Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မွၵ်ႇမႆႇ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၊ မွၵ်ႇမႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင်ႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင်ႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႈ ၊ တေႁဵတ်းလွင်ႈလူႇတၢၼ်းသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ယွၼ်းသူးပၼ်ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၵ်ႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ လိၵ်ႈတႄႉႁဝ်းၶႃႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ယဝ်ႉ လွင်ႈဝႃႈတေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးမူၼ်ႈၵျေႃႇၵႃႈဝႅၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းပၢင် ႁေႃးလိၵ်ႈလူင်၊ ၵၢပ်ႈသွမ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇ၊ တေႁဵတ်းပၢင်တႅမ်ႈလင်ႇၵႃႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ “ၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ပၢၼ်တႆးသုမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်”...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ပဵၼ်ဢၢၼ် ပဵၼ်ဝတ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းသူၼ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ဢၢၼ် ဢမ်ႇယူႇလီႁႅင်း ၶႂ်ႈဝႃႈတင်းဝၢၼ်ႈ ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉပႃတႅပ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁီး ၵိူၼ်ႇတူလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ PNLO/PNLA လႄႈ RCSS/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉမႃး။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ်ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႇၼိူဝ်ႉမႆႈ ပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ဢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈယူတ်းယႃ။ ၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင်သေ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ လၢႆလၢႆဝၼ်းၵေႃႈ...

PNLO လႄႈ  RCSS ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႄႈ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၵိူၼ်ႇတူလူင်( ၵတူးၵျီး) ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ပူၼ်ႉမႃး PNLO လႄႈ  RCSS ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၾၢႆႇ PNLO...

PNLO/PNLA လႄႈ  RCSS ယိုဝ်းၵၼ်တၢင်းဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ဝၼ်းတီႈ 16/2/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် PNLO/PNLA လႄႈ  RCSS ယိုဝ်းၵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈ ယၢၼ်ႇၵိၼ်း ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵၼ်ႇတူးလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၵေႃႈပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။ ၵူၼ်းမွၵ်ႇမႆႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ပၢင်တိုၵ်းတႄႉပဵၼ်ဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ၶႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ ငဝ်းလၢႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈတူၵ်းၸႂ်ႁႅင်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တၢင်းၵၼ်ႇတူးဢွၼ်ႇၼႆႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ...

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 56 တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်ႈထူၼ်ႈ 56 တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ  ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8-10/4/2022 ၸိုင် ယူႇတီႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇ လႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 56 တီႈၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ၵူၼ်းၶႅၵ်းၽြႃးၼေႃႇႁိၼ်ၶၢဝ်မွၵ်ႇမႆႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ

 ၵူၼ်းၶႅၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးၼေႃႇႁိၼ်ၶၢဝ် တီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းလႄႈယေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ။      ၸၢႆးလူင် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶႅၵ်းၽြႃးၼေႃႇႁိၼ်ၶၢဝ် တီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ မီးၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ပီၼႆႉ တင်ႈ တႄႇၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပေႃႇမႃးႁႅင်းသေ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ သုၵ်ႉယုင်ႈ ၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼႆႉ ၵပ်ႉၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ။ ပီသွင်ပီမႃးၼႆႉ ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၵၢၼ်ၶၢႆၵေႃႈ...

ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ Semi Lockdown ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေတႃႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တိုၵ်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼမ်

ၽွင်းပိၵ်ႉဢိုတ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း Local Semi Lockdown ဝႆႉၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ မႃးၵူႈဝၼ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 4 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 2-15/11/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Semi Lockdown ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း...

ပၢင်ၵုမ်လူင် မႁႃသတိပထၢၼ်ႇ(ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ) ၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်း ၵမ်းထူၼ်ႈ 55 တီႈၵေးသီး ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 55  ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈ ဝဵင်းၵေးသီး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း  ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ပွၵ်ႈၵမ်း 56 တေမႃးၼႆႉ တေၸတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇ မႆႇ ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လႄႈ ပတ်းပိုတ်ႉမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပ...

တီႈမွၵ်ႇမႆႇ ႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉဝႆႉ 1 တီႈၼင်ႈ

ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉ 1 တီႈၼင်ႈ သၢင်ႇသီႈ USDP ပေႉ 3 တီႈၼင်ႈ ဢၼ် လႆႈႁပ်ႉႁူႉသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ  ပႃႇတီႇႁူဝ် သိူဝ်...

ဝၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုတ်ႈၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸတ်းပွႆးၶႅင်ႇပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်

ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ် ၽွင်းၶၢဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၾၢင်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ။ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်တီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27/6/2020  ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႇမႆႇတႄႉဝႃႈ ပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႇမႆႇ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸၢႆးငဝ်းသႅင်ႁိူင်းလႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း။ ၸိုဝ်ႈမၼ်းၵေႃႈတိုၼ်းတင်ႈဝႃႈ - “ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ် ဢၼ် ၽွင်းတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႉမွၵ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။ တီႈၶေႉၶဵင်ႇၵၼ်သမ်ႉပဵၼ်ၵၢင်ဝဵင်း၊...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဢူဝ်းဢႆ/ၼၢဝ်တင်းဝၢၼ်ႈ ဝၢႆးပွၵ်ႈပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်းထမ်ႈၸၢင်ႉ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင်ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ပဵၼ်ၶႆႈ/ဢႆ တင်းဝၢၼ်ႈ ဝၢႆးၵႂႃႇၶဝ်ႈပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်း ႁႆႇၵွင် ႁဵင်သိူင်းတီႈ ထမ်ႈၸၢင်ႉ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း  သေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ ၸုမ်းၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပဢူဝ်း (PHWC) ဢၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းပၼ်လွင်ႈယူႇလီၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၸိူဝ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈပွႆးႁႆႇၵွင် ႁဵင်သိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်း တီႈထၢမ်ႈၸၢင်ႉႁူဝ်ပူင်း ၼၼ်ႉ ၽိူဝ်ႇၶဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပဵၼ်ဢႆပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ၼၢဝ်။တီႈဝၢၼ်ႈၼႆႉမီးလင်ႁိူၼ်း 50...

Latest news

- Advertisement -spot_img