ်း၊ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလၢႆၵေႃႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 17/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ႁေႃႈၵႃးလူင်ၽႃႇတၢမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ လေႃႇတမ်ပႃးၵူၼ်း လႄႈ...

ထႆး ၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မၢၼ်ႈ – ထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ထႆးၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် - မိူင်းထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၸိၵ်းၸွမ်ၼႂ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၵႂႃႇ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တီႉၺွပ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ တင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img