ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ လူႉ

0
352

လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉဢၢၼ်းတေဢွၵ်ႇ ၼႄ ၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ ၵူၺ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပွၵ်ႈၼႆႉတေပႆႇပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

Image: CJ/ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 မႃးယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်းတုမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၶွၼ်ႈတုမ် ၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး မီး 6 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းပွၵ်ႈ ၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း – ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶွၼ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်။

ၵူဝ်ႇမဵဝ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် တီႈၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ဢၢၼ်းဝႆႉ တေဢွၵ်ႇၼႄထႅင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇသမ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၶႃႈ။  ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၸိူဝ်းဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင် ၶဝ်ၵေႃႈ ပႆႇလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ပႆႇမီးလွင်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင် တေလႆႈဝႃႈ ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ထႅင်ႈၵွၼ်ႇၶႃႈ”– ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၼႆႉတႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊၿရိူဝ်ႊ 2021  မႃး မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်တိူဝ်းမႃးၵူႈဝၼ်း။ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ပၢၵ်ႇၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 2,819 ၵေႃႉယဝ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း  လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တူင်ႉၼိုင် ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း တၢင်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တၢင်းပွတ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ တၢင်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႃႈတီႈလွႆတႆးလႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ လွင်ႈ ၵမ်ႉၸွႆႈတီႈ CDM ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းသေ လႆႈႁႃၵဵပ်းငိုၼ်း ၸွႆႈၵႂႃႇတႄႉ တေမီး 2 ပွၵ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ”- ၵူဝ်ႇမဵဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/4/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ထိုင် 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် တီႈတႃႈ ရူတ်ႉၾႆး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ ဢၢၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၽၵ်းတူတႃႈပႄး ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးႁၢမ်ႈ၊  လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ၸတ်းတီႈတႃႈရူတ်ႉၾႆး ၵူၺ်း။  

ဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉမႃး 6 ပွၵ်ႈၼႆႉ တီႈၼႃႈလုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ 4 ပွၵ်ႈ၊ တီႈၽၵ်းတူတႃႈပႄး ၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ 1 ပွၵ်ႈလႄႈ တီႈတႃႈရူတ်ႉၾႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ 1 ပွၵ်ႈ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ