Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်ႉယၢၼ်း ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 20 ၺႃးတီႉၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးဝၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 ၵေႃႉ ၺႃး သိုၵ်း SSPP တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ် ၸၢႆးယွၼ်း ဢႃယု 16 ပီလႄႈ ၸၢႆးပၼ်ႇတိ ဢႃယု 17 ပီ။ တႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းၼႆသေ မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း 200 ပၢႆ တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 220 ၵေႃႉယဝ်ႉၼႆ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2021 ၼႆႉ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉ လႃႈသဵဝ်ႈ – တၢင်ႉယၢၼ်း ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းထိူၼ်ႇ လႄႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉၾၢႆႇဢွၵ်ႇ၊ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵူဝ်လႆႈ ႁဵတ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈ ၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉ ပူဝ်ႇမူၼ်း။ တင်ႈတႄႇ ႁၢင်လိူၼ်မေႊမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးသိုၵ်းၶၢင်၊ သိုၵ်းပလွင်ႈ၊ သိုၵ်းၶႄႇၵူဝ်းၵၢင်ႉတင်း သိုၵ်း SSPP ၵဵပ်းသိုၵ်း။ ၸုမ်းပူဝ်ႇမူၼ်း ႁိုဝ် ပီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 4 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းယေးငိုၼ်း မျၢၼ်ႇမႃႉၸီးပႂႃးယေး (မြန်မာ့စီးပွား ရေးဘဏ်) ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်း တီႈပွၵ်ႉ 10 ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လင်ၼိုင်ႈ လွင်ႈၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 10 လင်ၼိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်...

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇ မိူင်ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး

SHRF ဢွၵ်ႇ ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းမႂ်ႇ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁဝ်းငိုပ်းတၼ်” ၼႆသေ ပိူင်းၼႄ ဝႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်းၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႉၵဵဝ်ႇၵၼ်ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 28/1/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းမႂ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းသိုၵ်းလူင်...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈ 2 သၢင်ႇသီႈလႆႈ 1

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွင်ႇပေႉ 3 တီႈ၊ သၢင်ႇသီႈပေႉ 1 တီႈ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 10/11/2020 ပွတ်းၼႂ်ပွတ်းဝၼ်း ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 08/11/2020 ၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်...

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပူဝ်ႇမူၼ်း မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၶၢၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပူဝ်ႇမူၼ်း မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းယူႇတၢင်းႁွင်ႇ၊ ၸဵင်ႇ ႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၶၢၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 12 ဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2020 ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ ပေႃး ဝၢၼ်ႈလဵၵ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႉ ပေႃးဝၢၼ်ႈယႂ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၊ တူဝ်ပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈလႂ်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ...

ၾိင်ႈထုင်းသူၼ်းဢီး ငိုၼ်းတွင်းဢုမ်ႈႁွပ်ႇ ထၢၼ်ႇႁိၼ်ဢီးဝၢၼ်ႈၶၢႆႉ (ႁိုဝ်) ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ တေလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈတင်းဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉၽႂ်? ယွၼ်ႉသင်? ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

“ၾိင်ႈထုင်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈလိၼ်တႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ၼႆ ဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇ ၵၼ် ယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵူဝ်လိၼ်ၵူၼ်ႇ ၵူဝ်ပဵၼ်တႂ်ႈပဵၼ်ၼိူဝ်ၵႂႃႇ။ တီႈဢၼ်ၶုတ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇတႂ်ႈဝၢၼ်ႈ ၶုတ်းၶဝ်ႈ မႃးတႂ်ႈဝၢၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်၊ ၶဝ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတႂ်ႈဝၢၼ်ႈ ------ ”  ထွမ်ႇတူၺ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇ လႅတ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ  --...

ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း တီႈၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၵ်ႇဝႃႇၼႆႉတေလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈမူတ်း

ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တီႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်ႈၶုတ်းၸူင်ဢဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇတႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶွမ်ႊပၼီႊ တူၵ်းလူင်းသၢႆႈတႅၼ်း ၼိုင်ႈလင်ႁိူၼ်းလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်၊ ၾၢႆႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈယွမ်းႁပ်ႉလႄႈ ဢွၵ်ႇဝႃႇၼႆႉတေၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပၼ်တင်းမူတ်းယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။ မူႇဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇ ဢၼ်မီး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း မီး 73 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 300...

Latest news

- Advertisement -spot_img